Gümrük ve Ticarek Babaknlığı personeli yer değiştirme tarihi

09 Temmuz 2012 Pazartesi 10:32

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yer değiştirmeleri ne zaman başlayacak?

Gümrük ve Ticarek Babaknlığı personeli yer değiştirme tarihi

Aşağıda yönetmeliğin değişen hükümleri yer almaktadır. Büyük harfli başlıklar memurlar.net'in değerlendirmeleridir.

MÜHENDİSLER DE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA TABİ OLDU

MÜHENDİSLER İÇİN 3 HİZMET BÖLGESİ OLUŞTURULDU

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 7 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir;

a) Taşra teşkilatı personeli;

1) Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Araştırmacı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atanan), Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru.

2) Laboratuar Müdürü, Mühendis (laboratuar müdürlüklerinde görevli), Kimyager, Laborant

HİZMET BÖLGESİ SAYISI 6'DAN BEŞE İNDİRİLDİ

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ DEĞİŞMEDİ

Çalışma süreleri ve yer değiştirme esasları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesinde 3 yıl, dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, ikinci hizmet bölgesinde 7 yıl, birinci hizmet bölgesinde 8 yıldır. Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanırlar.

LABORANT, MÜHENDİS VE KİMYAGER İÇİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ 10 YILDAN 9 YILA İNDİRİLDİ

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi ise Ek-2 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için 9 yıldır.

ÖZÜR DURUMU HARİÇ BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİ TAMAMLANMALI

YER DEĞİŞTİRMEDEKİ İHTİYACA BİNAEN, SÜREYİ TAMAMLAMAYANLAR DA ATANABİLİR, BU HALDE BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMAYA EN AZ KALANDAN BAŞLANIR

(2) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Ancak, yer değiştirmeye tabi tutulacak personel sayısının ihtiyacı karşılayamaması durumunda, ihtiyaç giderilinceye kadar, bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmasına en az kalanlardan başlamak şartıyla, çalışma süresini tamamlamayanlardan da atama yapılabilir. Tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduran personel, durumları iki yılda bir incelenerek, kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı ile personelin isteği dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

BÖLHE HİZMETİNİ TAMAMLAMASINA RAĞMEN YER DEĞİŞTİRME YAPILMAYABİLİR

BU HALDE BÖLGE HİZMETİ SÜRESİNİ AŞAN SÜRE ESAS ALINARAK SIRALAMA YAPILIR

BU DÜZENLEMENİN UYGULANMASINDA, 4. VE 5. HİZMET BÖLGESİ İÇİN, MEMURUN İSTEĞİNE DE BAKILIR

(7) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlamasına rağmen, bu hizmet bölgesinin çalışma süresini aşan fazla süreleri esas alınarak yapılan sıralamaya göre belirlenen kontenjan dâhilinde atanma sırası gelmeyenler, o yıl yer değiştirmeye tabi tutulmayarak yerlerinde bırakılabilirler. Bu hüküm, dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapmakta olanlardan çalışma süresini dolduranlar için, ilgililerin de isteği halinde uygulanır.

EMEKLİLİK OLACAKLAR HANGİ HALDE YERLERİNDE BIRAKILIR?

(8) Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Eylül ayı sonuna kadar kazanacak olanlar, gelecek yılın Eylül ayı sonuna kadar emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini 20 Mayıs’a kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilirler. Bunlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu bent hükmünden yararlanamazlar.

ADAY MEMURLUKTAN ASİL MEMURLUĞA ATANANLAR, İLK YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNDE BAŞKA BİR HİZMET BÖLGESİNE NAKİL İSTEYEBİLİR

(9) Asil memurluğa atananlar, atanma tarihinden sonraki ilk yer değiştirme döneminde talepte bulunmaları halinde, diğer hizmet bölgelerine atanırlar.

DAHA ÖNCE 25 YILI AŞAN SÜRELER HİZMETTE DEĞERLENDİRİLMİYORDU, BUNDAN VAZGEÇİLMİŞTİR

Hizmet puanı hesabı

MADDE 10-(3) Genel hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin (askerlik hariç) tamamı dikkate alınır.

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALAR UNVAN BAZINDAKİ HİZMET PUANI SIRASINA GÖRE YAPILIR

e-Atama esasları

MADDE 11 – b) Atamalar, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre yapılır. Bu kapsamda personel öncelikle tercihlerine göre yerleştirilir. Tercihlerine yerleşemeyenlerin atanacakları yerler, durumlarına uygun boş kontenjanlar dâhilinde, birim alt tipleri ve alt tip sıralarının yerleştirme öncelikleri de dikkate alınarak belirlenir.

SADECE BİR HİZMET BÖLGESİNE ATANABİLECEK DURUMDA OLANLAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA

BUNLAR İÇİN ÖZEL KONTENJAN, BİLGİSAYAR PROGRAMINCA REZERV TUTULUR

c) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) bendinde yer alan usule göre yerleştirmeler yapılır.

HİZMET BÖLGESİ İÇİNDEKİ HİZMET ALANINA ATAMA YAPILIRKEN HİZMET PUANI YÜKSEK OLANLARIN TERCİHLERİNE BAKLIR

TERCİHLERİNE YERLEŞEMEYENLER A TİPİ HİZMET ALANINA ALT TİP SIRASI YERLEŞTİRME ÖNCELİĞİNE GÖRE ATANIR

ç) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine, tercihlerine yerleşememesi halinde ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

TERCİHTE BULUNMAYAN PERSONEL, ATAMALAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA, A TİPİ HİZMET ALANINA ALT TİP SIRASI YERLEŞTİRME ÖNCELİĞİNE GÖRE ATANIR

d) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra A tipi hizmet alanlarından başlanarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

HİZMET PUANI DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN TERCİHLERİNE ATANAMAYAN PERSONEL, A TİPİ HİZMET ALANINA ALT TİP SIRASI YERLEŞTİRME ÖNCELİĞİNE GÖRE ATANIR

e) Hizmet puanının düşük olması nedeniyle tercihlerine atanamayan personel, A tipi hizmet alanlarından başlanarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

EMEKLİ OLACAKLAR İLE ASİL MEMUR OLARAK ATANANLAR E-ATAMA İŞLEMİNE DAHİL EDİLMEZ

(3) 8 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında değerlendirilenler ile geçici 2 nci madde uyarınca yerinde kalma talebinde bulunanlardan belirtilen şartları taşıyanlar, e-atama işlemine dâhil edilmez.

ÖZÜR DURUMUNDAN NAKLİ SINIRLAYAN AŞAĞIDAKİ MADDE KALDIRILDI

(5) (Ek:RG-18/11/2008-27058) Özür grubuna dayanılarak talepte bulunulması gereken tarih itibariyle, eş ve sağlık mazeretleri olup da bunu bildirmeyenlerin, daha sonra özür grubuna dayanarak talepte bulunmaları halinde bu talepleri bir sonraki atama dönemine kadar değerlendirilmez.

BEŞİNCİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ 3 YILI GEÇEMEZ

İstekleri üzerine beşinci hizmet bölgesinde çalışma ve atanma

MADDE 25 – (1) Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu hizmet bölgesine atanmak veya çalışma süresini tamamladıktan sonra bu hizmet bölgesinde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu hizmet bölgesine atanmak için talepte bulunanların istekleri, Kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir. Ancak, bu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilave çalışma süresi hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

HİZMET BÖLGESİ DEĞİŞTİRİLEN HİZMET ALANLARINDAKİ ÖNCEKİ HİZMET SÜRELERİ, ESKİ HİZMET BÖLGESİNE GÖRE HESAPLANACAK

Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alıp, yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin sırasıyla Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alan hizmet alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinden sayılır.

ALTINCI HİZMET BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ BEŞİNCİ BÖLGEDE GEÇMİŞ SAYILACAK

(2) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetvelinde yer alan altıncı hizmet bölgesinde geçen çalışma süreleri, bu Yönetmeliğe göre belirlenen beşinci hizmet bölgesinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

MÜHENDİSLERİN LABORAYUVAR MÜDÜRÜ OLARAK GEÇİRDİKLERİ SÜRELER, EK-2 CETVELİNE GÖRE GEÇMİŞ SAYILARAK İNTİBAK YAPILACAK

(4) Halen laboratuar müdürlüklerinde görevli Mühendis unvanında görev yapan personelin, yürürlük tarihinden önce bu unvanda laboratuar müdürlüklerinde geçen hizmetleri, aynı yerde görev yapan personelin çalışma süresi hesabına ilişkin olarak daha önce uygulanan intibak hükümleri de dikkate alınarak, Ek-2 sayılı cetvele göre belirlenen hizmet bölgelerinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

ESKİ HİZMET BÖLGESİNE GÖRE ÇALIŞMASI GEREKEN, AMA YENİ DÜZENLEMEDE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURMUŞ OLANLAR YERLERİNDE BIRAKILIR

Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bölgesi değiştirilen hizmet birimlerinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapanlardan, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmadığı halde, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmuş olanlar, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan çalışma süresi kadar yerlerinde bırakılırlar. Ancak bu süre hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

ŞUANKİ YÖNETMELİĞE GÖRE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ EKSİK, ANCAK ÖNCEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ FAZLA OLANLAR 2012 YILINDA NAKİL İSTEYEBİLECEK

(2) 8 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet birimlerinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görev yapanlardan, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar, yürürlükten önce tabi oldukları hizmet bölgesinin çalışma süresini aynı yerde doldurmuş iseler, 2012 yılı yer değiştirme döneminde başka bir hizmet bölge ve alanına atanırlar. Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, başka hizmet alanı bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANAMAYACAĞI BİR İL VEYA İLÇEDE GÖREV YAPANLARIN DURUMU

Halen yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlerde çalışanların durumu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20 nci madde hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlerde görev yapan personel, halen görevli bulunduğu hizmet bölgesi içinde kalmak kaydıyla ve tercihleri de alınarak, anılan madde hükümleri çerçevesinde 2012 yılı yer değiştirme döneminde başka hizmet alanlarına atanırlar.

7 TEMMUZ 2012'DEN ÖNCE ASİL MEMURLUĞA ATANANLAR DA 2012 DE NAKİL İSTEYBİLECEK

Asli memurluğa atananların durumu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü, yürürlük tarihinden önce asli memurluğa atanan personel hakkında da uygulanır.

İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELİN ATAMASI

Hizmet alanlarındaki ihtiyaç fazlası personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bir hizmet alanındaki personelin ihtiyaçtan fazla olması halinde, hizmet bölgesi çalışma süresini tamamlamamış olanlardan başka yere atanmak isteyenlerin talepleri değerlendirilir; bu sayı yeterli değilse hangi personelin atanacağı hizmet süresine göre tespit edilerek, öncelikle aynı bölge içinde olmak üzere atamaları Kurulca yapılır.

2012 YILI YER DEĞİŞTİMELERİ 15 AĞUSTOSA KADAR TAMAMLANACAK

2012 yılına ilişkin yer değiştirme dönemi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 2012 yılı yer değiştirme işlemleri, bu Yönetmelikle belirlenen düzenleyici sürelere bağlı kalınmaksızın, 15 Ağustos 2012 tarihine kadar sonuçlandırılır

Memurlar.Net

Yorum Gönder

@name x