2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı ölçme değerlendirme,etkinlik,ünite soruları ve cevapları

15 Eylül 2012 Cumartesi 16:40

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı ölçme değerlendirme,etkinlik,ünite soruları ve cevapları,üye olmadan anında indir

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı ölçme değerlendirme,etkinlik,ünite soruları ve cevapları

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 10-11-12-13-14 (MEMURLARNET.BİZ)  

SAYFA 10:

1- B
2- D
3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir
4- D, D, Y
5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını
6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihi
Toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarih
Toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihi
Fikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyat

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 15-17-18-19-20
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 15-17-18-19-20

SAYFA 15:

1- E
2- E
3- E
4- D, D, D
5- tercümanı ahval, batı etkisinde gelişen türk edebiyatı, şiir ve inşa
6- D
7- C
8- İslamiyet öncesi türk edebiyatı: Şamanizm, yuğ, göktanrı, bozkurt
İslami dönem türk edebiyatı: tasavvuf, kaside, minyatür, aruz
Batı etkisinde gelişen türk edebiyatı: roman, opera, gazete, batılılaşma
9- D
10- A
11- D
12- yaşadığı dönemin etkisinde kaldığı için
13- C

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 21-23-24-25
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 21-23-24-25

SAYFA 21:(MEMURLARNET.BİZ)  

Hazırlık sorusu: nesilden nesile ağızdan ağza aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bir de kaşarlı mahmutun divan-ı lügatit türk adlı kitabında yazmaktadır.

SAYFA 23:

1- ergenekondan çıkmak için yol aramaları ve çıkmaları
Börtö çenenin bütün boylara haber göndererek ergenekondan çıktıklarını haber vermeleri
Tatarlarla tekrar savaşıp kazanmaları
2- a) vergi alınmış, devlet yapısı güçlüymüş.
Zihniyet: bağımsızlık için uğraşmaları
Hayvancılıkla uğraşıyorlarmış. Çadırları ve sürüleri varmış.
b) Türkler kağanlar tarafından yönetiliyormuş. Göçebelikten yerleşik hayata geçmişler. Savaşçı bir millet.
3- nevruz bayramı

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 27-28-29
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 27-28-29

SAYFA 27:(MEMURLARNET.BİZ)  

1- a) ölüm, acı, yas, son
b) bunu yapması kolay yaparsınız
c) inanmadıklarını göstermek için
2- a)
1. dörtlük: -dı mu, -di mü: redif , -l: yarım uyak
2. dörtlük: -tur, -tür: redif
3. dörtlük: -ok: redif
4. dörtlük: -rup, -rıp: redif
5. dörtlük: -yu, -yü: redif
6. dörtlük: -dı, -di: redif
7. dörtlük: -dı, -di: redif
8. dörtlük: -dı, – di: redif
9. dörtlük: -çıdı: redif, -n: yarım uyak

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 30-37-38
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 30-37-38

SAYFA 30:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1- D
2- ağıt
Doğa, aşk, yiğitlik
3- eski devlet büyüklerinin ölümü üzerine söylenen ağıt: sagu
Coşku ve heyecanın dile getirildiği manzume: koşuk
Eski Türklerde şair, din adamı: şaman
4- Y, D, Y, D

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 40-41
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 40-41

SAYFA 40:(MEMURLARNET.BİZ)  

1- nesnel bir anlatım sergilemiştir. Gören birisi olarak anlatmıştır.
2- olaylar günlük dilden alıntılar yapılarak lirik bir dil kullanılmıştır. Manzum bir şekilde yazılmıştır.
3- bunlarla beraber dile coşku gelmiştir
4- destan dili abartılıdır. Doğal dil sade bir yapıya sahiptir.
5- destan dili karışık, abartılı, liriktir. Gerçekçi değildir. Roman düzdür. Olağanüstülük yoktur. Gerçeğe yakındır.
6- amaç toplumu eğitmektir. Destanlarda idealize edilen tipler sayesinde toplum düzeninin yükseltmektedir
7- varolan döneme ait dönemin özelliklerini içerir. Nesilden nesile aktarılırken olağanüstülük artmıştır
8- o dönemin kahramanlıklarının nasıl geçtiğini anlatır. ((MEMURLARNET.BİZ)  


10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 43-44-45-46

SAYFA 43:
1-
Yazının icadından önce insanlık tarihi:
Yazının icadından önceki dönemde bilgiler gelecek kuşaklara aktarılmadan önce yok olmaktadır. Bu nedenle de ilerleme çok yavaş olmuştur. İnsanlar gündelik bilgilerle yetinmek zorunda kalmışrı.

Yazının icadından sonra insanlık tarihi:
Sümerlilerin yazıyı icat edişiyle birlikte bilgiler gelecek kuşaklara aktarılmış ve insanlık tarihi bu dönemden sonra hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır
2- kısacası insanlar daha cahil olurdu.

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 47-49
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 47-49

SAYFA 47:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1- B
2- D
3- Y, D, Y, Y, Y
4- 8. yüzyıl
Göktürk
Yollug
.5- Orhun bölgesinde adına taş diktirilen kağan: bilge kağan
Orhun yazıtlarının bulunduğu ülke: Moğolistan
Orhun yazıtlarında kullanılan türk alfabesi: Köktürk alfabesi

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 50-53
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 50-53

SAYFA 50:(MEMURLARNET.BİZ)  

1- A
2- E
3- A
4- A
5- sagu
Ağıt
Mersiye
Yapay ve doğal
6- Y, Y, D, Y, D
7- B
8- din değişiklikleri, medeniyet değişiklikleri
9- C
10- D
11- A
12- C
13- E
14- D

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 55-56
10.Sınıf Sayfa 55 Ölçme ve Değerlendirme
1)E
2)B
3)Arap,Türkçe. (MEMURLARNET.BİZ)  


İlk.
Türkçedir.
4)D
5)Köktürk devleti=göktanrı inancı
Uygur devleti=Budizm,mani dini
Karahanlı devleti=İslamiyet

Mesnevi nazım şeklinin özellikleri:
1-mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.(savaş,aşk,tarihi olaylar ve tasavvuf)
2-mesneviler divan edebiyatında bir bakıma günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu.
3-beyit sayısı sınırsızdır.
4-her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa,bb,cc…)
5-aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
6-beş mesnevinin bir araya gelmesiyle hamse oluşur.
-mesnevi nazım şekli türk edebiyatında ilk defa ne zaman kullanılmıştır?
11.yüzyılda yusuf has hacip tarafında kutadgu bilig’de kullanılmıştır.

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 60-61-64
10.Sınıf Sayfa 60 ve 61 Kitap Etkinlik Cevapları

Sayfa 60(MEMURLARNET.BİZ)  

1-Niçin susuyorsun?
2-Kim birini çagırırsa söze önce obaşlar ve insan her zaman diline hakim olmalı,ne konuştuğunu
bilmelidir.
3-Bilgisiz her zaman susmalı,bilgili ise diline hakim olmalıdır bilgilinin sözünde her zaman hikmet vardır..
4-İnsan kendisine birşey sorulunca konuşmalıdır..
5-Dilin faydaları nelerdir???
6-Bilginin iki alameti dil ve boğazdır ruhun nasibi sözdür,kulaktan girer..
7-Sözün esası nedir ve kaç kısımdır?
8_Sözün yeri sırdır söz on kısımdır fakat biri söylenmelidir.
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 66-69-70

Sayfa 66 Etkinlik Cevapları

1.Her dörtlüğünde hgikmet olduğu için şiirlerine hikmet adı vermiştir.Hikmet tasavvufi bir terimdir.
2.Dörtlüklerin son dizesinde de belirttiği gibi, Hz. Peygamber 63 yaşında toprağa girdi. Bende bu yaştan sonra toprağın altında yaşamalıyım diyerek, kendisine toprak altında bir hücre yaptıran Ahmed Yesevi’nin o günlerde meydana gelen bir olay, şöhretinin bütün Türkistan havalisine yayılmasına vesile olmuştu.
3. **Hikmet tarzı şiir geleneğinin ilk şairidir.
**Dini tasavvufla uğraşan şairimizdir.
**Yesevi tarikatının kurucusudur.
4.Ahmet Yesevi tasavvufla uğraşan şairlerimizdendir.Tüm yaşamını insanları islamiyet konusunda bilinçlendirmeye adamıştır.Metnin yazılış amacıda insanları islamiyet hakkında bilgi vermektir.
5.Halk edebiyatı geleneğinin devamı ,Tasavvuf Tekke Edebiyatı’nın başlangıcıdır. (MEMURLARNET.BİZ)  


2012-2013 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı CevaplarıFırat Yayıncılık Atabetü’l Hakayık(Sayfa:74-77), Edip Ahmet Yüknekî2. metin

ATEBETU’L HAKAYIK

                                                                                      Günümüz Türkçesiyle

Dad ispehsalar beg üçün bu kitip                            Dad İspehsalar Bey için bu kitabı yazdım ki

Çıkardım acunda atı kalsu tip                                   Dünyada (onun) adı kalsın.

 

 

Kitabımnı körgen eşitgen kişi                                   Kitabımı gören (yahut) işiten herkes

Şahımnı dua birle yad kılsu tip                                 Şahımı dua ile yad etsin.

 

Anıng vuddı birle köngüller tolup                             Gönüller onun sevgisi ile ve

Anıng yadı birle acun tolsu tip                                 Dünya onun yâdı ile dolsun.

 

Kidinki keligli kişiler ara                                            (Bizden) sonra gelen insanlar arasında

Anıng zikri tangsuk ediz bolsu tip                            Onun hatırası hasretle anılsın ve yüksek olsun.

 

Bezedim kitabnı nevadir sözün                                Gören ve okuyan istifade etsin diye,

Bakıglı okıglı asıg alsu tip                                         Kitabı nadir sözler ile süsledim.

 

Bölek iddim anı şahımka men ök                             Ben onu şahıma, bağlılığımın bir

Havadarlıkımnı tükel bilsü tip                                   Nişanesi olsun diye hediye gönderdim.

 

BİLGİNİN FAYDASI VE BİLGİSİZLİĞİN ZARARI HAKKINDA

Biligdin urur men sözümke ula                                 Bilgiden sözüme temel atarım.

Biligligke ya dost özüngni ula                                   Ey dost, bilgiliye yaklaşmaya çalış!

Bilig birle bulnur sa’adet yolı                                    Saadet yolu bilgi ile bulunur.

Bilig bil sadet yolını bula                                          Bilgi edin ve saadet yolunu bul.

 

 

Süngekke yilig teg erenke bilig                                Kemik için ilik ne ise insan için bilgi odur.

Eren körki akl ol süngekning yilig                             İnsanın ziyneti akıldır, kemiğinki ise iliktir.

Biligsizyiligsiz süngek teg hali                                 Bilgisiz (kimse), iliksiz kemik gibi boştur.

Yiligsiz süngekke sunulmaz elig                               İliksiz kemiğe kimse el uzatmaz.

 

Bilig bildi boldı eren belgülüg                                  İnsan bilgisi ile tanınır.

Biligsiz tirigle yitük körgülüg                                     Bilgisiz, hayatta iken, kaybolmuş sayılır.

Biliglig er öldi atı ölmedi                                          Bilgili adam ölür (fakat) adı kalır.

Biligsiz tirig erken atı ölüg                                        Bilgisiz, sağ iken adı ölüdür.

 

Biliglig biringe biligsiz mingin                                   Bilginin ağırlığını tartan kimseye göre

Tengegli tengedi biligning tengin                             Bir bilgili bin bilgisize denktir.

Baka körgil emdi uka sınayu                                    Şimdi, anlayarak ve sınayarak etrafa bakıver.

Ne neng bar bilig teg asıglıg öngin                          Bilgi kadar faydalı başka ne var?

 

Bilig birle alim yokaryokladı                                    Âlim bilgi ile yükseldi.

Biligsizlik emi çökerdi kodı                                       Bilgisizlik insanı aşağı düşürdü.

Bilig yind usanma bil ol hak resul                            Bilgiyi ara, usanma; bil ki o hak resul:

Bilig cinde erse siz arkang tidi                                 “Bilgiyi, Çin’de bile olsa arayınız.” dedi.

 

Biliglig biligni edergen bolur                                    Bilgiyi daima bilgili arar.

Bilig tatgın ay dost biliglig bilür                                Bilginin tadını, ey dost, bilgili bilir.

Bilig bildürür bil bilig kadrini                                    Bil ki bilginin kadrini yine bilgi bildirir.

Biligni biligsiz otun ne kılur                                      Bilgisiz odun bilgiyi ne yapar?

 

Biligsizke hak söz tatıgsız erür                                 Bilgisize doğru söz tatsız gelir.

Angar pend nasihat asıgsız erür                              Ona öğüt ve nasihat faydasızdır.

Ne türlüg argsız arıryumakın                                    Nice kirli (şeyler) yıkamakla temizlenir.

Cahilyup anmaz argsız erür                                    (Fakat) cahil yıkamakla temizlenmeyen bir kirdir.

 

Biliglig kişi kör bilür iş ödin                                       Bilgili adam her işin zamanını bilir.

Bilip iter işni ökünmez kidin                                     İşini bilerek yapar ve sonra pişman olmaz.

Kamug türlüg işte biligsiz ongı                                 Her işte bilgisizin kısmeti pişmanlıktır.

Ökünç ol angar yok ong anda adın                          Ve ona bundan başka bir kısmet yoktur.

 

Biliglig kereklig sözüg sözleyür                               Bilgili (ancak) lüzumlu sözü söyler.

Kereksiz sözini kömüp kizleyür                               Lüzumsuz sözü gömerek gizler.

Biligsiz ne aysa ayur ukmadın                                 Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler.

Anın öz tili öz başını yiyür                                        Onun kendi dili kendi başını yer.

 

Bilig birle bilnür törütgen idi                                    Yaradan Tanrı bilgi ile bilinir.

Biligsizlik içre kanı hayryidi                                      Bilgisizlikten hayır gören var mı?

Bilig bilmegendin bir anca budun                            Bilgisizlikten ne kadar halk kendi eli ile put yapıp:

Öz elgin but itip idim bu tidi                                    “Rabbi’m budur!” dedi.

 

Biliglig sözipend nasihat edeb                                   Bilgilinin sözü öğüt, nasihat ve edebdir.

Biligligni ögdi Acem hem Arab                                Bilgiliyi Acem de Arab da övdü.

Tavarsızka bilgi tükenmez tavar                             Bilgi, malı olmayan için tükenmez bir hazinedir.

Nesebsızka bilgiyirilmez neseb                                Bilgi, nesepsiz için yerilmez bir neseptir.

 

1. a. Kitabın yazılış sebebini anlatan okuduğunuz bölümün nazım birimini ve ölçüsünü Destan Dönemi şiirlerinin nazım birimi ve ölçüsüyle karşılaştırınız. Sonuçları kısaca belirtiniz.

a. Destan dönemi şiirlerde nazım birim olarak dörtlük ölçü olarak da hece ölçüsü kullanılıyordu ama bu eserin yazılış sebebini anlatan bölümde nazım birimi, ölçüyse aruz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunda en büyük etken İslam kültürünün etkisiyle Arap ve Fars edebiyatına duyulan hayranlık gelir.

 

b. Dörtlüklerle yazılan bölümün on ikinci dörtlüğünde geçen “Rabb” kelimesinin hangi dile ait olduğunu belirtiniz.

b. “Rabb” kelimesi Arapçaya ait bir kelimedir.

 

c.  Üçüncü ünitenin ilk konusunda “Atebetü’l Hakayık”tan alınan bölümlerle ilgili bilgilerinizi de hatırlayarak eserin hangi kültürün etkisiyle yazıldığını söyleyiniz. Eserde bu kültürün getirdiği yeni değerleri sıralayarak metnin bağlı olduğu geleneği belirtiniz.

c. İslami Devri İlk ürünler arasında Atebetü’l Hakayık da vardır ve bu eserler İslam kültür ve medeniyetinin etkisi ile yazılmıştır. Bu devirde Allah, rab, melek, peygamber gibi yeni kavramlar edebiyatımıza girmiştir. Mesnevi gibi yeni nazım şekilleri, beyit gibi nazım birimleri, aruz gibi ölçüler edebiyatımıza yeni girmişti. Buradaki eserde bize bu eserin İslam kültürü ve medeniyetinin etkisiyle yazıldığını göstermektedir.

 

2.  “Neva, saadet, ‘akl, âlim, nasihat, cahil” kelimelerinin anlamlarını ve hangi dile ait olduklarını söyleyiniz. “Bilig Çin’de erse siz arkang tidi” dizesi Hz. Peygamberin, “İlim Çin’de bile olsa gidip bulunuz.” hadisini hatırlatmaktadır. Bu sanatın adını belirtiniz. Bu bilgilerin yardımıyla metnin dil, söyleyiş ve kültürel özelliklerini aşağıya yazınız.

2.            Neva: Farsça bir kelime olup “ses” demektir.

                Saadet: Arapça bir kelime olup “mutluluk ” demektir.

Akl: Arapça kelime olup “düşünme ve anlama yeteneği” demektir.

Âlim: Arapça kelime olup “bilgiye sahip olan bilgili” demektir.

Nasihat: Arapça kelime olup “öğüt” demektir.

Cahil: Arapça kelime olup “bilgisiz” demektir.

 

Yukarıdaki kelimelerden yola çıkarak metin sil, söyleyiş ve kültür özellikleri bakımından doğu kültüründen yani İslam kültüründen yola çıkarak yazılmıştır.

 

3.  “Atebetü’l Hakayık”tan alınan bölümlerin şekil ve içerik özelliklerinden yararlanarak eserin hangi geleneğin ürünü olduğunu belirtiniz.

3. Atebetü’l Hakayık’ın ne için yazıldığını anlatan sebeb-i telif bölümü şekil olarak Arap ve Fars etkisiyle beyitler halinde aruzla yazılmışsa da asıl metnin olduğu bölüm dörtlükler halinde ve heceyle yazılmıştır.

 

4. a. Edip Ahmet Yüknekî’nin bu eseri yazma amacını belirten bölümde anlatılanları özetleyiniz.

a. Edip Ahmet, bu eseri Karahanlı Sultanı Emir Muhammed Dad İspehsalar adına hediye etmiş ve ona hediye etmiştir. Yazmış olduğu bu eser ona olan bağlılığını göstermek için yazılmıştır. İnsanlar da bu eseri okuyarak  Emir Muhammed Dad İspehsalar’ı ansın ve ona sevgi beslesinler diye yazmıştır.

 

                                                                                                Günümüz Türkçesiyle

b. Küdezgil tilingni kel az kıl sözüng                       Dilini sıkı tut, gel, sözünü kısa kes;

Küdezilse bu til küdezlür özüng                                     Dil korunursa kendin korunmuş olursun;

Resul emi otka yüzin atguçı                                       Resul: “İnsanı yüzü koyun ateşe atan dildir.” dedi;

Til  ol tidiyıg tilyul ottın yüzüng                              Dilini sıkı tut, yüzünü ateşten kurtar.

 

Yukarıdaki dörtlüğün temasını söyleyiniz. Kitaptan alınan beyit ve dörtlükler ile bu dörtlüğün temasından hareketle “Atebetü’l Hakayık”ın yazılış amacını aşağıya yazınız.

Tema: Az konuşmak.

Atebetü’l Hakayık, insanlara bilgi vermek için yazılmış, didaktik eserdir. Bu eserde Edip Ahmet, insanlara öğütler vererek hayatta hakikate ulaşmaları için neleri yapmaları gerektiğini anlatmaktadır.

 

5.  Hakaniye lehçesinin özelliklerini yansıtan koyu yazılmış kelimelerdeki ses değişimlerini gösteriniz.

Bölek iddim anı şahımka men ök              men>ben

Kitabımnı körgen eşitgen kişi                    kitabımnı>kitabımı körgen>gören   eşitgen>işiten

Şahımnı dua birle yad kılsu tip                 şahımnı>şahımı  dua birle> dua ile

Biliglig biligsiz kaçan teng bolur              biliglig biligsiz >bilgili bilgisiz

Biliglig tisi er cahil er tisi                               tisi>kişi

Biliglig biringe biligsiz mingin                      biringe>birine

 

Bu tespitlerinize göre aşağıdaki cümlede bulunan boşlukları doldurunuz. Atebetü’l Hakayık BEYİT VE DÖRTLÜKLER ile yazılmıştır.

 

6. “Atebetü’l Hakayık”ın özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Atebetü’l Hakayık

(XII. yüzyıl)

Özellikleri

1. İslami dönemde yazılan ilk ürünlerimizdendir.

2. Aruzla yazılan bölümleri vardır.

3.Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

4.Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.

5. Didaktik olarak yazılmıştır.

 

 

DEVAMI YİNE   (MEMURLARNET.BİZ)       ADRESİNDE OLACAKTIR.
Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 11

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aleyna uzuncan 5 yıl önce yorumlandı

çok atladığı yer var ya -.-

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

GeL Buraya.. 5 yıl önce yorumlandı

3 haftadan beri soru cevapları gelmiyor. lütfen artık gelsin. konuyu geçtik artık...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

öTéDé OyNa 5 yıl önce yorumlandı

yaw biraz dah çok cevap olsa iyi olurdu nese tşqr

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

oguz 5 yıl önce yorumlandı

çok saol admin işime çok yaradı bu site.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

emre 5 yıl önce yorumlandı

saol admin teşekkürler..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

rabia akdemir 5 yıl önce yorumlandı

sağol admin

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Baris Bulbul 5 yıl önce yorumlandı

saol admin teşekkürler...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

seda yıldız 5 yıl önce yorumlandı

cevaplar yok

0 Kişi beğendi.