AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF vize sınavı giriş belgesi, 2013-2014 - Güz Dönemi

02 Aralık 2013 Pazartesi 20:29

AÖF. AÖF öğrencilerinin 2013 güz dönemi vize tarihleri açıklandı. AÖF 2013 vize sınavları tarihi tıkla öğren. AÖF vize sınav giriş yerleri, AÖF sınav yeri sorgula. AÖF sınav giriş yeri,AÖF sınav giriş yerleri öğren.

AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF vize sınavı giriş belgesi, 2013-2014 - Güz Dönemi
AÖF sınav giriş yerleri öğren.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF güz dönemi sınav yerleri.AÖF sınav öğren.Açıköğretim kayıt.AÖF Bahar dönemi sınav kayıt.AÖF sınav yerleri ve tarihleri öğrenmek için yukardaki linke tıklayınız. 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Güz  Dönemi A ra Sın av giriş y erlerin izi öğrenme k için; sorguyu buradan yapabilirsiniz. AÖF, dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir öğretim yılı, iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler AÖF Güz ve Bahar döneml erinde,  AÖF ara ve döne m sonu sınavl arı olmak üzere her dönemde iki sınava gireceklerdir.  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında kayıtlı öğrencil erden, 2013- 2014 öğretim yılı Güz D öneminde Vize sınavları 14 15 Aralık tarihinde yapılacak.  
http://ogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden TC Kimlik No ve büronuzdan aldığınız şifrenizle sisteme giriş yapa rak sınav giriş belgenizi A4 ebadındaki bir kağıda printer çıktısı  alınmalı. Öğrencilerin; AÖF ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, bina, sa lon ve tarihte gireceği "Sınava Giriş Belgesi"nde yer alacaktır. Öğrencilerin; AÖF ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği "Sınava Giriş Belgesi"nde yer alacaktır.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ


"Sınava Giriş Belgeleri" öğrencilerin adresleri ne posta ile gönderilmeyecektir. Öğrencilerin "Sınava Giriş Belgesi"nin dökümünü sınav tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak AÖF Bürolarından veya http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi "Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)" linkinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak almaları gerekmektedir

SINAVA GELİRKEN  YANINIZDA BULUNMAMASI GEREKENLER

Aşağıdakil erden herhangi birinin, kapalı durumda olmasına rağmen yanınızda bulunduğu tespit edildiğinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
1. Cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları.
2. Dersle ilgili her t ürlü kitap, not vb.
3. Fotoğraf  makinesi, kamera vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlar.
4. Dat abank, taşınabilir bilgisayarlar vb. veri depolamaya elverişli elektronik cihazlar.
5. Ruhsatlı veya ruhsatsız her türlü silah

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanab ilmesi i çin sınav  saatinden bir saat önce sınava girece ğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.
2. Sına va 15 dakikadan daha fazla gecikenler sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde, sınava geç kalan öğrenciler, Bina Sınav Sorumlusunun yazılı izin vermesi halinde sınava alınacaktır.
3. Yum uşak uçlu siyah yaza n birkaç kurşun kalem ve iz bırakmadan sile n silgi yanınızda olmalıdır. (Cevap Kağıdına siyah kurşun kalem dışında bir kalemle yapılacak işaretlemeler okutulamamaktadır.)
4. Öğrenci ve sınav hizmetleri için http://ogrenci.anadolu  .edu.tr adresini kullanabilirsiniz.
5. Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım kartınızı henüz almamışsanız, bağlı olduğunuz büronuzdan alınız.
6. Sınav sırasında hesap makinesi  kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri (Databank, taşınabilir bilgisayarlar vb. özel el ektronik cihazlar) kullanılmayacaktır.
7. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmeyecektir.
8. Sınava gireceğiniz binayı sınavdan en geç bir gün önce görünüz.

2013- 2 014 Açıköğretim Sınav Tarihleri

Güz Dön emi  Ara Sınavı 14  – 15 Aralık 2013
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Ocak 2014
Bahar Dönemi Ara Sınavı 26 – 27 Nisan 2014
Bahar Dönemi Dönem  Sonu Sınavı 07 – 08 Haziran 2014

AÖF 2013-2014 sınav giriş belgesi, vize sınav tarihleri burada

Açıköğretim 2013-2014 güz dönemi sınav tarihleri açıklandı. AÖF sınav giriş belgesi, aöf sınav yerleri için tıklayın.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletm e Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında kayıtlı öğrencilerden, 2013-2014 öğretim yılı Güz Döneminde Vize sınavları 14 15 Aralık tarihinde yapılaca k. AÖF, dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir öğretim yılı, iki dönemden oluşm  aktadır. Öğren ciler AÖF Güz ve Bahar dönemlerinde, AÖF ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere her dönemde iki sınava gireceklerdir. Öğrencilerin; AÖF ara sınav  ve dönem s onu sınavlarına hangi il, bina , sa lon ve tarihte gireceği "Sınava Giriş Belgesi"nde yer ala caktır.  "Sınava Giriş Belgeleri" öğrencilerin adresleri ne posta ile gönder ilmeyecektir. Öğrencilerin "Sınava Giriş Belgesi"nin dökümünü sınav tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak AÖF Bürolarından veya http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi "Açıköğretim Öğrenci Oto masyonu (Türk iye)" linkinden  T.C. kimlik numarası ve şifrelerin i kullanarak almaları gerekmektedir Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde http://ogrenci.anadolu.edu .tr adresi "Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)" linkinde yayımlanmakta ve öğr enciler T.C. kimlik nu maraları ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacaktır.
201 3- 201 4 Açıköğretim Sınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı  14 – 15 Aralık 2013
Gü z  Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Ocak 2014
Bahar Dönemi Ara Sınavı 26 – 27 Nisan 2014
Bah ar Dönemi Dönem Son u Sınavı 07 – 08 Haziran 2014

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

AÖF öğrencil erinin merakla beklediği AÖF yeni kayıt tarihi belli oldu. A ÖF kayıt tarihleri anadolu.edu.tr adresinden duyuruldu... AÖF yeni kayıt   işlemleri başladı mı? AÖF ö ğren cilerinin merakla bekl ediği sorunun cevabı belli oldu. AÖF (A çıköğretim) kayıt tarihleri Anadolu Üniversit si'nin anadolu.edu.tr adresi nden duyuruldu. AÖF tarafından "öneml i not" olarak yapılan açıklamada  kayıt gruplarının Internet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 00:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'da sona erecektir" denildi.


AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI BAŞLADI TIKLAYIN


On binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği tek ders sınav sonuçları açıklandı. Açılan sayfada bulunan "Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (TÜRKİYE)" butonuna tıklayıp, karşınıza gelen "Sınav Sonuç  Giriş Ekranı" içerisine TC Kim lik numaranızı ya arak sonucunuzu görebilirsiniz. Öğrenciler AÖF Sın av sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. AÖF sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacak.

İkinci Üniversite başvuru koşulları aşağıdadır:


Herhangi bir yükseköğretim program ından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinde veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler, a ynı  alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerinden veya önlisans programlarından herhangi birini tercih e debilirler.
ÖSYM'nin Yükseköğretim  Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan K.K.T.C.'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak, halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dışında başka bir üniversitede açık veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören öğrenciler de ay nı alanda olmamak üzere başvuru yapabilirler.
Yukar ıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıkö ğretim den örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz. Bir yükseköğretim programından mez un o lan veya halen  bir örgün yükseköğretim programı nda okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik iş lemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar. Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim progr amlarına kayd olmaları, askerlik işlemleri  ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz.  Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra  örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler b u durumla rını belgele ndirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetinden yararla nırlar. Yuk arıdaki koşullara uyan lisans veya  ön lisans mezunu veya örgü n yükseköğretim bölümlerind e kayıtlı öğre ncil er İkinci Üniversite  kayıt türünden yararlanabilirler. Adayların kayıtları "İnternet Başvuru" ve "AÖF Bürolarından Kayıt" olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır
KAYITLAR İÇİN DİKKAT!
Adayların kayıtlarını aşağıda yer alan adımları izleyerek yaptırmaları gerekmektedir. Adaylar;
30 Eylül - 25 Ekim 2013 (25 Ekim saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden İnternet Başvuru işlemi yapacaklardır .
-İnternet başvuru işlemi sonunda oluşacak "İnternet Başvuru Belgesi"nin yazıcı dökümünü alacaklardır.
- http://ogren ci.anadolu.edu.tr ve http://kayit.anadolu.edu.tr adreslerinde yer alan "Çoklu Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu"nda açıklanan kayıt belge erini hazırlayacaklardır.
-Dönem Öğretim Gideri ödeme lerini Vakıfbank'a yapacaklardır. 30 Eylül - 23 Ekim 2013 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arasında hazırladıkları kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bür olarına bizzat başvurarak kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
Bu tarihler arasında mazer etleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 24, 25 Ekim 2013 tarihlerinde bizzat veya yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. 25 Ekim 2013 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecek ve kay ıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yorum Gönder

@name x