banner27

2012-2013 Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi

12 Eylül 2012 Çarşamba 01:21

2012-2013 Özel Öğretim Kurumları, Standartlar Yönergesi

2012-2013 Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

17/02/2011-1242 Sayılı Makam Oluru

(Kısmi Değişiklik: 05/03/2012 tarih ve 2057 sayılı Makam Oluru)

(Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının tesis ve binalarıyla bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç gereçlerle ilgili standartları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2- (2)Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönerge 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Kapıları koridora açılan, pencereleri binanın dış cephesinde bulunan ve alanları belirtilen ölçülerde olan bölümleri,

c)Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapıldığı, amacına uygun düzenlenmiş alanı,

ç)Kitaplık: Yalnız kitap konulan, istekli öğrencilere ödünç kitap verilen yeri,

d)Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını,

e)Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına ve ders çalışmalarına imkân veren yeri,

f)Laboratuar: Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerinin yapılması amacıyla ayrılmış ve düzenlenmiş yerleri,

g)Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,

ğ)Oyun bahçesi: Okullarda tören yapılan ve öğrencilerin açık havada teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkân veren, binanın arsa üzerinde bulunduğu alan dışındaki alan veya bu alan ile birlikte en fazla %50 oranında binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanının toplamını,

h)Oyun etkinlik odası: Anasınıfında 48-72 ay, anaokulunda 36-72 ay çocukların eğitimi amacıyla açılan sınıfı

ı)Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,

i)Teneffüshane: Bina içinde, derslik, laboratuar, kütüphane, yönetim bölümleri ve eğitim-öğretime ayrılan diğer bölümler dışında öğrencilerin yağışlı veya soğuk havalarda teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkân veren alanı,

j)Uygulama sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

k)Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Okullar

 

A-KURUM BİNASI

Okul yeri ve seçimi

MADDE 5- (1) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin; okul bina ve tesislerinden varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır. (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

 

İnceleme raporları

MADDE 6- (1)Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

 

Yerleşim planı

MADDE 7- (1)Özel okullar, Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

(4)Yerleşim planları, her blok ve her kat için ayrı ayrı en az 35 x 50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(5)Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

(6)Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(7)Özel okullar:

a) Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan;

1)Tamamı okula ait binalarda,

2)Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

3)Birbirine bitişik binaların zemin veya bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

4)Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında

açılır.

(b)İlköğretim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması gerekir.

c)Resmi dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 8- (1)Özel okulların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Dersliklerde her öğrenci için kullanım alanı

MADDE 9- (1)Okul öncesi eğitim kurumlarının oyun etkinlik odasında her öğrenci için kullanım alanı 1,5 m2, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının dersliklerinde her öğrenci için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 10- (1)Özel okullarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80 cm, kontenjanı 20 den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.  Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

(2)Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında derslik kapıları içeri de açılabilir.

(4)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

 

Merdivenler

MADDE 11- (1)Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği,  binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

(2)Bedensel özürlü bireyler için okulun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa bulunur.

 

Tavan yüksekliği

MADDE 12- (1)Özel okul binalarının derslik, laboratuar, teknoloji ve tasarım dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az  olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması hâlinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında her öğrenci için 3,5 m³, okul öncesi eğitim kurumlarında 4,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 13- (1)Özel okul binalarının koridorları;

a)Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

1)Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 1,75 m,

2)Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,25 m,

b)İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 2,75 m.

genişlikte olmalıdır.

(2)Kontenjanı 100 öğrenciyi geçmeyen okullarda koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân verecek genişlikte olmalıdır.

 

Havalandırma düzeni

MADDE 14- (1)Özel okullarda bulunan toplantı ve gösteri için çok amaçlı salonda, kapalı spor salonunda ve kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır.

 

Su deposu

MADDE 15- (1)Özel okullarda su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 16- (1)Özel okulların bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

Derslik sayısı ve kontenjanı

MADDE 17- (1)Okulların seviyesine göre en az öğretim süresi kadar derslik bulunur.

(2)Derslikler;

a) (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) en çok 25 öğrenciye bir derslik,

b) Fen, sosyal bilimler, sağlık meslek ve benzeri liselerde en fazla dengi resmî okulların mevzuatında belirtilen sayıda öğrenci için bir derslik,

c) Diğer okullarda en fazla 30 öğrenciye bir derslik

olacak şekilde hesaplanır.

(3)İlköğretim ve ortaöğretim okullarında bir derslik alanı 20 m² den aşağı olamaz. Farklı program uygulayan okullar için derslik alanı Bakanlıkça belirlenir.

 

 

B-ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

 

Bulunması gereken bölümler

MADDE 18- (1)Özel okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: (isteğe bağlı) 8 öğretmene kadar en az 10 m2, 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan okullarda, en az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Uyku odası: (İsteğe bağlı) Okul öncesi eğitim kurumlarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)

6-Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Oyun odalarında her öğrenci için kullanım alanı 1,5 m2 dir.

7-Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır. Bahçenin alanı her öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.

8-Mutfak: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda aranmaz.)

9-Yemek odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

10-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için öğrencilerin yaşına uygun bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Öğrenci kontenjanı 150 ve fazlası olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında ayrıca:

11-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

12-Yardımcı hizmetliler odası

13-Yemek odası

bulunur.

(2)İhtiyaç duyulması hâlinde müdür başyardımcısı odası, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C-ÖZEL İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI

 

Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 19- (1)Özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Aynı bina veya kampüs içerisinde bulunan okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu için bir, farklı türdeki ortaöğretim okulları için de bir müdür odası düzenlenir. Ayrıca her okul türü için ayrı ayrı müdür yardımcısı odası düzenlenir.

3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2, 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri - arşiv ve dosya odası: En az 12 m2 olmalıdır. Toplam alan 12 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir. Aynı bina veya kampüs içerisinde bulunan ve bir müdür tarafından yönetilen okullarda büro hizmetleri odası ortak kullanılır. Ancak her tür okul için arşiv ve dosya odası düzenlenir.

5-Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.

6- (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Oyun etkinlik odası (anasınıfı) (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Oyun odalarında her öğrenci için kullanım alanı 1,5 m2 dir.

7-Derslikler: Derslik sayısı okulun öğretim süresinden az olamaz. Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. Özel okul dersliklerinde her öğrenci için kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

8-Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.

9-Laboratuar (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji): İlköğretim okullarında Fen Bilgisi laboratuarı, ortaöğretim okullarında Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarları ayrı ayrı düzenlenir.

(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Laboratuvarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 1,7 m2dir. Her laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanması hâlinde laboratuvarlarda pencere şartı aranmaz.

Laboratuarlarda karartma önlemi alınır. Kimya laboratuarlarında zehirli gazların tasfiyesi için gerekli önlemler alınır.

Aynı bina veya kampüs içinde birden fazla program uygulayan ortaöğretim kurumlarında her program için ayrı laboratuar istenmez.

Fen Liselerinde laboratuar araç-gereçleri, altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

10-Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 50 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane de düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 50 m² olmalıdır.

11-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

12-Müzik dersliği: Öğrenci başına 1.2 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

13-Resim dersliği: Her öğrenci için 1.7 m2 kullanım alanı düşmelidir.

14-Bilgisayar dersliği (Bilişim Teknolojileri Sınıfı): Her öğrenci için kullanım alanı 1,2 m2 den az olamaz. Dersliklere verilen en fazla kontenjan sayısı kadar bilgisayar bulunur.

15-Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.

Oyun bahçesinin alanı 250 m2 az olmamakla birlikte, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

500 öğrenciye kadar öğrenci başına 2 m² alan ayrılır.

501’den 1000 öğrenciye kadar, 500 öğrenci için ayrılan alana ilave olarak öğrenci başına 1,5 m² alan ayrılır.

1001’den sonra, 1000 öğrenci için ayrılan alana ilave olarak öğrenci başına 1,2 m² alan ayrılır.

Binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin veya bahçe katının alanı ile bahçe alanının toplamı oyun bahçesi alanı olarak değerlendirilebilir.

16-Teknoloji ve tasarım dersliği (İlköğretim okulu): En az 32 m2 olmalıdır.

17-Uygulama atölyesi (Meslek lisesi): Alanları kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

Dengi resmi meslek liselerindeki sayı ve büyüklükten az olmamak şartıyla

Atölyeler, en az 20 öğrenci çalışabilecek büyüklükte ve her öğrenci için kullanım alanı 2 m2 den az olamaz.

Ayrıca Havacılık, Denizcilik, Otelcilik ve Turizm ve benzeri alanlarda program uygulayacak okullarca, bu programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında bölümler düzenlenir veya uygulamalar için bu alanda hizmet veren özel veya tüzel kuruluşlarla yazılı anlaşmalar yapılır.

18-Seminer ve proje çalışmaları odası (Fen lisesi): Seminer ve proje çalışmaları için en az üç tane 20’şer m2 lik oda olmalıdır.

19-Bilim danışma kurulu odası (Fen lisesi): İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Fen liselerinde Matematik ve Fen alanında en az üç bilim insanından meydana gelmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulabilir. İleri fen programları ile proje ve seminer çalışmaları için ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanır.)

20-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30 den fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden birer tanesi ve birer lavabo bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Ayrıca:

21-Araç-gereç odası,

22-Kantin,

23 -Yemek salonu: (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte)

24-Mutfak ve depo, ambar (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlardan istenmez.)

25-Yardımcı hizmetli odası:

bulunur.

26-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okulları (Milletlerarası okullar ve özel eğitim okulu hariç) aşağıda belirtilen bölümleri;

a)Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme Servisi Odası,

b)Müzik Dersliği,

c)Resim Dersliği,

ç)Araç-Gereç Odası,

d)Kantin,

e)Mutfak, Yemek Salonu, Depo ve Ambar,

f)Öğretmenler Odası (Sadece akşam liseleri için)

g)Bilgisayar dersliği (Bilişim Teknolojileri Sınıfı)

ğ)Her okul türü için ayrı arşiv odası düzenlenmek kaydıyla büro hizmetleri odası,

h)Kütüphane,

ı)Kapalı beden eğitimi salonu,

i)İlköğretim okullarında fen bilgisi laboratuarı,

j)Ortaöğretim okulları fizik, kimya ve biyoloji laboratuarı,

k)Ortaöğretim okulları biyoloji laboratuarı ile ilköğretim okulu fen bilgisi laboratuarı,

l)Yardımcı hizmetli odası

ortak kullanabilir.

Öğrenci kontenjanı 400’den fazla olan özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında ayrıca:

27- Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 ,

28- Arşiv ve dosya odası: En az 12 m2 (Büro hizmetleri odasından ayrı)

bulunur.

29-Okul yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Veli ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre ek olarak en az bulunması gereken bölümler:

30-Yatakhane: Tavan net yüksekliği 3 metre olan yatılı özel okulun yatakhane kontenjanı her öğrenci için 4 m2, yüksekliği 3 m’den az olan binalarda her öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir. Odalara en fazla 6 öğrenci kontenjanı verilmelidir.

31-Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 8 öğrenci için bir adet olmak üzere soyunma bölümlü kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır.

32-Çamaşırhane,

33-Belletmen odası,

34-Kız ve erkek öğrenci revirleri,

bulunur.

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür başyardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

(5)Genel kontenjan tespit edilirken, laboratuar, bilgisayar dersliği, oyun bahçesi alanı,  tuvalet ve lavaboların sayısı, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

 

D-ÖZEL OKULLARIN BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 20- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Tören Bayrağı,

2-Dosya dolabı,

3-Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur.

Büro hizmetleri odası

MADDE 21- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 22- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalyeler,

2-Portatif raflar,

3-Karteks dolabı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Rehberlik ölçme ve değerlendirme odası

MADDE 23- (1)Rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı

5-Sandalyeler,

6-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 24- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlan tahtası

bulunur.


Araç-gereç odası

MADDE 25- (1)Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları bulunur.

 

Yemekhane

MADDE 26- (1)Yemekhanede en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Yemek masaları,

3-Dolap,

4-Sandalyeler,

5-Buzdolabı,

6-Çöp kutusu,

7-Havalandırma sistemi

bulunur.

 

Laboratuarlar

MADDE 27- (1)Laboratuarlarda en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen deney masası,

3-Öğrenci deney masası,

4-Öğrenci tabureleri,

5-Topraklı priz (Her masa için birer adet),

6-Lavabo,

7-Platform (ahşap),

8-Camlı dolap,

9-Yazı tahtası,

10-Havalandırma sistemi,

11-Laboratuar ders araç-gereçleri,

12-Bilgisayar, Projeksiyon ve benzeri

bulunur.

 

Müzik dersliği

MADDE 28- (1)Müzik dersliğinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2- Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Dizekli yazı tahtası,

4-Metronom,

5-Öğrencilerin oturacağı yerler,

6-Müzik kitapları,

7-Gerekli müzik aletleri,

bulunur.

 

Resim dersliği

MADDE 29- (1)Resim dersliğinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Eğimli resim masaları,

4-Resim tahtaları (Raptiye geçebilecek nitelikte),

5-Model sehpası,

6-Resim sergileme panosu (Pazen tahta, en az 1,5 x 3 m ebadında),

7-Araç gereç dolabı,

8-Yazı tahtası,

9-Öğretmen masa ve sandalyesi

10-Öğrenci sandalyeleri,

bulunur.

 

Kütüphane ve kitaplıklar

MADDE 30- (1)Kütüphane ve kitaplıklarda ilgili mevzuatına göre seçilmiş öğrenci sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda kitap bulunur.

1-Atatürk resmi,

2-Öğrenci masa ve sandalyesi

bulunur.

 

Derslik

MADDE 31- (1)Özel okul dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Yazı tahtası,

4-Öğretmen masası,

5-Öğretmen sandalyesi,

6-Öğrenci masa veya sıraları,

7-Düzeyine göre yazı ve afiş panoları (İlköğretim okulu),

8-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.

 

E-ÖZEL OKULLARDA BULUNMASI GEREKEN DERS ARAÇ-GEREÇLERİ

Okul öncesi eğitim kurumları oyun etkinlik odaları

 

MADDE 32- (1)Okul öncesi eğitim kurumları oyun etkinlik odalarında;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

 

Oyun bahçesi araç-gereçleri

MADDE 33- (1) Bina içinde ve bahçede kullanılabilir oyuncaklar bulunur.


İlköğretim okulu ders araç-gereçleri

MADDE 34- (1)Her ders için, o dersin öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri bulundurulur.

 

Ortaöğretim okulu ders araç-gereçleri

MADDE 35- (1)Her ders için, o dersin öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri bulundurulur.

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ders araç gereçleri

Madde 36- Her ders için, o dersin öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri bulundurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Eğitim Okulları

A- KURUM BİNASI

İnceleme raporları

MADDE 37- (1)Özel eğitim okulu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 38- (1)Özel eğitim okulları, Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımlarını düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

(4)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara çizilir. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(5)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(6)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(7)Özel eğitim okulları:

a) Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan;

1)Tamamı okula ait binalarda,

2)Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

3)Birbirine bitişik binaların zemin veya bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

4)Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında

açılır.

b)İlköğretim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması gerekir.

c)Resmi dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel eğitim okullarının standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir.

 

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 39- (1)Özel eğitim okullarının derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

Madde 40- (1) Özel eğitim okullarında bireysel eğitim odası en az 70, grup eğitim odaları ile derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin kapısı en az 80 cm’dir.  Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasası içten içe ölçülerek belirlenir.

(3) (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılması mümkündür. Oyun etkinlik odasının kapısı ile bireysel eğitim odasının kapısı içeri de açılabilir.

(4)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(5)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların kapılarında eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

Merdivenler

MADDE 41- (1)Özel eğitim okulu olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği,  binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

(2)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bedensel özürlü bireyler için okulun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde gerekli standartlara uygun rampa bulunur. Ayrıca, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulayan okulun fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katlarında olması durumunda binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunur.

(3)Merdiven ve rampa başlangıçları gibi gerek görülen alanlarda yönlendirici ve uyarıcı işaretlerin zemine yapıştırılması, merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenmelidir.

(4)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların merdivenlerinin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 42- (1)Özel eğitim okulu olarak yapılan binaların derslik, laboratuar, teknoloji ve tasarım dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması hâlinde her öğrenci için 7 m³, hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 43- (1)Özel eğitim okulu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

(2)Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan okulun koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

Havalandırma düzeni

MADDE 44- (1)Özel eğitim okullarında bulunan toplantı ve gösteri için çok amaçlı salonda, kapalı spor salonunda ve kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır.

 

Su deposu

MADDE 45- (1)Özel eğitim okullarında su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 46- (1)Özel eğitim okullarının bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

B-ÖZEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKULLARI

 

Bulunması gereken bölümler

MADDE 47- (1)Özel eğitim okul öncesi eğitim okullarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu veya kurucu temsilcisi odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2,  5’ den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: Kontenjanı 40 öğrenciden fazla olan okullarda, en az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Örgün eğitim için düzenlenene kontenjan verilmez.

6-Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarında en fazla birey sayısı; işitme, bedensel ve görme engelliler 10; yaygın gelişimsel bozukluk 4;  zihinsel engelliler 6 bireyden oluşur. öğretilebilir 6, eğitilebilir 10 kontenjan verilir.

7-Özel eğitim ve rehabilitasyon bölümü:

a)Görme engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

b)İşitme engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

c)Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

ç)Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

d)Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. En fazla 4 kontenjan verilir.

e)Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

f)Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

8-Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m² den az olmamak şartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.

9-Bireysel eğitim programları geliştirme kurulu odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

10-Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

11-Uyku odası : (isteğe bağlı)

12-Mutfak: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışardan getiren kurumlarda mutfak aranmaz.)

13-Yemek odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

14-Tuvalet:

a)Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

Birey tuvaletlerinin en az biri tutamaklı olmalıdır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden birer tanesi ve birer lavabo bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

15-Okul yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.


C-ÖZEL EĞİTİM OKULU

Bulunması gereken bölümler

MADDE 48- Özel ilköğretim okulu, eğitim ve uygulama okulu, iş okulu ve iş eğitim merkezinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2, 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarında en fazla birey sayısı; işitme, bedensel ve görme engelliler 10, yaygın gelişimsel bozukluk 4,  zihinsel engelliler 6 bireyden oluşur.

6- Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) (Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez)

7- Derslik: En az okulun öğretim süresi kadar sayıda derslik bulunur. En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre derslik veya grup eğitim odasında en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler 10; yaygın gelişimsel bozukluk 4; eğitilebilir 10; öğretilebilir 8 bireyden oluşur.

8 -Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.

9- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Eğitilebilir, öğretilebilir, görme ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan okullarda) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

10- Teknoloji ve tasarım dersliği: Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.

11- Fen Bilgisi laboratuarı: En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan okullarda)

12- Resim/Müzik dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan okullarda)

13- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.

Oyun bahçesinin alanı 150 m2 az olmaz.

Oyun bahçesinin alanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

500 öğrenciye kadar öğrenci başına 1,5 m² alan ayrılır.

501’den 1000 öğrenciye kadar, 500 öğrenci için ayrılan alana ilave olarak öğrenci başına 1,2 m² alan ayrılır.

1001’den sonra, 1000 öğrenci için ayrılan alana ilave olarak öğrenci başına 1 m² alan ayrılır.

Binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin veya bahçe katının alanı ile bahçe alanının toplamı oyun bahçesi alanı olarak değerlendirilebilir.

14- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

15- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

16- Mutfak: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışardan getiren kurumlarda mutfak aranmaz.)

17- Yemek odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

18- Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere;

a)Her 20 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca, erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden birer tanesi ve birer lavabo bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

19-Özel eğitim ve rehabilitasyon bölümü:

a)Görme engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

b)İşitme engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

c)Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

ç)Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

d)Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı;

1)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. En fazla 4 kontenjan verilir.

e)Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

f)Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı;

1)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

2)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

20- Okul bünyesinde iş okulu ve iş eğitim merkezi programı uygulayan kurumlarda

a) İş eğitim merkezi:

1-Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

2-İşlik: En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

b) İş okulu:

1- Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

2- İşlik: En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

bulunur.

21- Zorunlu olmayan, ancak ihtiyaç duyulduğunda düzenlenebilecek bölümler: İhtiyaç duyulan kurumlarda;

1-Müdür yardımcısı odası,

2-Müzik odası,

3-Kütüphane,

4- Ders araç-gereç odası ve depo-ambar,

5-Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı odası,

6-Kantin,

7-Yaşayarak öğrenme ünitesi (ev dışı yaşamı yansıtacak şekilde düzenlenen ortam),

8- Zümre başkanları odası

olmalıdır.

22- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste ilköğretim ve ortaöğretim okulları bulunması hâlinde her birisi için ayrı fizik, kimya ve biyoloji laboratuarı, ilköğretim için ayrı Fen Bilgisi laboratuarı, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane istenmez. Ortaöğretim okullarında resim dersliği ile müzik dersliğinden en az birisi zorunlu olarak düzenlenir.

Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında aynı bina veya aynı bahçedeki binalar içinde bulunan özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarının;

a)Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme Servisi Odası,

b)Müzik Dersliği,

c)Resim Dersliği,

ç)Araç-Gereç Odası,

d)Sağlık Odası,

e)Kantin,

f)Mutfak, Yemek Salonu, Depo ve Ambar,

g)Öğretmenler Odası (Akşam liseleri için)

ğ)Tuvalet

h)Bilgisayar dersliği (Bilişim Teknolojileri Sınıfı)

bölümleri ortak kullanılabilir.

23-Okul yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür başyardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

(5)Genel kontenjan tespit edilirken, laboratuar, teknoloji ve tasarım işliği, bilgisayar dersliği, oyun bahçesi alanı ve tuvaletlerin sayısı müzik ve resim dersliği alanları da dikkate alınır.

Çeşitli hükümler

MADDE 49-Kurumlarda;

1-Bu standartlarda belirtilmeyen bilim ve sanat merkezlerinin standartları resmi “özel eğitim kurumları” gibi değerlendirilir.

2-Bedensel engelli bireylere yönelik okul programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak, gibi ek önlemler alınır.

3-Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima takılması uygun olur.

4-Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

 

D- ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 50- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Tören Bayrağı,

2-Dosya dolabı,

3-Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur.

 

Büro hizmetleri odası

MADDE 51- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 52- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Karteks dolabı,

5-Dosya dolabı

bulunur.

 

Rehberlik servisi odası

MADDE 53- Rehberlik servisi odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 54- Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmenler masası ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

 

Zümre başkanları odası

MADDE 55- Zümre başkanları odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

 

Araç-gereç odası

MADDE 56- (1) Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları bulunur.

 

Oyun etkinlik odası

MADDE 57- (1) Oyun etkinlik odalarında;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

Oyun bahçesi

MADDE 58- (1)Bina içinde ve bahçede kullanılabilir oyuncaklar bulunur.

 

Fizyoterapi salonu

MADDE 59- (1)Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri bulundurulur.

 

Bireysel eğitim odası, grup eğitim odası ve derslik

MADDE 60- (1)Bireysel eğitim odası, grup eğitim odası ve dersliklerde;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

 

Uygulama evi

MADDE 61- (1)Uygulama evinde;

Mutfak bölümü;

1-Buzdolabı,

2-Fırın,

3-Ocak,

4-Bir mutfakta olması gereken diğer malzemeler,

Oturma bölümü:

1-Oturma grubu(koltuk, kanepe, sedir ve benzeri)

2-Masa,

3-Televizyon,

4-Kurallı Oyun materyalleri (satranç, dama vb),

5-Ütü/Ütü masası,

6-Sandalye,

bulunur.

Ev ekonomisi işliği için gerekli araç gereç ve planlanan farklı çalışmalar için de uygun araç gereçle donatılabilir.

 

Yaşayarak öğrenme ünitesi odalarında

MADDE 62- (1)Yaşayarak öğrenme ünitesi odasında;

1-Trafik eğitim seti,

2-Küçük ev ve odaları,

3-Kukla sahnesi ve kuklalar,

4-Büyük arabalar (Motorlu veya pedallı),

5-Bisikletler (Çeşitli boyda),

6-Sağlık köşesi ve sağlık seti,

7-Tamir aletleri köşesi ve tamir seti,

8-Evcilik köşesi,

9-Drama köşesi ve dekor malzemeleri,

10-Çocuk bahçesi araç-gereçleri (salıncak, kaydırak, tahterevalli vb)

bulunur.

 

İş okulu ve iş eğitim merkezlerindeki işlikler

MADDE 63- (1)İş okulu ve iş eğitim merkezi işliklerinde

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Dershaneler

 

A-KURUM BİNASI

 

Dershane yeri

MADDE 64- (1)5580 sayılı Kanun gereği, dershane olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.


İnceleme raporları

MADDE 65- (1)Özel dershane olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 66- (1)Özel dershaneler, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımlarını düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(6)Özel dershaneler;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 67- (1)Özel dershanelerin derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 68- (1)Özel dershanelerde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

Merdivenler

MADDE 69- (1)Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.


Dersliklerde her öğrenci için kullanım alanı

MADDE 70- (1)Özel dershane dersliklerinde her öğrenci için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 71- (1)Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her öğrenci için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir.

 

Koridorlar

MADDE 72- (1)Özel dershane binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

 

Aydınlık Düzeyleri

MADDE 73- (1)Dershanelerin bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.


B-DERSHANELERDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

 

Yönetim ve Diğer Bölümler

MADDE 74- (1)Dershanelerde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan kurslarda en az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuar: (isteğe bağlı) Kurumdaki altı derslik dışında ayrıca laboratuar bulundurmak isteyen dershanelerde, laboratuarların alanı binada bulunan en büyük derslik alanından az olamaz.

6-Derslikler: En az altı derslik olmalı ve derslikler en az 20’şer m² olmalıdır. En çok 30 öğrenciye bir derslik olacak şekilde plânlanır.

7-Tuvalet: Dershane binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan dershanelerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjan tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Dershanede bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

8-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

9- Eğitim araç-gereç odası

10-Rehberlik, ölçme değerlendirme odası

11-Kitaplık

12-Kantin

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 400 veya daha fazla olan dershanelerde ayrıca:

13-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

14-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. (büro hizmetleri odasından ayrı)

15-Depo

bulunur.

16-Dershane yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C-DERSHANELERİN BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 75- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

3-Dosya dolabı,

Müdür yardımcısı odasında yukarıdakilerin dışında program çerçevesi

bulunur.

 

Büro hizmetleri odası

MADDE 76- (2)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 77- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Dosya dolabı,

4-Fen dersleri veya Fizik, Kimya, Biyoloji, laboratuarı bulunmayan dershanelerde ders konularının işlenmesinde ve yapılması zorunlu olan deneylerde kullanılacak malzemelerin konulacağı araç-gereç dolabı

bulunur.

 

Rehberlik servisi odası

MADDE 78- (1)Rehberlik servisi odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

3-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler Odası

MADDE 79- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

 

Laboratuarlar

MADDE 80- (1)Laboratuarlarda en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

2-Öğretmen deney masası ve sandalyesi,

3-Öğrenci deney masası ve tabureleri,

4-Topraklı priz (her masa için birer adet),

5-Lavabo,

6-Platform (ahşap),

7-Camlı dolap,

8-Yazı tahtası,

9-Havalandırma sistemi,

10-Laboratuar ders araç-gereçleri

bulunur.

 

Derslik

MADDE 81- (1)Özel dershane dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Yazı tahtası,

4-Öğretmen masası ve sandalyesi,

5-Öğrenci masa veya sıraları,

6-Düzeyine göre yazı ve afiş panoları,

7-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.

Ders araç-gereçleri

MADDE 82- (1)Özel dershane dersliklerinde öğretimi yapılan derslere ve derslerin düzeylerine göre gerekli olan ders araç-gereçleri

bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhtelif Kurslar


A-KURUM BİNASI


Kurs yeri

MADDE 83- (1)5580 sayılı Kanun gereği, kurs olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz


İnceleme raporları

MADDE 84- (1)Özel kurs olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 85- (1)Özel kurslar, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımlarını düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

(6)Özel kurslar;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir.

 

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 86- (1)Özel kurslarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 87- (1)Özel kurslarda derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

 

Merdivenler

MADDE 88- (1)Özel kurs olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

 

Dersliklerde her kursiyer için kullanım alanı

MADDE 89- (1)Özel kurs dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 90- (1)Özel kurs olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuar, uygulama dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Teorik ders yapılan dersliğin tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Özel kurslardaki uygulama dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı;

a)Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik ve benzeri kursların uygulama dersliklerinde,

Bilgisayar kurslarının uygulama derslikleri ile yabancı dil kursları dil laboratuarlarında

her kursiyer için 2 m²,

b)Bale kursları uygulama derslikleri ile desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri kursların,

her kursiyer için 3 m² olarak hesaplanmalıdır.

c)Derslik tavan yüksekliği 3 m den az olması hâlinde;

1- Her kursiyer için 2 m² alan istenen kursların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 7’ye bölünerek,

2- Her kursiyer için 3 m² alan istenen kursların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 9’a bölünerek

kursiyer kontenjanı belirlenir.

(4)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 91- (1)Özel kurs binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 92- (1)Özel kursların bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

B-MUHTELİF KURSLARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

 

Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 93- (1)Özel kurslarda bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan kurslarda en az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuar: (kursun özelliğine göre)

Yabancı dil kurslarında dil laboratuarı isteğe bağlı düzenlenebilir.

6-Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

7-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’den fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

8-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gereci sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği kontenjanı kadar teorik dersliğe de kontenjan verilir.

9-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

10-Kitaplık

11-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

Kursiyer kontenjanı 400 veya daha fazla olan kurslarda ayrıca:

12-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

13-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. (Büro hizmetleri odasından ayrı)

14-Depo

bulunur.

15-Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda;

a)Kurucu odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

b)Müdür odası: En az 10 m²,

c)Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

ç)Derslik: En az 15 m²,

d)Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gereci sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği kontenjanı kadar teorik dersliğe de kontenjan verilir.

e)Tuvalet: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet bulunur.

f)Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

16-Kurs yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

Meslek ve teknik liselerin eğitim-öğretim bölümleriyle ilgili alanlarında faaliyette bulunan kurslar

MADDE 94- (1)Kız meslek ve teknik liseleri, ticaret meslek liseleri, iletişim meslek liseleri, endüstri meslek ve teknik liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liselerindeki bölümlerle ilgili alanlarda kurs faaliyetinde bulunan özel kurslarda, uygulanan programa göre gerekli bölümler de düzenlenir.

Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm ve özelliği olan diğer alanlarda program uygulayacak kurslarca, bu programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında bölümler düzenlenir veya uygulamalar için bu alanda hizmet veren özel veya tüzel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır.

 

C-MUHTELİF KURSLARDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 95- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.

 

 

 

Büro hizmetleri odası

MADDE 96- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.


Arşiv ve dosya odası

MADDE 97- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalyeler,

2-Portatif raflar,

3-Karteks dolabı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 98- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-Duyuru tahtası

bulunur.

 

Laboratuarlar

MADDE 99- (1)Laboratuarlarda en az;

1- Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen deney masası ve sandalyesi,

3-Kursiyer deney masası ve tabureleri,

4-Topraklı priz (her masa için birer adet),

5-Lavabo,

6-Platform (ahşap),

7-Camlı dolap,

8-Yazı tahtası,

9-Havalandırma sistemi,

bulunur.

 

Derslik

MADDE 100- (1)Özel kurs dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Yazı tahtası,

4-Öğretmen masası,

5-Öğretmen sandalyesi,

6-Kursiyer masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

7-Dolap (Gerekli görülürse)

bulunur.

 

Uygulama dersliklerinde

MADDE 101- (1)Uygulama dersliklerinde;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretmen masası ve sandalyesi,

4-Kursiyer masa ve sıraları,

5-Dolap (gerekli görülürse)

(2)Ayrıca, kursta uygulanan öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALTINCI BÖLÜM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

 

A-KURUM BİNASI

 

Merkezin yeri

MADDE 102- (1)5580 sayılı Kanun gereği, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz

 

İnceleme raporları

MADDE 103- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında bireylerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 104- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımlarını düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2 leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla birey bulundurulamaz.

(6)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması ve bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katlarında olması durumunda binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör ve rampa bulunur.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 105- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz.


Derslik kapıları

MADDE 106- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bireysel eğitim odası kapısı 70, grup eğitim odası kapısı en az 80 cm den az olamaz.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasası içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Bireysel eğitim odalarının kapıları içe doğru da açılabilir.

(5)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kapılarında eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

 

Merdivenler

MADDE 107- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak bireylerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

(2)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi merdivenlerinin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

(3)Merdiven ve rampa başlangıçları gibi gerek görülen alanlarda yönlendirici ve uyarıcı işaretlerin zemine yapıştırılması, merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenmelidir.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 108- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların bireysel eğitim ve grup eğitim odaları ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Teorik ders yapılan dersliğin tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 109- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği bireylerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

(2)Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan okulun koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 110- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

 

 

 

B- ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER


Bulunması gereken bölümler

MADDE 111- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu veya kurucu temsilcisi odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Müdür yardımcısı odası: en az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)

4-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2, 5’den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.

5-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

6-Görme engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

7-İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

8-Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

9-Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

10-Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. En fazla 4 kontenjan verilir.

11-Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

12-Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

13-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel özürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

14-Bireysel eğitim programları geliştirme kurulu odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

15-Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

16-Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Tuvalet, lavabo ve pisuvar kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere;

a)Her 20 birey için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek bireyler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

17-Merkez yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, yaşayarak öğrenme ünitesi, müzik odası, kütüphane, sağlık odası, konferans salonu, kantin ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 112- (1)Kurumlarda:

1-Bu standartlarda belirtilmeyen bilim ve sanat merkezlerinin standartları resmi özel eğitim kurumları gibi değerlendirilir.

2-Bedensel engelli bireylere yönelik destek eğitim programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.

3-Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima takılması uygun olur.

4-Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

D-ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER


Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 113- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,


Müdür yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur.

Büro hizmetleri odası

MADDE 114- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

Arşiv ve dosya odası

MADDE 115- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalye,

2-Portatif raflar,

3-Karteks dolabı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

Öğretmenler odası

MADDE 116- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

Fizyoterapi salonu

MADDE 117- ((1)Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri bulundurulur.


Bireysel ve grup eğitim odası

MADDE 118- (1) Bireysel eğitim odası ve grup eğitim odasında;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri

bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

 

A-KURUM BİNASI

 

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin yeri

MADDE 119- (1)5580 sayılı Kanun gereği, özel öğrenci etüt eğitim merkezi olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.


İnceleme raporları

MADDE 120- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezi olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 121- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımlarını düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(6)Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 122- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 123- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

 

Merdivenler

MADDE 124- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

 

Dersliklerde her öğrenci için kullanım alanı

MADDE 125- (1)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin teorik ve uygulama dersliklerinde her öğrenci için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 126- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların derslik, uygulama dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her öğrenci için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 127- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 128- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

B-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER


Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 129- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise diğer kurumlarda kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde en az 10 m2 olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m2 olmalıdır.

5-Derslik: Derslik en az 20 m² büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

6-Kitaplık

7-Mutfak ve yemek salonu: İhtiyacı karşılayacak ölçülerde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda mutfak aranmaz)

8-Tuvalet: Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenciler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

9-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Uygulama dersliği: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır. Uygulama dersliğine en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

10-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

11-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 400 veya daha fazla olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ayrıca:

12-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

13-Arşiv ve dosya odası:(Büro hizmetleri odasından ayrı)

14-Depo

bulunur.

15-Merkez yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C- ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER


Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 130- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.


Büro hizmetleri odası

MADDE 131- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 132- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalye,

2-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 133- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

 

Yardımcı hizmetliler odası

MADDE 134- (1)Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve sandalyeler

bulunur.

 

Derslik

MADDE 135- (1)Özel kurs dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretmen masası ve sandalyesi,

4-Öğrenci masa ve sıraları,

5-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.

 

Uygulama dersliğinde

MADDE 136- (1)Uygulama dersliğinde;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretmen masası ve sandalyesi,

4-Öğrenci masa ve sıraları,

5-Dolap (gerekli görülürse)

(2)Ayrıca, merkezde uygulanan öğretim programında belirtilen ders araç-gereçleri
bulunur.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri

 

A-KURUM BİNASI

 

Merkezin Yeri

MADDE 137- (1)5580 sayılı Kanun gereği, hizmet içi eğitim merkezi olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

 

İnceleme Raporları

MADDE 138- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezi olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında katılımcıların binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 139- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezleri valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımları düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla katılımcı bulundurulamaz.

(6)Özel hizmet içi eğitim merkezi;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 140- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezinde derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 141- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezinde derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

 

Merdivenler

MADDE 142- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezi olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak katılımcıların aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

 

Dersliklerde her katılımcı için kullanım alanı

MADDE 143- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezi dersliklerinde her katılımcı için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

(3)Özel hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde katılımcı başına düşen kullanım alanı;

a)Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik ve benzeri programların uygulama dersliklerinde,

Bilgisayar programlarının uygulama derslikleri ile yabancı dil programlarının dil laboratuarlarında

her katılımcı için 2 m²,

b)Bale programları uygulama derslikleri ile desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri programlarında,

her katılımcı için 3 m² olarak hesaplanmalıdır.

c)Derslik tavan yüksekliği 3 m den az olması hâlinde;

1- Her katılımcı için 2 m² alan istenen programların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 7’ye bölünerek,

2- Her katılımcı için 3 m² alan istenen programların m3 cinsinden bulunan derslik alanı 9’a bölünerek

katılımcı kontenjanı belirlenir.


Derslik tavan yüksekliği

MADDE 144- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezi olarak kullanılacak binaların derslik uygulama dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Teorik ders yapılan dersliğin tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her katılımcı için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 145- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezi binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 146- (1) Özel hizmet içi eğitim merkezlerinin bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

B- HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

 

Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 147- (1)Özel hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 katılımcıdan fazla olan hizmet içi eğitim merkezinde en az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuar: (Programın özelliğine göre)

Yabancı dil programlarında dil laboratuarı isteğe bağlı düzenlenebilir.

6-Derslik: En az  20 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)

7-Tuvalet:

a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek katılımcılar için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

8-Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)

9-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

10-Kitaplık

11-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

Katılımcı kontenjanı 250 veya daha fazla olan hizmet içi eğitim merkezinde ayrıca:

12-Müdür yardımcısı odası: En az 10m2 olmalıdır.

13-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. (Büro hizmetleri odasından ayrı)

14-Depo

bulunur.

15-Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla katılımcı kontenjanı en çok otuz (30) olan hizmet içi eğitim merkezinde;

a)Kurucu odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

b)Müdür odası: En az 10 m²,

c)Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir

ç)Derslik: En az 20 m², (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)

d)Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)

e)Tuvalet: Bayan katılımcılar ile bayan öğretmenler için bir, erkek katılımcılar ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet bulunur.

f)Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

16-Merkez yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C- HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 148- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.


 

Büro hizmetleri odası

MADDE 149- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.


Arşiv ve dosya odası

MADDE 150- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalyeler,

2-Portatif raflar,

3-Karteks dolabı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 151- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-Duyuru tahtası

bulunur.

 

Derslik

MADDE 152- (1)Merkez dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Yazı tahtası,

4-Öğretmen masası,

5-Öğretmen sandalyesi,

6-Katılımcı masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

7-Dolap (Gerekli görülürse)

bulunur.

 

Uygulama dersliğinde

MADDE 153- (1)Uygulama dersliğinde;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Öğretmen masası ve sandalyesi,

4-Katılımcı masa ve sıraları,

5-Dolap (Gerekli görülürse)

(2)Ayrıca, merkezde uygulanan öğretim programında belirtilen ders araç ve gereçleri bulunur.

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar

 

A-KURUM BİNASI

 

Kurs yeri

MADDE 154- (1)5580 sayılı Kanun gereği, uzaktan öğretim yapan kuruluşun binasında; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz

 

İnceleme raporları

MADDE 155- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluş olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında personel ve katılımcıların binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 156- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki kısımları düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşun;

a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 157- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşunda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 158- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşunda derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

 

Merdivenler

MADDE 159- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşları olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak katılımcıların aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

 

Dersliklerin her katılımcı için kullanım alanı

MADDE 160- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşunun dersliklerinde her katılımcı için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 161- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşu olarak kullanılacak binaların derslik, uygulama dersliği ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her katılımcı için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 162- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluş binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 163- (1)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

 

B-UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN KURULUŞLARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

 

Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 164- (1)Özel uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2 yer ilâve edilir.

4-Yayın odası: Uzaktan öğretimin yapılacağı araç-gereç ve donanımın için yeterli büyüklükte olmalıdır.

5-Yüzyüze eğitim uygulama dersliği: En az 20 m2 (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda),

6-Büro hizmetleri odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

7-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Katılımcı hizmetleri odası: (İsteğe bağlı)

8-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.


9-Tuvalet:

a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve bir lavabo (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda),

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek katılımcılar için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Kurumda bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

10-Kitaplık

11-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

12-Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C- UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN KURULUŞLARDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

 

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 165- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.

 

Büro hizmetleri odası

MADDE 166- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

Katılımcı hizmetleri odası

MADDE 167- (1)Katılımcı hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 168- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalyeler,

2-Portatif raflar,

3-Karteks dolabı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 169- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masası ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-Duyuru tahtası

bulunur.

 

Yüzyüze eğitim uygulama dersliği

MADDE 170- (1)Yüzyüze eğitim uygulama dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

3-Yazı tahtası,

4-Öğretmen masası,

5-Öğretmen sandalyesi,

6-Katılımcı masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

7-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.


 

 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

 

A-KURUM BİNASI

 

Kurs yeri

MADDE 171- (1)5580 sayılı Kanun gereği, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

 

İnceleme raporları

MADDE 172- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

 

Yerleşim planı

MADDE 173- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımları düzenler.

(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

(6)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları;

a)Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,

b)Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

c)Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

olması gerekir. Ayrıca özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında, bu Yönergede belirtilen standartlara uygun direksiyon eğitim alanının bulunması gerekmektedir.


Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 174- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

 

Derslik kapıları

MADDE 175- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.

(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

 

Merdivenler

MADDE 176- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

 

Dersliklerde her kursiyer için kullanım alanı

MADDE 177- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

 

Derslik tavan yüksekliği

MADDE 178- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.

(2)Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

 

Koridorlar

MADDE 179- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

 

Aydınlık düzeyleri

MADDE 180- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.


B-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

 

Yönetim ve diğer bölümler

MADDE 181- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında en az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m2 olmalıdır.

5-(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Derslik: En az 20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde plânlanır.

Bir özel motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor ve Araç Tekniği Dersliği grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç-gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslikli bir grubun hazırlanması gerekir.  Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım ile Motor ve Araç Tekniği dersliklerinin eklenmesi mümkündür.

6-Tuvalet: Kurs binalarında;

a)Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek kursiyerler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’den fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Kursta bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.

7-Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

8-Kitaplık

9-Kantin

bulunur.

10-Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.

Öğrenci kontenjanı 400 veya daha fazla olan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ayrıca:

11-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

12-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. (büro hizmetleri odasından ayrı)

13-Depo

bulunur.

14-Kurs yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)

(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

(3)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru) Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir. Yükseltilen tamsayı o bölüm için aranılan en az m2 veya (m3)’ün hesabında esas alınır.

(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

 

C-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

 

1- Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası

MADDE 182- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Çalışma masası ve koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.

Büro hizmetleri odası

MADDE 183- (1)Büro hizmetleri odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Masa ve koltuk,

3-Bilgisayar ve yazıcı,

4-Dosya dolabı

bulunur.

 

Arşiv ve dosya odası

MADDE 184- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası ve sandalye,

2-Portatif raflar,

3-Dosya dolabı

bulunur.

 

Öğretmenler odası

MADDE 185- (1)Öğretmenler odasında en az;

1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,

3-Gözlü öğretmen dolabı,

4-Telefon,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur.

 

Derslik

MADDE 186- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

2-Yazı tahtası,

3-Öğretmen masası ve sandalyesi,

4-Kursiyer masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

5-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.

 

2-Eğitim-öğretimle ilgili

MADDE 187- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bölümlerinin özellikleri ile bulunması gereken araç-gereçler;

(2)Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır.(A1, A2, F, H sınıfları hariç).

(3)Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurullarınca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

a)Direksiyon eğitim araçları: (05/03/2012 tarih ve 2057 sayılı Makam Oluru)

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

1-  “B” sertifika sınıfı için en az iki tane,

2-   “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F” ve “H” sertifika sınıfları için en az birer tane

direksiyon eğitim aracı bulunur.

3-   “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına kayıtlı; “A1”, “D” ve “F” sertifika sınıfları için kullanılacak direksiyon eğitim araçları kurucu adına kayıtlı veya kiralık ve “H” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı kurucu adına kayıtlı veya kiralık ya da kursiyer adına kayıtlı olabilir.

“G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim aracı bulundurulmaz.

b) Direksiyon eğitim alanının özellikleri:(05/03/2012 tarih ve 2057 sayılı Makam Oluru)

Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.

1-   Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.

2-  “A1”,  “A2”, “B”, “F” ve “H” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m2, yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.

3-  “C”,  “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m2, yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m2 den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.

4-  Sertifika  sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m2 lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.

5- Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m2 alana ilave olarak; sadece “A1”,  “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m2 alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m2 alan istenir.

6-    “C”,    “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000  m2 alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m2 alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m2 alan istenir.

      Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.

c)İki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç-gereçler;

1-Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.

2-Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.

3-Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

4-Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay - bayan),

5-Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

6-Sosyal dinlenme tesisleri; briket, tuğla ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.

7-Yönetici odasında; direksiyon eğitimi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli büro malzemeleri bulundurulmalıdır.

Ayrıca buna ilâveten yönetici ve kursiyer dinlenme odalarında;

a)Yeteri kadar sandalye ve masa,

b)Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

c)Sehpalar,

ç)İlân tahtası

olmalıdır.

8-Kurum binası ile direksiyon eğitim alanı arasında haberleşmeyi sağlayacak telefon, GSM veya telsiz sistemi kurulmuş olmalıdır.

9-Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır.

(a)Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.

(b)Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.

(c)Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.

(ç)Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.

(d)Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.

(e)Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.

(f) T.S.E. 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.

ç)(17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:

(1)Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2, tuvalet sayısı da üç olmalıdır.

(2)Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.

(3)Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.

(4)Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.

d)Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım Bilgisi ve Motor ve Araç Tekniği Bilgisi dersliklerinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri;

Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım Bilgisi ve Araç Tekniği Bilgisi öğretim programlarında belirtilen ders araç-gereçleri bulunur.


 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Kaldırılan Mevzuat

MADDE 188- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/11/2004 tarih ve 58499 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EK MADDE 1- (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni alan özel öğretim kurumlarında mevcut binalarda kontenjan artırımı için yapılacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır.

 

Geçici Madde 1- Özel öğretim kurumları, mevcut tuvalet ve lavabolarının birini bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun hâle getirecektir.

 

Geçici Madde 2- Özel okullar, özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, özürlü bireyler için kurumun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa yaptıracaktır.

 

Geçici Madde 3- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulayanlar bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, standartlara uygun asansör yaptıracaktır.

 

Geçici Madde 4- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergede merdivenlere yapılması belirtilen düzenlemeleri ve ayrıca görme engelliler destek eğitim programı uygulayan kurumların 49/4 ve 112/4 maddelerinde belirtilen düzenlemeleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapacaktır.

 

Geçici Madde 5- Direksiyon eğitim alanını 4 kurum tarafından kullanan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, iki yıl içinde bu Yönergenin 187 nci maddesinin (b) bendindeki şartları yerine getirecektir. Şartları yerine getirmeyen kurumlar kapatılır.


Geçici Madde 6- (1) (17/02/2011 tarih ve 1242 sayılı Makam Oluru)Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni verilen ve 19 uncu maddenin yirmialtıncı bendinde belirtilen şartları taşımayan özel akşam okullarının kurucuları, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle getirmeyen kurumlar kapatılır.

 

Yürürlük

MADDE 189- (1)Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 190- (1)Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum Gönder

@name x