banner27

Bölüm Şefleri, öğretmen mi yönetici mi?

22 Ocak 2013 Salı 00:01

Bölüm Şefleri, öğretmen mi yönetici mi?

Bölüm Şefleri, öğretmen mi yönetici mi?

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefleri, norm kadro yönetmeliğinin “Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefi Norm Kadrosu” başlıklı 14. maddesindeki; “Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve Laboratuar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirlenir.“ hükümlerine göre öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenle branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecekler, aynı zamanda Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir.

Kısacası hem öğretmenlik yapacaklardır hem de aynı zamanda Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir. Bu kişiler yönetici midir? Yoksa öğretmen mi? Belli değildir.

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinden nasıl verim alınabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; “İkinci görev yasağı” başlıklı 87. maddesi ile memurlara ikinci görev verilmesini yasaklar iken “İkinci görev verilecek memurlar ve görevler” başlıklı 88. maddesinde; “d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri İkinci görev olarak yaptırılabilir.” hükümlerine göre öğretmenlere müdürlük, başyardımcılık ve yardımcılık görevlerini ikinci görev kapsamında verilebilmektedir. Madde kapsamında Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefliği görevlerinin ikinci görev kapsamında verilmesi öngörülmemiştir.

Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Birleşemiyecek görevler” başlıklı 90. maddesinde; “Devlet memurlarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekâlet görevi veya ikinci görev bulunamaz.“ hükümleri bulunmaktadır.

Bu madde öğretmenlerin idari görevlerini bu hükmün dışında tutmuştur. Fakat idarecilik görevini üstlenen öğretmenlerin öğretmenlik görevleri 6 saatle sınırlandırılarak hafifletilmiştir.

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin de müdür yardımcısı gibi değerlendirilmesi ve yönetmeliklerin bu doğrultuda düzenlenmesi gerekmektedir.

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerimizde yönetici sıfatıyla görev yaptıklarından üzerlerindeki öğretmenlik görevleri de hafifletilmeli, müdür yardımcıları gibi değerlendirilmelidir. Ve endüstriyel teknik öğretim yapan okullarımızdaki Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerimize öğretmen norm kadrosundan ayrı olmak üzere norm kadro verilmeli 6 saat maaş karşılığı derse girerek maaş yükümlülüğünü yerine getirmeli geri kalan zamanlarda ücret karşılığı bölümün yönetim işlerini yerine getirmeli teknolojiyi takip etmelidir.

Müdür yardımcısının genel olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 13 maddelik görevi vardır. Bu görevleri yaparken genel olarak diğer müdür yardımcılarıyla görev paylaşımı yapılır ve bu görevleri daha da azalır. Ve maaş karşılığında sadece 6 saatlik derse girme mecburiyeti vardır.

Aynı statüde olması gereken, Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin ise kendilerine ait mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 27 maddelik görevi vardır. Bu görevlerinin yanında da aynı zamanda öğretmenlik görevini yerine getirdiğinden yani 20 saati maaş karşılığı, 20 saatte zorunlu ek derse girdiğinden bu zorunlu ek dersin 10 saatini egzersiz görevi olduğunu kabul edip bu görevi düşersek toplam olarak 30 saat derse girerek öğretmenlik görevini yerine getirmektedir.

Öğretmenlerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 43 maddelik görevi vardır. Buna nöbetçi öğretmenin görevleri dâhil değildir.

Kısaca Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefleri hem bölümünü yöneten yönetici ve toplam olarak 70 maddelik görevi olan ve üzerinde milyonluk malzemenin zimmetli olduğu aynı zamanda 30 saatlik bir ders yükü bulunan ve tutması gereken bir sürü defter ve çizelgeleri bulunan, yöneticimi veya öğretmen mi olduğu belli olmayan fedakârca çalışan bir milli eğitim personelidir.

Bu kadar görev üzerinde bulunan bir çalışanın verimli olması düşünülemez.

En azından Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin de müdür yardımcısı kategorisi gibi değerlendirilip 6 saat maaş karşılığı derse girmesi geri kalan zamanlarında da bölümü yönetmesi, bölümün malzeme alımını, döner sermaye işlemlerini temrinlik işlemlerini takip etmesi teknolojik eğitimde başarıyı getirecektir.

Norm kadro yönetmeliğinin 4. maddesinin g ve h bendinde her okulda bulunması gereken yönetici derken endüstriyel teknik öğretimdeki Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerimiz unutulmuştur.

Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefi norm kadrosunun öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmesi gerektiği 14. maddede konu edilmiştir. Eğer Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin görevlerini mesleki teknik eğitim yönetmeliğinin 260. maddesinde okuduğumuzda daha ilk maddesinde bölümü yönetir demesine rağmen neden bölüm şefine norm kadro verilmemiş öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmiştir.

Burada Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin görevleri bakımından müdür yardımcısının görevlerinden çok daha fazla görev ve sorumluluk üstlenen Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerine haksızlık yapılmaktadır. Bu da anayasamızın 10 ve 18. maddeleriyle 657 sayılı devlet memurları kanununun 90 maddesine aykırıdır.

Bugün atölyelerde yapılacak işler kendi başına yürümektedir. Şeflerin hem derslere girmesi hem de bölümü yönetmeye çalışması atölyelerde başıbozukluğa yol açmaktadır.

Oysa her atölyenin bir şefi olduğu takdirde işler tertip ve düzen içerisinde olacağından mesleki eğitimden azami verim elde edilir.

Ek dersle ilgili esasların 5. maddesinde gözlendiği üzere müdür yardımcısından daha fazla görev ve sorumluluğu bulunan Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şefliği görevini üstlenen atölye ve laboratuar öğretmeni müdür yardımcısı 6 saat maaş karşılığı derse girerken kendisi 20 saat maaş karşılığı derse girmekte ve birde 20 saat zorunlu ek derse girdirilmektedir.

Burada mutlaka Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerine norm kadro verilmeli ve müdür yardımcısı gibi değerlendirilip 6 saat maaş karşılığı derse girdirilerek geri kalan zamanlarında bölümün işlerini takip etmeli evraklarını tutmalıdır.

Ek dersle ilgili esasların “Ek Ders Görevi” başlıklı 6. maddesi 4. fıkrasındaki “(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.” hükümlerine göre endüstriyel öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında, atölyelerdeki tezgâh ve makinelerin bakımı ve öğretime hazır durumda bulundurulması için bölüm şeflerinin yaptıkları çalışmalarına haftada 10 saat, atölye ve laboratuvar şefleri için ise 6 saat, ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Bölüm şefi bu 10 saatte atölye ve laboratuvar şefleri ise bu 6 saatte atölyedeki tezgâh ve makinelerin bakım ve onarımını mı yapacak yoksa kendisine yüklenilen 10’larca maddenin üzerindeki görevlerini mi gerçekleştirecektir? Bu süreler içerisinde şefler bırakın kendisine yüklenilen hiçbir görevi layıkıyla yerine getiremez.

Buradaki ikilem şudur şeflere ödenen bu ücret makine bakım onarım ücreti midir, yoksa bölümün yönetimi için ödenen ücreti midir? Eğer bölüm yönetimi için ödenen bir ücret ise bu zaman yeterli midir?

O zaman makine ve tezgâhların bakım ve onarımını kimler yapacaktır, eğer makine ve tezgâhların bakım ve onarımı için ödeniyorsa bölümün yönetim işini kim yapacaktır.

Çözüm elbette çok basittir bölüm şeflerine norm kadro verilmeli, 6 saat maaş karşılığı derse girdirilerek geri kalan zamanlarda bölümün işlerini takip etmelidir. Bu sayede teknolojideki yeni gelişmeler okullarımız adapte edilebilir. Teknik okullarımız bu sayede gelişir.

Yönetmeliklerde düzenlenmesi gereken kısımlar

A- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 4. maddesi g bendine “müdür yardımcılığı” görevinden sonra gelmek üzere “bölüm, atölye ve laboratuar şefleri” ibaresinin eklenmesi,

14. maddesindeki “Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere,” ibaresinin çıkarılması ve normların düzenlenmesi,

B-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 5. maddesindeki “müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları” ibaresinden sonra üzere “bölüm, atölye ve laboratuar şefleri” ibaresinin eklenmesi,

5. maddesindeki kendilerine atölye ve laboratuar şefliği görevi verilenlerin egzersiz almasını sağlayan bu fıkranın iptal edilmesi,

C-Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin atanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Yorum Gönder

@name x