banner27

Abdullah Gül Üniversitesi avukat alım ilanı

16 Ekim 2016 Pazar 13:01

Abdullah Gül Üniversitesi avukat alım ilanı başvuru bilgileri

Abdullah Gül Üniversitesi avukat alım ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Universitemiz Hukuk Mus,avirliginde istihdam edilmek uzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yururluge konulan Kamu Gorevlerine I.lk Defa Atanacaklar I.c,in Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yonetmeligin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yururluge giren Yuksekogretim Ust Kurulus,ları I.le Yuksekogretim Kurumları Hukuk Mus,avirligi ve Avukatlık Giris, Sınavı ve Atama Yonetmeligi hukumlerine gore munhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

UNVANI

SINIFI

DERECESI.

ADET

AVUKAT

AHS

9

1

I - SINAVA BAS,VURU S,ARTLARI

II - A. GENEL S,ARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel s,artları tas,ımak,

2. 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan (Son Bas,vuru Tarihi I.tibariyle Suresi Dolmamıs,) Kamu Personeli Sec,me Sınavı (KPSS) P3 puan turunden en az 70 (yetmis,) puan almıs, olmak,

3. Hukuk Fakultesi mezunu olmak ya da bunlara denkligi Yuksekogretim Kurulunca kabul edilmis, yurt dıs,ındaki yuksekogretim kurumlarından mezun olmak,

4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5. Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 2 yıl deneyimli olmak.

6. Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmaması.

III - BAS,VURU I.C,I.N GEREKLI. BELGELER

1. Bas,vuru Formu ( www.agu.edu.tr adresinden ulas,ılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı ornegi (egitimini yurt dıs,ında tamamlamıs, olanların diploma denklik belgesinin onaylı ornegi)

3. Uc, adet vesikalık fotograf

4. KPSS (B) sonuc, belgesinin barkodlu bilgisayar c,ıktısı

5. Ozgec,mis,

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı ornegi

7. Deneyim Belgesi

8. Arşivli adli sicil kaydı

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Universitemiz Personel Daire Bas,kanlıgı'nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak bas,vurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GI.RI.S, SINAVININ S,EKLI. BAS,VURU S,ARTLARI YERI. VE DEGERLENDI.RI.LMESI.

Bas,vuru Yeri

Abdullah Gül Universitesi Rektorlugu Personel Daire Bas,kanlıgı Sümer Kampüsü Kocasinan/KAYSERİ 0 352 224 88 00

Bas,vuru Tarihi

20.10.2016 - 03.11.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Abdullah Gül Universitesi Rektorlugu - Senato 1 Toplantı Salonu 18.11.2016 Saat: 10.00

Sozlu Sınav Yeri ve Tarihi

Abdullah Gül Universitesi Rektorlugu - Senato 1 Toplantı Salonu 21.11.2016 Saat: 14.00

Bas,vurular Universitemiz Personel Daire Bas,kanlıgına 20.10.2016 - 03.11.2016 tarihleri arasında s,ahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sure ic,erisinde yapılmayan bas,vurular dikkate alınmayacaktır.

Giris, sınavı yazılı ve sozlu olmak uzere iki as,amada gerc,ekles,tirilecektir. Sınav ic,in ongorulen sure ic,erisinde yapılan bas,vuruları inceleyerek adayların aranan s,artları tas,ıyıp tas,ımadıkları, Bas,vuru I.nceleme Komisyonu tarafından degerlendirilecek olup, bas,vurusu kabul edilen adayların listesi Universitemizin www.agu.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

Aranılan s,artları tas,ıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan turunden en yuksek puanı alan adaydan bas,lamak ve atama yapılacak kadro sayısının bes, katını gec,memek uzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan turu itibariyle en son adayın aldıgı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava c,agrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Universitemiz internet sayfasından www.agu.edu.tr duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

1. Anayasa Hukuku

2. Medeni Hukuk

3. Borc,lar Hukuku

4. Ticaret Hukuku

5. Medeni Usul Hukuku

6. I.cra ve I.flas Hukuku

7. I.dare Hukuku

8. I.dari Yargılama Hukuku

9. Ceza Hukuku

10. Ceza Usul Hukuku

11. I.s, ve Sosyal Guvenlik Hukuku

12. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve I.lgili mevzuat

V - SINAVIN DEGERLENDI.RI.LMESI.

Yazılı sınavda yetmis, ve uzeri puan alan adaylardan ilan edilen bos, kadro sayısının en c,ok dört katı aday yazılı sınav bas,arı sıralamasına gore sozlu sınava c,agrılacaktır. (C,agırılacak olan son sıradaki aday ile es,it puana sahip adayların tamamı da sozlu sınava c,agırılır.) Sozlu sınavda bas,arılı sayılabilmek ic,in en az yetmis, puan alınması s,arttır. Yazılı ve sozlu sınav notları ortalaması alınarak bas,arı notu bulunur. Bas,arı sıralaması, en yuksek not alandan bas,lamak uzere belirlenir.

VI - SOZLU SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

1. Yazılı sınav konularına ilis,kin bilgi duzeyi

2. Bir konuyu kavrayıp ozetleme, ifade yetenegi ve muhakeme gucu

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıs, ve tepkilerinin meslege uygunlugu

4. Ozguveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılıgı

5. Genel yetenek ve genel kulturu,

6. Bilimsel ve teknolojik gelis,melere ac,ıklıgı

Yonlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle degerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yonetmeligin 13. Maddesinin 4'cu fıkranın (a) bendi ic,in elli puan, diger bentlerde yazılı ozelliklerin her biri ic,in onar puan uzerinden degerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanaga gec,irilir. Sozlu sınavda bas,arılı sayılmak ic,in, Sınav Kurulu ve uyelerinin yuz tam puan uzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmis, olması s,arttır.

VII - SINAV SONUC,LARININ I.LANI VE I.TI.RAZLAR

1. Sınav sonuc,ları, Sınav Kurulu tarafından bas,arı puanı en yuksek olan adaydan bas,lanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden olus,turulan bas,arı listesi universitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, bas,arılı olan adaylara sonuc, yazılı olarak bildirilir.

2. Bas,arı sırasına gore olus,turulacak yedek aday listesi, sınav sonuc,larının ilanından itibaren altı ay sureyle gec,erlidir.

3. Sınavda yetmis, ve uzerinde puan almıs, olmak sıralamaya giremeyen adaylar ic,in kazanılmıs, hak tes,kil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren bes, is, gunu ic,erisinde sınav sonuc,larına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sozlu sınav tarihinden once ve herhalde en gec, on bes, gun ic,inde sonuc,landırılır.

VIII - GERC,EGE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav bas,vuru formunda gerc,ege aykırı beyanda bulundugu veya belge verdigi tespit edilenlerin sınav sonuc,ları gec,ersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıs, olsa dahi iptal edilir. Bunlar hic,bir hak talep edemez.

2. Gerc,ege aykırı beyanda bulundugu veya belge verdigi tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Bas,savcılıgına suc, duyurusunda bulunulur.

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA I.S,LEMLERI.

1. Giris, sınavında bas,arılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen sure ic,inde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giris, sınavı bas,arı puan sıralamasına gore yapılır. Sınavda bas,arılı olup goreve bas,lamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple gorevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halukarda giris, sınavı sonuc,larının ac,ıklandıgı tarihten itibaren en gec, altı ay ic,inde, giris, sınavı bas,arı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli s,artları tas,ımadıgı sonradan anlas,ılanların atama is,lemleri yapılmaz. Atamaları yapılmıs, ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması ic,in kendilerine bildirilen sure ic,inde mazeretsiz olarak bas,vurmayanlar veya ataması yapıldıgı halde suresi ic,inde goreve mazeretsiz bas,lamayanlar atama is,leminden sarfınazar etmis, sayılırlar ve sınav sonuc,ları kazanılmıs, hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların gorevlerine bas,lamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 uncu maddesi hukumleri uygulanır.

Yorum Gönder

@name x