MEB Norm kadro yönetmeliğini değiştiridi ;son norm kadro yönetmeliği

22 Mayıs 2013 Çarşamba 17:38

NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!

MEB Norm kadro yönetmeliğini değiştiridi ;son norm kadro yönetmeliği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ilköğretim okulu" ibaresi "ilköğretim kurumu" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi, "İlköğretim kurumlarında", (d) bendinde yer alan "hastane ilköğretim okulları" ibaresi "hastane ilkokulları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi "İlkokullarda", (b) bendinde yer alan "Hastane ilköğretim okulları" ve "hastane ilköğretim okulları" ibareleri sırasıyla "Hastane ilkokulları" ve "hastane ilkokulları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yatılı ilköğretim bölge okulları" ibaresi "yatılı bölge ortaokulları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin dördüncü alt bendinde yer alan "açık ilköğretim okulu" ibaresi "açık öğretim ortaokulu" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "ilköğretim okullarında" ibareleri "ilkokullarda", "1-5 sınıflı ilköğretim okullarının" ibaresi "1-4 sınıflı ilkokulların" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YÖNETMELİĞİN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HALİ:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararı : 16.7.1999-99/13184

Resmî Gazete : 10.8.1999/23782


Ek ve Değişiklikler:
1) 5.11.2003-2003/6445 B.K.K. (30.11.2003/25302 RG)

2) 17/01/2011 - 2011/1331 (22/02/2011-27854 RG)

3)26/04/2013-28629 RG

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun değişik 62'nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan; Millî Eğitim Bakanını,

c) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okulları,

d) Yaygın eğitim kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları,

e) Diğer eğitim kurumu; örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı, ders notu yazmak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan taşra teşkilatı kurumlarını,

f) Tam gün tam yıl eğitim; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanları ile bir bağlantı kurulmadan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilen müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini,

h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

i) Yerleşim merkezi; il ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

j) Eğitim bölgesi; her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin meslekî eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölgeyi,

k) Ders yükü; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

l) Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

n) Laboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

c) Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği,

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması,

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

Müdür Norm Kadrosu

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir. Ancak, özel eğitim kurumları hariç bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından;

a) Öğrenci sayısı 150'den az olanlara,

b) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılanlara,

müdür norm kadrosu verilmez.

Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara,

b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan;

1) Her türdeki Anadolu liselerine,

2) Fen liselerine,

3) Çok programlı liselere,

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim okullarına,

d) Bünyesinde ilköğretim kurumu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okullarına,

e) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir. Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu

Madde 8- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarında;

Öğrenci sayısı:

1)  100- 201'e kadar            1,

2)  201 ve daha fazlası        2,

b) İlköğretim kurumlarında;

Öğrenci sayısı:

1)601'e kadar                       1,

2)601 - 1401'e kadar           2,

3) 1401-2201'e kadar          3,

4)2201 ve daha fazla           4,

e) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 501'e kadar                       1,

2) 501-1201'e kadar             2,

3)12Ol-2001'e ekadar          3,

4)2001 ve daha fazla           4,

d) Özel eğitim okul ve kurumlarında (hastane ilkokulları hariç).

Öğrenci sayısı: ,

1) 51'e kadar                          1,

2) 51- 126'ya kadar               2,

3) sonra gelen her 150 öğrenci için   1,

e) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı:

1) 401'e kadar                       1,

2) 401-801'e kadar               2,

3) 801 -1201'e kadar            3,

4) 1201 ve daha fazla           4,

f) (Değişik:22/02/2011-27854 RG) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000’e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara;

1) Yatılı veya pansiyonlu olması,

2)  Döner sermayeli olması,

3) (Değişik:22/02/2011-27854 RG)Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılması,

hallerinde her bir özellik için 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

Okul Öncesi Öğretmen Norm Kadrosu

Madde 9- Çocuk sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25' e kadar yükseltilebilir.

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarında çocuk sayısı;

1) 7'ye kadar 1,

2) 7-13'e kadar 2,

3) 13-19'a kadar 3,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bundan sonraki norm kadronun verilmesinde aynı esas uygulanır. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda bu şekilde saptanan norm kadro sayısı bir misli artırılır.

Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 10- a)İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az (1) olmamak koşuluyla her sınıf ve şube için bir,

b) (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

1)  Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,

2) Zihin engellilere yönelik açılan okullarda her sınıf veya şube için 2,

3)  Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

4)(Değişik:22/02/2011-27854 RG) İş eğitim merkezleri ile iş okullarında her grup, sınıf veya şube için 1,

5)  Otistik çocuklara yönelik açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,

6)  Üstün yeteneklilere yönelik açılan kurumlardan öğrenci sayısı 25'e kadar olanlar için 1 ,25'ten fazla olanlar için 2,

7)  Hastane ilkokulları için 2,

8) (Değişik:22/02/2011-27854 RG)Özel eğitim okullarına (Hastane ilkokulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1,

9)  Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okul ve kurumlarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için her 25 öğrenciye 1,

10)(Değişik:22/02/2011-27854 RG) Rehberlik araştırma merkezlerine;

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

(B) Görme engelliler için 1,

(C) İşitme engelliler için 1,

(D) Gezerek özel eğitim görevi için 1,

11)(Değişik:22/02/2011-27854 RG) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a)6-3I saate kadar                1,

b)31-42 saate kadar             2,

c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için   1,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri,yatılı bölge ortaokulları, özel eğitim okul ve kurumlan hariç,(2) aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumlann branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmüşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

Madde 12- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında (halk eğitim merkezleri hariç) atölye ve laboratuvar dersleri için haftalık toplam ders yükü;

a) 15-41 saate kadar 1,

b) 45-81 saate kadar 2,

c) 81-121 saate kadar 3,

d) 121-161 saate kadar 4,

e) 161-201 saate kadar 5,

f)  Ders yükünün 200'den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumları hariç,(3) aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki} okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul ve kuruma o branştaki ders yukıi en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

(Ek fıkra: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Endüstriyel eğitim yapan mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, eğitim içinde üretim yapıla» ve bu amaçla alınan sürekli işçi kadrolarında işçi çalış­ tıran örgün ve yaygın eğitim kurumlarının çalışan işçi sayısı ondan az olmayan bölümlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu, aynı bölümler için 14 üncü madde uyarınca yapı­lan düzenlemeye göre belirlenen bölüm ve atölye şefliği sayısından az olamaz.

Rehber öğretmen norm kadrosu

MADDE 13 −(Değişik:22/02/2011-27854 RG) Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b) İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

g) Bağımsız anaokullarına 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.

 

Bölüm, atölye ve laboratuvar Şefi norm kadrosu

Madde 14 - Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre aynca belirlenir.

Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar

Madde 15 - (Değişik: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.)

Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) 6 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmez.

b) Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdekı makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

3) (Değişik:22/02/2011-27854 RG)Yöneticilerin girecekleri ders saatleri dikkate alınmaz.

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4’ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 10 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar ve spor liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;

1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayn ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

2) (Değişik:22/02/2011-27854 RG)Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak, anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışındadır.

Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

g)(Değişik:22/02/2011-27854 RG) Aşağıda belirtilenlerden;

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

3) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

4) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık öğretim ortaokulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.

Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler ve Kullanılacak Çizelgeler

Madde 16- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

Norm kadroların belirlenmesinde, ekli "Norm Kadro Tespit Çizelgesi" kullanılır. Ancak, bu çizelgede yer alan bilgileri içermek kaydıyla, Bakanlıkça düzenlenecek optik okuyuculu çizelgelerde kullanılabilir.

Norm Kadroların Onaylanması

Madde 17- Her bir okul ve kurumda bulunması gereken yönetici ve branşlara göre öğretmen sayısının belirlenmesine esas olmak üzere il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen Norm Kadro Tespit Çizelgeleri valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Yapılacak inceleme sonrasında her bir okul ve kurumun yönetici ve branşlar itibariyle öğretmen norm kadro sayıları; Bakanlıkça onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

Bakanlıkça onaylanan norm kadro çizelgeleri, onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il millî eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara gönderilir.

Tahakkuk memurları ile saymanlar; yönetici ve öğretmenlerin her türlü malî haklarının ödenmesinde okul ve kurumların yönetici ve branşlar itibariyle belirlenen öğretmen norm kadro sayısı çerçevesinde işlem yapmaktan sorumludur.

Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi

MADDE 18 − (Değişik:22/02/2011-27854 RG)Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Norm Kadro Sayısının Değiştirilemeyeceği

Madde 19- Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez.

Bilgi Verme

Madde 20- Okul ve kurumların norm kadro sayıları ve değişiklikleri onaylanmasını takiben bir ay içinde Bakanlıkça, iller itibariyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı

Madde 21- Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Bu kadrolar;

a) 15 inci maddenin (g)(4) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,

b) 18 inci madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadroların karşılanmasında,

c)  (Değişik: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77, 78 ve 108 inci maddelerini; göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve Öğretmenlere aylıksız izin verilmeden Önce atanmalarında,

d)(Değişik:22/02/2011-27854 RG) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

f) (Ek: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Kazanılmış hak aylıkları 1-4'üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihh ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atanmalarında,

g) (Ek: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5'ini geçmemek üzere Öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında,

kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır.(4)

Yukarıda belirtilen hallerin ortadan kalkmasına bağlı olarak boşalan kadrolar ile okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterlerine bağlı olarak değişmesi durumunda ortaya çıkacak boş kadrolar Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Kadro hareketleri

Madde 22 - Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen normların gerektirdiği kadrolar ile kadro hareketleri okul ve kurumlar itibariyle,genel hükümlere göre yapılır.

Geçici görevlendirme

Madde 23 - Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 24 - 10/9/1998 tarihli ve 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine îlişkin Yönetmeliğin 34, 35, 36 ve Geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu maddeler uyarınca yapılan işlemler ve bu işlemlere bağlı sonuçlar geçerli sayılır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

Okul ve kurumlarda görevli mevcut personel, öğretmenler branşları itibarıyla olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Bu işlemi takiben;

a) (Mülga : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.)

b) Okul ve kurumların yönetici sayısının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fazla kadroların boşalması halinde,bu kadrolar atamalarda kullanılmaz ve bu şekilde boşalan kadrolar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Geçici Madde 2 - Gerekli şartlar oluşuncaya kadar,

A) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan,

1) Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

a)  10-40 olanlara I,

b)  41 ve daha fazla olanlara 2,

2) İki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a)  10-30 olanlara 1,

b)  31-60 olanlara 2,

c)  61-80 olanlara 3,

d)  81 ve daha fazla olanlara 4,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

B) Öğrenci sayısının 149 ve daha az olması nedeniyle bağımsız müdür norm kadrosu verilemeyen 1-4 sınıflı ilkokulların müdür yetkili öğretmenleri, o okulun öğretmenler için belirlenen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

C)  (Mülga : 5.11.2 003 -2003/6445 B.K.K.)

Geçici Madde 3 -(Mülga : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.)

Geçici Madde 4 - Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5- Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına atanmak isteyenlere, 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uygulanacak yazılı sınavlarda, aynı Yönetmeliğe 02/02/1999 tarihli ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile eklenen Ek 1 inci maddesi hükmü 1999 yılı için uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(1) Bu arada yer alan "30 'dan fazla" ibaresi, 5/11/2003 tarihli ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

(2)5/11/2003 tarihli ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkrada geçen "Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar hariç." ifadesi. "Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğilim merkezleri, özel eğitim okul ve kurumlan hariç, " olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 5/11/2003 tarihli ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 4 Uncu maddesiyle bu fıkrada geçen "Ancak, anadolu statüsündeki okullar hariç, " ifadesi, "Ancak, mesleki ve teknik eğilim merkezleri, anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumlan hariç," olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) 5/11/2003 tarihli ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle ikinci fıkranın (a) bendinde geçen "f" ibaresi, "(g)" olarak: ikinci fıkrada geçen "kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il milli eğilim müdürlüklerine, a ve b bentleri bakımından ise okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır. " ifadesi ise, "kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile d ve ilçe milli eğilim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır." seklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

NOT : Millî Eğitim Bakanlığının 4/10/2003 tarihli ve 98826 sayılı yazısı üzerine, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/11/2003 tarihinde kararlaştırılmış olup 30.11.2003 tarihli ve 25302 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Aşağıdaki eklerin orjinallerini (Doc File) indirmek için tıklayınız.

Ek-1 Norm Kadro Tespit Çizelgesi

Ek-2 Yönetici ve Öğretmen Norm Kadrosu ile İlgili Bölüm

Ek-2 Norm Kadro Tespitine İlişkin Ek Çizelge

16/7/1999 TARİHLİ VE 1999/13184 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1) 5/J1/2003 tarihli ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının hükmüdür.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bîr şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler i!e norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

Geçici Madde-2 Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının bu Yönetmelikle yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenmesine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılır.

YÖNETMELİĞİN GEREKÇESİ VE DAYANAĞI

Eğitim öğretim hakkı ve ödevini, Anayasamızın 42 inci maddesi; “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” hükmü ile düzenlemiştir.

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşabilmek için kaynaklarımızın ülke gerçeklerine uygun olarak kullanılması kaçınılmazdır. Türk Millî Eğitiminin en önemli ve önde gelen insan gücü kaynağı öğretmenlerdir. Bu kaynağın en verimli biçimde kullanılması gerekmektedir.

Anayasamızın, “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Millî Eğitim Temel Kanunu'nun, “ Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır” hükümlerinin bir gereği olarak eğitim olanaklarının, ülkenin her köşesine adil ve dengeli olarak götürülmesi bir zorunluluktur.

Günümüzde öğretmenlerin ülke düzeyinde dağılımlarında dengesizliğin olduğu bilinmektedir. Nitekim, bir yanda tüm alt yapı olanaklarına karşın öğretmensiz veya yetersiz sayıda öğretmenle eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmeye çalışan okullar; diğer yanda maaş karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini dahi doldurmayan, hatta neredeyse öğretmen ve öğrenci sayısının eşitlendiği okulların varlığı bilinen bir gerçektir.

Bu gerçeklerden hareketle, 03/04/1998 tarihinde yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanun'la, Bakanlığımıza tahsis edilen serbest kadroların hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek standarda göre dağıtılması öngörülmüştür.

Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde insangücü (öğretmen) kaynaklarının yerinde ve verimli kullanımını sağlayacak, eğitim yönetimi ve çalışmalarında niteliği çağdaş normlara yükseltecektir.

 

NORM KADRO NEDİR, ÖNCESİNDE HANGİ UYGULAMALAR YAPILMIŞTIR?

 

(Yönetmeliğimiz Açısından)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda özelliklerine göre görev alacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretmenlerin 4359 sayılı Kanunun koyduğu ilkelere uygun olarak, yapılan sayısal tespitidir.

30/05/1996 tarih ve 6 sayılı MEB Müdürler Kurulu Kararı ile okul türlerine göre yönetici ve öğretmenlerin haftada okutmaları gereken ders saati sayısından hareketle standart kadro sayısı saptanmıştır.

439 sayılı Kanun ve 02/12/1999 tarih ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek ders Ücretlerine İlişkin Esaslar, yine okul ve kurumların özellikleri ve görevli öğretmenlerin niteliklerine göre haftada okutmaları gereken ders saati sayısını tespit etmiştir.

Uygulana gelen bu üç düzenlemede, yönetici ve öğretmenlerden hareketle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısal düzenlemesi yapılmıştır. Bunlar da bir çeşit normdur.

Norm kadronun farkı ise; önce okul veya kurum bazında verilecek hizmetin haftalık saat, belirlenen sayıda öğrenciden oluşması gereken şube sayısı ya da hizmet sunulacak nüfus, çırak sayısı gibi ölçütlerin saptanması, sonra yapılan bu sayısal saptamaya paralel olarak Sayıştay vizeli kadronun tahsis edilmesi, görevlendirilecek personelin de tahsis edilen kadrolarla ilişkilendirilmesidir.

NORM KADRO UYGULAMASINDA GEREKEN TİTİZLİK GÖSTERİLMEZSE NE GİBİ OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLUNUR?

- Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanamaz, yani eğitim olanakları yurdun her köşesine adil ve dengeli olarak sunulamaz.

- Her türlü alt yapısı bulunan okullarımızda öğrencilerimiz yetersiz sayıda öğretmenle eğitimlerini sürdürmek zorunda kalırlar.

- Bir kısım okullarımızda öğretmenlerimize yeteri kadar ders vermek mümkün olmaz.

- Yönetmeliğin uygulamaya konulmasında harcanan emek, gösterilen çabalar boşa gider.

- Ülkemizin kazanabileceği değerler, daha farkına varılmadan harcanmış olur.

- Konu ile ilgili bugüne kadar var olan şikayetlerimiz devam eder, gider.

- Sonuç olarak, bilgi çağında çağdaş uluslar düzeyine ulaşma hedefinden giderek uzaklaşmaya mahkûm oluruz.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Norm Kadrolara ilişkin yönetmeliğin hazırlanma amacı; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarının belli bir esas ve usule göre belirlenmesini sağlamaktır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Yönetmelik hükümleri Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını da kapsamaktadır.

YÖNETMELİĞİN İLKELERİ

Norm kadrolara ilişkin esas ve usuller belirlenirken;

-Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesinin sağlanabilmesi,

-İhtiyaç fazlası durumda personel yaratılmaması, ihtiyaç fazlası durumda olanların ise, ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilerek, personel verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak alt yapının hazırlanması,

-Eğitim yönetiminin her sürecinde, çağdaş teknolojiden etkin ve verimli bir şekilde yararlanılmasının gerekliliğinin ortaya konulması,

-Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre sınıf ve şubelerdeki öğrenci sayılarının uluslararası normlar içinde yer almasının sağlanması,

temel ilkeler olarak dikkate alınmıştır.

YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ

Norm Kadro Yönetmeliği üç bölümden oluşmaktadır.

- 1. Bölüm: Genel Hükümler

- 2. Bölüm: Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

- 3. Bölüm: Çeşitli Hükümler

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler esas olarak iki ana bölümden oluşmaktadır:

- Yönetici ve Yönetici Yardımcısı normunu belirleyen hükümler,

- Öğretmen normunu belirleyen hükümler,

UYGULAMAYA GEÇİŞ SÜRESİ VE BU SÜREDE İZLENECEK SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR?

Bu açıklamanın il millî eğitim müdürlüklerine ulaşmasıyla uygulamaya geçiş süresi başlamış olmaktadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 1999 tarihinden 10 Şubat 2000 tarihine kadar devam edecek süreç sonunda Yönetmelik hükümleri uygulanmaya başlanacaktır.

Bu süre içerisinde aşağıdaki takvime göre çalışmalar sürdürülecektir:

1. “Her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla, öğretmelerin meslekî eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölge EĞİTİM BÖLGESİ'dir” tanımına uygun olarak, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri:

. Alt yapının,

. Araç-gerecin,

. Personelin,

. Sosyal tesislerin,

. Diğer olanakların

ortak kullanımına uygun uzaklıktaki okullar grubunun yer aldığı Eğitim Bölgeleri'ni 15 Ekim 1999 akşamına kadar oluşturacaklardır. Eğitim Bölgeleri'nin hukuken geçerli olabilmesi için, il millî eğitim müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile;

. Okulların yerleri,

. Okul türleri ve öğrenci sayıları,

. Eğitim bina ve tesislerinin fizikî kapasitesi ve donanım durumları,

. Ulaşım kolaylığı ve güvenliği,

. Coğrafi bütünlük,

. İletişim ve koordinasyon kolaylığı

esas alınarak hazırlanacak haritalarda gösterilmesi gerekmektedir.

İl veya ilçe merkez nüfusu (Belediye hudutları dahilindeki nüfus ) 30.000 den az olan yerleşim merkezlerinde birden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır. Nüfusun 30.000 den fazla olduğu yerleşim merkezlerinde birden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulabilmesi için;

a. En az 5 örgün eğitim kurum müdürlüğünün bulunması,

b. Örgün eğitim kurumlarındaki kayıtlı öğrenci sayısının en az 3000 olması,

gerekmektedir.

Bu iki özelliğin bir arada bulunmaması halinde, Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır. Başka bir anlatımla sadece nüfus tek ölçüt olarak alınmayacaktır.

İkiden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulması gerektiğinde de bu ölçütler dikkate alınacaktır.

Ancak, Büyükşehir statüsündeki illerin merkez veya merkez ilçelerinde 7'den, diğer yerleşim merkezlerinde 5'den fazla Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır.

Eğitim Bölgelerinin Yönergesinde belirtilen işlevlerinden, “Koordinatör Müdür” sorumlu olacaktır.

Koordinatör Müdür, eğitim bölgesinde bulunan ortaöğretim kurumları müdürleri arasından il millî eğitim müdürünün teklifi valiliğin onayı ile görevlendirilecektir.

Birden fazla eğitim bölgesi bulunmayan her il ve her ilçe merkezi bir eğitim bölgesi olarak değerlendirilecek ve koordinatörlük görevi il veya ilçe müdürlüklerince yürütülecektir. Birden fazla okul türü bulunan il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim merkezlerinde koordinatörlük görevini, ortaöğretim kurumu müdürü (Birden fazlaysa en kıdemlisi), yoksa okul müdürlüğü süresi daha fazla olan müdür yürütecektir.

2. 15 Ekim 1999 tarihine kadar il millî eğitim müdürleri;

-Konuyla ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,

- İlköğretim Müfettişleri Başkanı,

- İlçe millî eğitim müdürleri,

- Konuyla ilgili ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla,

GÜNDEM'i “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” olan toplantı düzenleyecekler, Yönetmelik ve Açıklamaları hususunda katılımcıları bilgilendirecekler ve dökümanlardan birer örnek vereceklerdir.

3. 28 Ekim 1999 tarihine kadar il ve ilçe millî eğitim müdürleri sorumluluk alanında bulunan;

- İlgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri ile şefler,

- Eğitim Bölgesi oluşturulan il veya ilçe merkezlerinde “Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürleri”

- Bağımsız Anaokulu müdürleri,

- İlköğretim okulu müdürleri,

- Orta öğretim kurumları müdürleri,

- Çıraklık Eğitim Merkezi müdürleri,

- Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO) müdürleri,

- Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri,

- Halk Eğitim Merkezi (ASO) müdürleri,

- Pratik Sanat Okulları (ASO) müdürleri,

- Olgunlaşma Enstitüsü müdürleri,

- Özel Eğitim Okulları müdürlerinin katılımıyla,

GÜNDEM'i “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” olan toplantı düzenleyecekler, Yönetmelik ve Açıklamaları hususunda katılımcıları bilgilendirecekler ve dökümanlardan birer örnek vereceklerdir.

4. 12 Kasım 1999 tarihine kadar;

- Varsa Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürü (Bölgesindeki her tür ve düzeydeki okul müdürü ile birlikte)

- Eğitim Bölgesi oluşturulmayan il ve ilçe merkezlerinde il veya ilçe millî eğitim müdürü (Bölgesindeki her tür ve düzeydeki okul müdürü ile birlikte)

- İl ve ilçe belediye hudutları dışında kalan yerleşim merkezlerinde;

. Birden fazla okul türü varsa ortaöğretim kurumu müdürlerinden en kıdemlisi,

. Bir okul varsa O'nun müdürü

- Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO) müdürü,

- Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürü,

- Halk Eğitim Merkezi (ASO) müdürü,

- Anadolu statüsündeki her tür okul müdürü (Ayrı ayrı),

- Fen Lisesi müdürü,

- Özel Eğitim okulu müdürü (özel eğitimle ilgili branşlar için, kültür derslerinde bölgesi sorumlusuyla ortak),

- Yaygın Eğitim Okul ve Kurum Müdürü (Kültür derslerinde bölgesi sorumlusuyla ortak),

- Anaokulu müdürü,

sorumluluğunda/tarafından bu Yönetmelik esasları ve açıklamalar ışığında, her okul ve kurumun Talim ve Terbiye Kurulu'nun 2492 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 173 sayılı Kararı ile değişik 218 sayılı Kararı doğrultusunda branşlar bazında haftalık ders saati sayısını tespit edecekler, Yönetmelik eki “NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ” ni üçer örnek düzenleyerek ikişer örneğini İl veya İlçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

5. 26 Kasım 1999 tarihine kadar; bu Yönetmelik esaslarına göre okul ve kurum bazında branşlar itibariyle düzenlenen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGE'lerinin ikişer örneği İl millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

6. İl millî eğitim müdürleri; okul ve kurum bazında branşlar itibariyle düzenlenerek müdürlüklerine teslim edilen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ'ni,

- Eğitim Bölgeleri,

- Eğitim Bölgesi bulunmayan il ve ilçe merkezlerinde (belediye hudutları dahili) müdürlüklerinin koordinatörlüğünde,

- İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yerleşim merkezleri gibi özellikleri dikkate alarak,

- Bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında,

. Bir ortaöğretim kurumu müdürü,

. Bir Meslek Lisesi müdürü,

. Bir İlköğretim okulu müdürü,

. Bir İlköğretim müfettişleri başkan yardımcısı,

. İki şef,

. Yeteri kadar memur ve VHKİ'nin

katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından gerekli incelemeler ve gerekiyorsa düzeltmeler yapılarak NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ'ne “norm kadro sayısı” işlenecek ve bu husus tutanak altına alınacaktır.

NOT: Bu komisyonlarca yapılacak çalışmalar sırasında açıklamaya veya bilgi desteğine ihtiyaç duyulduğunda, Bakanlığımızın, 4131715 – 4131719 – 4131369 – 4131725 – 4131770 no'lu telefonlarından bilgi alınabileceği gibi, uzman desteği de istenebilecektir.

Komisyonca “Norm Kadro Sayısı” işlenerek son şekli verilen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ ile, yine Komisyonca “Yerleşim Merkezi/Eğitim Bölgesi” itibariyle branşlar bazında gerekli birleştirmelerin yapıldığı “NORM KADRO TESPİTİNE İLİŞKİN EK ÇİZELGE” düzenlenerek birlikte il millî eğitim müdürünün onayına sunulacaktır. NORM KADRO TESPİTİNE İLİŞKİN EK ÇİZELGE'de, birleştirilmesi yapılan okul ve kurumlara ait ayrı ayrı düzenlenen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ eklenecektir.

İl milli eğitim müdürünce onaylanan ÇİZELGELER'deki bilgiler Bakanlığımızca hazırlanan ve illere dağıtımı yapılan “Optik Okuyuculu Çizelgeler” e aktarılacaktır.

İl milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen ve onaylanan;

- Norm Kadro Tespit Çizelgeleri,

- Norm Kadro Tespitine İlişkin Ek Çizelgeler,

- Optik Okuyuculu Çizelgeler

17 ARALIK 1999 günü akşamına kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına kurye ile ulaştırılacaktır. Anılan tarihe kadar ÇİZELGELERİ Bakanlığımıza ulaştırmayan illerin okul ve kurumlarına ait norm kadroları Bakanlığımızın kayıtlarına göre düzenlenecektir.

7. İl millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin Valiliklerce Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra, her bir okul ve kurumun yönetici ve branşlar itibariyle öğretmen norm kadro sayıları Bakanlıkça onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il millî eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara gönderilecektir. Bu işlemler en geç 10 Şubat 2000 tarihine kadar tamamlanacak ve norm kadrolar yürürlüğe girecektir.

YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ YARDIMCILARI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİ

MÜDÜR

- 6,7 ve 8 inci sınıfları bulunmayan, öğrenci sayısı 150'den az olan ilköğretim okulları için müdür norm kadrosu verilmeyecektir.

- 6 veya 6-7 veya 6-7-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim okullarına, 1-6, 1-7 ve 1-8 inci sınıflarındaki öğrenci sayısına bakılmaksızın müdür norm kadrosu verilecektir.

- 6,7 ve 8 inci sınıfları bulunmayan, ancak öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olan ilköğretim okullarına müdür norm kadrosu verilecektir.

6,7 ve 8 inci sınıfları taşınan ilköğretim okullarının öğrenci sayıları taşındıkları, yani öğrenim gördükleri ilköğretim okullarının öğrenci sayıları içerisinde gösterilecektir.

- Her türdeki lise (orta öğretim kurumu) için müdür norm kadrosu verilecektir. Ancak birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilecektir. Örnek: Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi gibi teknik özellik bakımından aynı, programları bakımından farklı bu okullar aynı bünyede bulunduğundan bir müdür norm kadrosu verilecektir.

- Yetkili Makamca açılması veya kurulması uygun görülen;

- Halk Eğitimi Merkezi ve ASO,

- Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi ve ASO,

- Rehberlik Araştırma Merkezi,

- Çıraklık Eğitim Merkezi (ASO dahil)

- Pratik Sanat Okulu (ASO dahil)

- Olgunlaşma Enstitüsü (ASO dahil)

- Ana Okulu

için birer müdür norm kadrosu verilecektir.

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

Müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi iki ana özellikten hareketle yapılacaktır;

1. Müdür yardımcısı sayısına göre,

- Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir.

2. Müdür yardımcısı sayısına bakılmaksızın müdür başyardımcısı norm kadrosu tespitini gerektiren özellikler,

- Yatılı veya pansiyonlu özelliği bulunan okullar,

- Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri ve çok programlı liseler,

- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim yapan okullar,

- Bünyesinde ilköğretim okulu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okulları.

Bu özelliklerden birini taşıyan okul ve kurumlara bir müdür başyardımcısı kadrosu tespit edilecektir.

Bir okul veya kurumda birden fazla müdür başyardımcısı olamıyacaktır. Başka bir anlatımla bir müdür norm kadrosunun bulunduğu okul veya kuruma, yukarıdaki özelliklerden birisini taşıması durumunda bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir. Müdür norm kadrosu bulunmayan okul ve kurumlara müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmeyecektir.

MÜDÜR YARDIMCISI

Müdür yardımcısı norm kadroları aşağıdaki çizelgede belirtildiği üzere tespit edilecektir.

 

Okul/Kurum Türleri

ÖZELLİKLER
   

Öğrenci Sayısı
   

Öğrenci
Çırak
Sayısı
   

Nüfus

50'
ye kadar
   

51-
125
    Sonraki her 100     100-200     201-den fazla     600'
e kadar     601-1500     800'
e kadar     801-1500     1501-2000     1501'
den fazla     2001'
den fazla     500'e kadar     5001-1000     1001'
den fazla     100001'
e kadar     10001-300001'
e kadar     500001'
e kadar     300001 ve daha fazla     500001'
den fazla

Anaokulları
                     

1
   

2
                                                                                         

İlköğretim
Okulları
                                             

1
   

2
         

3
                                                     

Orta Öğretim Okulları
                                 

1
   

2
               

3
         

4
                                               

Özel Eğitim
Okul ve Kurumları
   

1
   

2
   

1
                                                                                                     

Olgunlaşma
Ens.-Pratik
Kız San. Okul.-
Çıraklık
Eğitim Merkezleri
                                                                           

1
   

2
   

3
                             

Halk Eğitim Merkezleri
                                                                                             

1
   

2
         

3
     

Eğitim
Araçları ve Donatım Merkezleri
                                                                                                         

1
         

2

Rehberlik ve
Araştırma
Merkezleri
   

Her Merkez için 1 Müdür Yardımcısı norm kadrosu verilir.

Çizelgede belirtilen müdür yardımcısı norm kadroları dışında; (Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç)

- Yatılı veya pansiyonlu özelliği bulunan okul ve kurumlara,

- Döner sermayesi bulunan okullara,

- Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan okullara

her özellik için bir müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilecektir. Ancak müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde beşi geçmeyecektir.

Müdür norm kadrosu bulunmayan okul ve kurumlara müdür yardımcısı norm kadrosu tespit edilemeyecektir.

İlköğretim okullarının müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde, o okulun bünyesinde bulunan anasınıfı, uygulama sınıfı ve alt özel eğitim sınıfı öğrenci sayıları da dikkate alınacaktır.

Anadolu teknik lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, pratik kız sanat okulu ve benzeri tek müdüre bağlı olarak faaliyet gösteren okul ve kurumların müdür yardımcısı norm kadrosunun dağılımında her bir okul ve kurumun kendi öğrenci sayısı esas alınacaktır. Müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde ise, bu okul ve kurumların, müdür yardımcısı ve öğrenci sayılarının toplamı ile diğer özellikleri esas alınacaktır.

NORM KADRO BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1. Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınacaktır.

2. Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevleri ile bölüm, atölye ve lâboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azamî ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınacaktır.

3. Meslekî ve teknik örgün eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve lâboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. Ancak, her şubede 3'ten fazla grup oluşturulamıyacak ve her grup 12 öğrenciden az olamayacaktır.

4. Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde; o yerleşim merkezinde, birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesinde, oluşturulmamışsa yerleşim merkezindeki aynı branştan haftalık ders yükü toplam olarak dikkate alınacak, okul ve kurumlara verilecek norm kadroların dağılımında her bir okul ve kurumun o branştaki ders saati sayısı esas alınacaktır.

5. Doğrudan merkez teşkilâtına bağlı okul ve kurumlar ile Eğitim Araçları ve Donatım Merkezlerinin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir.
ÖĞRETMEN NORM KADROSU BELİRLENMESİ

1. Okul Öncesi Öğretmeni

Çocuk sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilecektir. Bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılmayacaktır. Anasınıfı ve uygulama sınıfı tek olan okullarda, çocuk sayısı en fazla 25'e kadar yükseltilebilecektir.

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve anasınıflarında çocuk sayısı;

- 7'ye kadar 1,

- 7 – 13'e kadar 2,

- 13 – 19'a kadar 3

öğretmen norm kadrosu verilecektir. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda yukarıda belirlenen öğretmen norm kadrosu sayıları 2 ile çarpılarak belirlenecektir.

2. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

1. Birleştirilmiş sınıfı olmayan ilköğretim okullarında;

a) Öğrenci sayısı 10'dan az, 30'dan fazla olmamak koşuluyla (Derslik sayısı dikkate alınarak), her sınıf veya şube için bir,

b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

- Görme, işitme ve ortopedik engelliler için açılan her sınıf veya şube için bir,

- Zihinsel engelliler için açılan her sınıf veya şube için iki,

- İş eğitimi merkezleri ile meslekî eğitim merkezlerinde her grup için bir,

- Otistik çocuklar için açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için bir,

- Hastane ilköğretim okulları için iki,

- Üstün yetenekliler için açılan sınıflarda bir,

sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenecektir.

2. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarında,

a) Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

- 10-40 olanlara bir,

- 41 ve daha fazla olanlara iki,

b) İki ve daha fazla derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

- 10-30 olanlara bir,

- 31-60 olanlara iki,

- 61-80 olanlara üç,

- 81 ve daha fazla olanlara dört

sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenecektir.

c) 1-5 inci sınıflarında öğrenci sayısı 149 ve daha az olan ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenler, o okulun öğretmenleri için belirlenecek norm kadro sayısı içerisinde gösterilecektir.

d) Her bir sınıf veya şube için 30 öğrenci üst sınırı aranmayacaktır.

3. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni

a) Köy statüsünde bulunan yerleşim yerlerindeki ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8 inci sınıflarında toplam şube sayısı, 7'ye kadar veya 7, 8 ve 9 olanların branş öğretmeni norm kadrosu, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir.

 

Dersin adı
   

Şube Sayısı

7'ye kadar
   

7
   

8
   

9

Türkçe
   

1
   

2
   

2
   

2

Matematik
   

1
   

1
   

2
   

2

Fen Bilgisi
   

1
   

1
   

1
   

1

Sosyal Bilgiler
   

1
   

1
   

1
   

1

Yabancı Dil
   

1
   

1
   

2
   

2

Resim-İş
                     

1

Müzik
                     

1

Beden Eğitimi
                     

1

İş Eğitimi
   

1
   

1
   

1
   

1

Din Kültürü
         

1
   

1
   

1

Toplam
   

6
   

8
   

10
   

13

b) Köy statüsünde bulunan yerleşim yerlerindeki ilköğretim okullarından 6,7 ve 8 inci sınıflarındaki toplam şube sayısı 10 ve daha fazla olanlar ile il ve ilçelerindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin norm kadroları, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede ( Anadolu ve fen lisesi statüsündeki okulların öğretmen norm kadroları hariç), o yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılacaktır. Bu dağıtım sonucunda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilecektir. Haftalık ders yükünün 15 saatten az olması halinde, o branş için öğretmen norm kadrosu verilmeyecektir.

Dersin adı
   

Öğretmen Sayısı

30 saat'e kadar
   

8-30 saat
   

31-42 saat
   

57-64 saat
   

81-86 saat
   

101-108 saat
   

122-129 saat
   

Devam eden 21ve21 saatin katları
   

Artan en az 15 saat

Türkçe
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Matematik
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Fen Bilgisi
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Sosyal Bilgiler
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Yabancı Dil
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

İş Eğitimi
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Resim-İş
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Beden Eğitimi
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Müzik
   

1
   

-
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

Diğer Dersler
   

-
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

1
   

1

c) Anadolu ve Fen Lisesi Öğretmenleri

Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenlerinin norm kadroları, bu okulların bulunduğu yerleşim merkezi veya varsa eğitim bölgesindeki aynı statüde okulların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınıp, (b) fıkrasındaki açıklamalar ve çizelge esas alınarak belirlenecektir.

4. Atölye ve lâboratuvar Öğretmenleri

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (Halk eğitim merkezleri hariç) atölye ve lâboratuvar dersleri öğretmenlerinin norm kadroları, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede (Anadolu statüsündeki okulların öğretmen norm kadroları hariç), o yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesinde) okul ve kurumların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma, o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 40 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılacaktır. Bu dağıtım sonunda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilecektir. Haftalık ders yükünün 20 saatten az olması halinde o branş için öğretmen norm kadrosu verilmeyecektir.
     

Dersin adı
   

Öğretmen Sayısı
     

40 saat'e kadar
   

45-80 saat
   

100-120 saat
   

140-160 saat
   

180-200 saat
   

Devam eden 40 ve 40 saatin katları
   

Artan en az 20 saat için

Atölye ve Lâboratuvar Dersi
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

1
   

1
   
                                                               

Anadolu Statüsündeki okulların atölye ve lâboratuvar öğretmenlerinin norm kadroları da yukarıdaki esaslara göre belirlenecektir.

5. Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefi Norm Kadrosu

- Bölüm Şefi Norm Kadrosu:

Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında; uygulama sınıfları ile her bölüm için bir bölüm şefi norm kadrosu verilecektir. Ancak birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı okul ve kurumlarda aynı adı taşıyan bölümlere bir bölüm şefliği norm kadrosu verilecektir. Aynı ad altındaki bölümler bir bölüm şefi tarafından yönetilecektir.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde, birinci paragraf gereğince belirlenen bölüm şefliği norm kadrolarına ilaveten bir Araştırma, bir Tanıtım ve Pazarlama bölüm şefliği norm kadrosu belirlenecektir.

- Atölye ve Lâboratuvar Şefi Norm Kadrosu;

Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, gerekli fiziki mekan ve donanıma sahip bağımsız her atölye ve lâboratuvar için bir atölye şefliği norm kadrosu verilecektir.

Yeter sayıda fizikî mekana ve donanıma sahip olmayan okul ve kurumlarda her atölye ve lâboratuvarda aynı bölümden en çok üç grup oluşturulacak, ancak 12'den daha az öğrenci ile farklı gruplar oluşturulmayacaktır. Fizikî mekan darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle birden çok grubun aynı atölyeden yararlanması durumunda ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir.

Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması durumunda, bu atölye için ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir. Bu atölyenin yönetimi bölüm şefi tarafından sağlanacaktır.

Bölüm açılması, atölye ve lâboratuvarın kurulması; bölüm, atölye ve lâboratuvar şeflikleri norm kadrolarının belirlenmesi, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

- Bölüm, Atölye ve lâboratuvar şefliklerinin bulunduğu meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında ders yükünün saptanması:

O yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesindeki) aynı branştan bölüm şefi sayısı 10 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir. Yine aynı branştan atölye/lâboratuvar şefi sayısı 6 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir.

6. Rehber Öğretmen

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin bulunduğu il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerler için 4 rehber öğretmen norm kadrosu verilecektir. Sonra gelen her 100.000 nüfus için ilâve olarak bir, artan nüfusun 50.000 ve daha fazla olması durumunda bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilecektir.

a)   6-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim okulları, özel eğitim okulları ve ortaöğretim kurumları okul rehberlik servisleri için aşağıdaki çizelgede belirtilen sayıda rehber öğretmen norm kadrosu verilecektir.
     

Branşı
   

Öğretmen Sayısı
     

150 ve daha

fazlası için
   

Öğrenci sayısı

500 ise
   

Öğrenci sayısı

1000 ise
   

Öğrenci sayısı

1500 ise
   

Öğrenci sayısı 2000ise
   

Sonra gelen her 500 için

Rehber Öğretmen
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

1
     
                                                       

Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamada kullanılmayacaktır.

7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO)

Eğitim araçları ve donatım merkezlerinde görevli öğretmenlerin norm kadro düzenlemesi daha sonra yapılacağından, bu kurumlarca norm kadro belirlemesi yapılmayacak, sadece mevcut yönetici ve öğretmenler NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ'ne işlenecektir.

8. Halk Eğitimi Öğretmenleri Norm Kadrosu

Halk eğitim merkezi (ASO) müdürlüklerince norm kadro çalışması yapılmayacak, sadece görev yapan öğretmenlerin branşlarına göre sayıları NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ'ne işlenecektir. Halk eğitim merkezlerine kadrolarındaki görevli öğretmen sayısı kadar öğretmen norm kadrosu verilecektir.

Halk eğitim merkezi müdürlüklerinin yönetici norm kadroları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) fıkrasına göre belirlenecek ve NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ düzenlenecektir.

YURT DIŞINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN NORM KADROLARI

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi veya Türk Cumhuriyetlerindeki okullarda görevli bulunan veya bu amaçla görevli olarak gidecek öğretmenlerin atamaları il millî eğitim müdürlükleri emrindeki boş kadrolara yapılacak, okul ve kurumdaki norm kadrolar boşaltılacaktır. Yurt dışında görevli bulunan öğretmenlerin özlük hakları il millî eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır. İlgili öğretmenler, yurtdışından döndüklerinde il millî eğitim müdürlüklerinde görevlerine başlatılacaklar, kadrolarının bulunduğu illerde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre branşlarında norm kadro açığı bulunan okul veya kurumlara atamaları yapılacaktır. Bu öğretmenlerin kadroları hiçbir şekilde okul ve kurumlarda saklı tutulmayacaktır.

ASKER ÖĞRETMENLERİN NORM KADROLARI

Muvazzaf askerlik hizmeti için kısa veya uzun süreli, er veya yedeksubay, ya da bir başka statü ile silah altına alınan ya da temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımız emrine verilen öğretmenlerin norm kadroları askerlik görevi için ayrıldıkları okul veya kurumlarda saklı tutulacak, bu öğretmenlerin kadrolarına atama yapılmayacaktır.

SINIF ÖĞRETMENİ OLUP ALAN ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN NORM KADROLARI

İl ve ilçe merkezleri, yerleşim alanları, varsa eğitim bölgelerinde sınıf öğretmeni norm kadroları ile toplam sınıf öğretmenlerinin ilişkilendirilmesi sonucu eğer fazla sınıf öğretmeni oluşuyorsa;

. Beden Eğitimi Öğretmenliğini yürüten,

. Müzik öğretmenliğini yürüten,

. Resim-İş öğretmenliğini yürüten,

. İş Teknik Eğitimi öğretmenliğini yürüten

sınıf öğretmenlerinden istekliler, norm fazlası olarak değerlendirilecektir. Branşları Beden Eğitimi, Müzik, Resim-iş ve İş Teknik olan öğretmenlerin branş derslerine ilişkin norm kadrolara dağılımı yapıldıktan sonra, ilköğretim okullarında bu branşlardan boş kalan norm kadrolarda; sözü edilen norm fazlası sınıf öğretmenleri, özlük hakları norm fazlası öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okullardan verilmek üzere bu yönetmelikle belirlenen ölçütlere göre görevlendirmeleri yapılacaktır. Branş öğretmenlerinin yeterli olması durumunda, bu tür görevlendirmeler kesinlikle yapılmayacaktır.

NORM KADRO SAYILARININ DEĞİŞMESİ

Okul ve kurumların norm kadro sayılarında, Yönetmelik ve bu açıklamada belirtilen ölçütlere göre artırma ya da azaltma gerektiğinde, ilgili okul ve kurumların norm kadro sayıları il millî eğitim müdürlüğünce her yılın haziran ayında yeniden belirlenecektir.

Yeni okul veya kurum açılması halinde ise, bu okul ve kurumların norm kadroları haziran ayı beklenmeksizin yine il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

Bu nedenlerle yeniden belirlenen norm kadrolar, onaylanmak üzere Bakanlığa sunulacaktır.

Bu Yönetmelik uyarınca belirlenecek yönetici ve öğretmen norm kadroları yukarıda belirtilen nedenler dışında değiştirilemiyecektir.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEM

Bu Yönetmelik ve Açıklamalar doğrultusunda, okul ve kurumlar itibariyle branşlar bazında tespiti yapılan öğretmen norm kadrosundan fazla sayıda görev yapan, başka bir anlatımla bir branştan görevli maaş alan öğretmen sayısı norm kadro sayısından fazla ise, fazla olan sayı “norm fazlası öğretmendir.”

ÖRNEK : A lisesinde 64 saat Türk Dili ve Edebiyatı dersine karşılık 5 Türk dili edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni norm fazlasıdır. Bu okulda 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, Türk dili ve edebiyatı branşından norma göre 1 öğretmen ihtiyacı vardır.

Okul ve kurumlarda görevli öğretmenler, branşları itibariyle tespiti yapılan norm kadrolar Bakanlığımızca onaylandığında (en geç 10 Şubat 2000 tarihine kadar) norm kadroyla ilişkilendirilecektir.

İlgili okul veya kurumda, bir branştaki öğretmen sayısının o okul veya kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde, “norm fazlası öğretmen” kadroları ilgili okul veya kurumdan çekilecektir. Çekilen kadrolar, il veya ilçelerde varsa eğitim bölgelerinde;

. GİH Sınıfından yeteri kadar personeli olan,

. Bilgisayar imkanlarına sahip,

. Yönetim kadrosu yeterli olan,

bir okul veya kuruma aktarılacaktır.

Norm fazlası kadroların çekildiği okul veya kurumlara branşlar bazında açık bulunan norm kadrolar dışında öğretmen ataması yapılamıyacak, yapıldığı takdirde maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesine imkan bulunmayacaktır. Fazla kadroların aktarıldığı okul veya kurumlara da kendi norm kadrosunda bulunan açık dışında herhangi bir suretle atama yapılamıyacaktır. Bu okullara aktarılan kadroların karşılığında görev yapan öğretmenlerin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, boşalan kadro Bakanlıkça çekilecektir.

YÖNETİCİ-SAYMAN İLİŞKİSİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetmelik gereğince, tahakkuk memurları (okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ile saymanlar ( Malmüdürü, muhasebe müdürü, okullar saymanı) okul ve kurumların yönetici ve branşlar itibariyle belirlenen öğretmen norm kadro sayısı çerçevesinde işlem yapmaktan ortaklaşa sorumlu olacaklardır.

eğitimmevzuat

Yorum Gönder

@name x