banner27

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Tarih dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi indir

18 Ağustos 2012 Cumartesi 13:33

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı, Tarih dersi ,1. dönem sene başı, zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi, üyelik istemeden,üye olmadan indir

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Tarih dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi indir
TARİH DERS ZÜMRE TUTANAĞI SAYFANIN ALT KISMINDADIR ...

2012– 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................................................................... LİSESİ TARİH DERSLERİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI TARİHİ:....../09/2012

TOPLANTI SAATİ:

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR:

 

GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama

2-Bir önceki zümre toplantısında alınan kararların uygulanması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yeni kararlar alınması.

3-Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat,Türk milli eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak,planların bu doğrultuda yapılması.

4-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre programlanması

5-Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak, derslerin işleyişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.

6-Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi.

7- Diğer zümre ve bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliğinin esaslarının belirlenmesi.

8-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması.

9-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç v.b.öğretim materyallerinin belinlenmesi.

10-Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde sınavların şekil, sayı,süre ile ürün değerlendirme ölçütlerinin ortak bir anlayışın birlik ve beraberliğe yönelik kararların alınması.

11-Ödev konularının belirlenmesi.

12.Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması

13- Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak olan uygulamaların karara bağlanması.

14- Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ,etkili ve kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için alınacak tedbirlerin görüşülüp karara bağlanması.

15- YGS ve LYS sınavlarında başarının arttırlması için yapılacak çalışmalar

16- Dilek ve temenniler- kapanış.

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Açılış ve yoklama 

2012-2013 Eğitim öğretim yılı I. dönem Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu zümre başkanı Tarih öğretmeni ...........................’in başkanlığında Tarih öğretmenleri ............................., ........................, ....................................., ................................’ ın katılımıyla ...........09.2011 saat................ da toplandı.

 

2-Bir önceki zümre toplantısında alınan kararların uygulanması,elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yeni kararlar alınması. 

Bir önceki zümre kararları tutanakları ve alınan kararlar incelendi. Söz konusu alınan kararlara uyulduğu ve başarının arttırılması konusunda çaba sarf edildiği Tarih öğretmeni .................................... tarafından belirtildi.

1.Tarih sınıfı verimli bir şekilde kullanılmaya çalışıldı.

2.Sınav başarısını arttırmak için test çözmeye önem verildi

3.Zümre Başkanı .............................................söz alarak; 2010 - 2011 öğretim yılında okutulan bütün Tarih derslerinin müfredat konularının zamanında bitirildiğini belirtmiştir.

 

3-Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat,Türk milli eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak,planların bu doğrultuda yapılması.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ................................ tarafından okundu. Genel amaçlar açıklandı. Ders öğretmeni tarafından laiklik, bilimsellik, demokrasi eğitimi, Atatürk ilke ve inkılâbı ve Türk milliyetçiliği, fırsat ve imkân eşitliği, yönelme, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, genellik ve eşitlik, planlılık, okul ve aile işbirliği ve her yerde eğitim başlıklı bölümler okundu. Gerekli amaçlar yapıldı. Türk milli eğitimin genel amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.

Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

a. (Değişik bent: 16.06.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

b. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

c. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

4-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre programlanması

Türk İnkılabının tarihi, anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Tarih öğretmeni ........................................., Türkiye’nin Atatürk ‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti.Aynı konuda söz alan Tarih öğretmeni .................................................., 2488 sayılı T.D yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını; Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı.

Zümre Başkanı ............................................. “ Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.”dedi.

KARAR 1:

Bu görüşmeler sonucunda, Atatürkçülük konuları işlenirken aşağıdaki maddeler üzerinde özenle durulması kararlaştırıldı.

a)Atatürk’ün Türk tarihine verdiği önem

b)Ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük unvanı almış kralları, Atatürk’ün kişiliği inkılâpları ile karşılaştırılıp onun XX. asırdaki üstün kişiliği vurgulanacaktır.

c)Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıkları anlatırken Atatürk ile bağlantı kurulacak, örnek devlet adamı olması, eserleri, getirdiği yenilikler ifade edilecek.

d)Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahatlar anlatırken, bunların Atatürk inkılâpları ile karşılaştırmaları yapılacak. Bu ilke ve inkılâpların çağdaş medeniyet seviyesini amaçladığı ve devamlılık arz ettiği vurgulanacak

e)Türkiye Tarihinde bir dönüm noktası olan Malazgirt, Miryokefalon savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşımız sonundaki Başkomutanlık Meydan Savaşının önemi kavratılacak.

f)1683 Viyana bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya ile son bulduğu Türkiye’nin ters giden talihinin büyük kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği vurgulanacak.

g)Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonların Lozan Barışı ile kaldırıldığı açıklanacak.

ı)Kültür ve sanat hareketleri işlenirken Cumhuriyet devri sanatıyla karşılaştırmaları yapılacak.

i)Mahalli bayramlar ve mahalli kurtuluş günlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine, fikirlerine, başarılarına yer verilecektir.

l)Atatürkçülük ile ilgili olarak işlenen konular ders defterlerinde belirtilecek

 

KARAR 2:

Tarih dersini işlerken yeri geldiğinde öğrencilerimize geçmişle günümüz arasında bağ kurdurularak, tarih tecrübesinden yararlanılması, Atatürk ilke ve inkılaplarına derslerimizde mutlaka yer verilmesi, önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin vurgulanması ve bu konuda diğer branşlardaki arkadaşlara yardımcı olunması gerektiğine karar verildi.

 

5-Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak,derslerin işleyişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler; 

-Düz anlatım,

-Soru – cevap

-Tartışma tekniği

-Not tutturma

-Öğrencilerin sunum yapması

-Proje çalışmaları

 

6-Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması,ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders programlarının hazırlanması,uygulanması ve değerlendirilmesine ilşkin hususların görüşülmesi.

Tarih dersi müfredat konularının incelenmesi

Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Yıllık ve ders planlarının hazırlanması. 

 

KARAR: Ünitelendirilmiş Yıllık ders planlarının hazırlanması ile ilgili esaslar:

a)Yeni Müfredat programları okunup incelenecek.

b)Konuların dağıtımı yapılırken yıllık çalışma takvimine dayalı olarak, aylık, haftalık ders saatleri, konuların ağrılığı tespit edilerek yapılacak.

c)Her konunun amacı, genel amaçlarla birleştirilerek yazılacak.

d)Kazandırılmak istenen davranışlar belirtilecek.

e)Konulara göre yöntem ve teknikler yazılacak.

f)Kullanılacak araç gereçler genel olarak yazılacak.

g)Yazılı yoklama günleri belirtilecek.

I)Atatürkçülük konularının yerleştirilecek.

 

7- Diğer zümre ve bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliğinin esaslarının belirlenmesi.

 

KARAR

Konuların özelliğine göre harita ve yer bilgisinde Coğrafya , hicri takimi miladi takvime çevirmede Matematik , Kültür ve medeniyet konularında Felsefe Grubu öğretmeni ile ünlü filozofların hayatı(Aristo , Eflatun , Sokrates ,Farabi,İbni Sina İbni Rüşt , Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni ile (Göktürk ve Uygur Alfabesi , Orhun Kitabeleri Destanlar ) ve Din Kültürü öğretmenleri ile ( Din) konularında işbirliği yapılacaktır

 

8-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması.

KARAR

1. Powerpoint kullanmasını iyi bilen öğrencilere tarih ödevleri verilerek bilgisayar havuzundaki sunuların sayısının arttırılmasına

2.Sunum odasının mümkün olduğunca tarih dersleri için kullanılmasına çalışılacak.

 

9-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitab,araç-gereç v.b.öğretim materyallerinin belinlenmesi.

-Ders kitabı

-Harita

-Tarih ve coğrafya sözlüğü

-Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı

-Yardımcı kaynaklar

-Cd ve benzeri görsel araçların kullanılması konu ile ilgili film izleme

 

10-Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde sınavların şekil,sayı,süre ile ürün değerlendirme ölçütlerinin ortak bir anlayışın birlik ve beraberliğe yönelik kararların alınması.

KARAR

1.Yazılı sınavlarda sorulacak soruların açık , anlaşılır ,kısa cevaplı olacak şekilde sorulmasına,

2.9.10.11.12 Sınıflarda yapılacak ortak sınavların test tekniğine uygun olarak yapılmasına

3.9.10.11.12 Sınıflarda yapılacak ortak sınavların dönemlerin ilk sınavlarında yapılmasına

4.9.10.11.12 Sınıflarda en az iki sözlü notunun verilmesine

5.“M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 20. maddesine göre yapılacak ortak sınavın, okul idaresinin belirleyeceği sınav programı çerçevesinde yapılmasına karar verildi.

 

11-Ödev konularının belirlenmesi.

Tarih Öğretmen........................................... ödev yönetmeliğini okudu. 8.9.10.11.12.1.14.15.16.17.18.19.20.21.maddelerin zümre tutanağına eklenmesine karar verildi.

 

Ödevin Amacı

Madde 8- Öğrencilere, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:

*Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.

*Plân yapma bilgi ve becerisi geliştirmek.

*Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.

*Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.

*Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

*İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek.

*Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.

*Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.

*Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.

*Düşünce gücünü geliştirmek.

*Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.

*Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.

*Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları , yetenekleri okul aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulmalı.

*Ödev konularının anlaşılır olması , yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.

 

Ödevin Önemi

Madde 9- Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır.

 

Öğrencinin Yapacağı Ödev

Madde 10- (Değişik: 6.11.1991/21043 RG) Her öğrenci bulunduğu sınıfta belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır.

 

Ödev Konularının Belirlenmesi

Madde 11- Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.

 

Ödev Konularının Seçimi ve Verilmesi

Madde 12- Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Dil ve Anlatım olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir.

Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.

Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar. Bu görüşmeler derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.

 

Değerlendirme ile İlgili Duyurma

Madde 13- Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.

 

Ödevlerin Toplanması

Madde 14- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.

Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklindeki ödevler, ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir.

 

(Ek fıkra: 6.11.1991/21043 RG) Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda da, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, dönem sonuna en az üç hafta kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.

 

Ferdî Ödevler ve Grup Ödevleri

Madde 15- Her öğrenciye ayrı konularda ödev verilmesi esastır.

Öğrencilere, gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, ödevi veren öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir. Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.

 

Öğretmenin Onayı

Madde 16- Öğrenciler veya öğrenci grupları, kendilerine verilen ödev konularının plân yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma safhalarının her birinde ilgili öğretmenin görüş ve tavsiyesini alırlar.

 

Ödevlerin Sayfa Sayısı

Madde 17- Ödevlerin 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilir.

Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır. Ancak, özelliği olan derslerde daktilo veya kurşun kalemle de yazılabilir.

 

Ödevlerin Sunulması

Madde 18- Öğretmenin uygun gördüğü ödevler, sınıfa sunulur ve gerektiğinde tartışılabilir.

Uygun görülen ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir ya da sergilenebilir. Bu gibi ödevleri yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.

 

Ödevin Değerlendirilmesi

Madde 19- Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır.

Ödevlerin öğrenci tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.

 

Ödevlerin Saklanması

Madde 20- Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenir.

 

Ödev Hazırlama Teknikleri

Madde 21- Ödevler, dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülâkat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir.

Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.

 

Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

-Zamanında teslim : 10 p.

- Konunun işlenişi : 30 p.

- Kaynak bulma ve kullanımı : 20 p.

-Öğretmen ile iş birliği : 20 p.

-Tertip ve düzen : 20 p.

 

I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayının son haftasında toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılması. Yıl içerisinde ödevlerin Ocak, Şubat ve Mart aylarında kontrollerinin yapılması kararlaştırıldı.

ÖDEV KONULARI

TARİH – 9.SINIF

1-Köktürk Kitabeleri’in Türk Tarihindeki önemi

2- Ahmed Yesevi, İbn-i Sina, Farabi, Birûni hayatı ve eserleri

3- Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib hayatı ve eserleri

4-Hz Muhammed’in Hayatı

5- Mısır’da kurulmuş olan Türk Devletleri’ni araştırınız

6- Haçlı Seferleri’nin sebep ve sonuçlarını araştırınız

7-Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri’ni araştırınız.

8-Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Denizciliği’ni araştırınız.

9- Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi devlet yönetimini araştırınız

10-lkçağ Anadolu uygarlıklarını araştırınız.

 

TARİH – 10.SINIF

1- Kanuni'nin Avrupa siyaseti(Almanya –Avusturya)

2- Kapitülasyonlar

3- Osmanlılarda ahilik ve Loca teşkilatları

4- Osmanlılarda ilim, edebiyat ve sanat

5-Ermeni sorunu ve tehcir kanunu

6-Barbaros Hayrettin ve Akdeniz Hâkimiyeti konusunu araştırınız.

7- Akşemseddin Hayatı ve eserleri konusunu araştırınız.

8- Coğrafi keşifler sonunda ticaret yollarının değişmesinin Osmanlıya etkileri

9- Osmanlı toplum yapısı, hukuk sistemi, ilmiye teşkilatı konusunu araştırınız.

10- Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve getirdikleri yenilikler konusunu araştırınız.

 

TARİH 11. SINIF

1- İslamiyetten önceki Türk Devletlerinde Ordu ve Devlet teşkilatı.

2- Osmanlılarda ahilik ve Loca teşkilatları

3- Kapitülasyonlar

4-İzmir İktisat Kongresi ve Misak-ı İktisadi:

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

1- I. Dünya savaşı’nın sebepleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişini araştırınız

2- Çanakkale Savaşı’nı ve tarihimizde ki önemini araştırınız

3- Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerini araştırınız

4- Büyük Taarruzu ve tarihimizdeki önemini araştırınız

5- Ermeni Sorunu’nu ve Gümrü Antlaşması’nı araştırınız

6- Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasını araştırınız

7- Cumhuriyetin ilanı’ndan sonra toplumsal alanda yapılan yenilikleri araştırınız

8- Atatürk’ün laiklik ilkesini araştırınız

9- Şeyh Sait Ayaklanması’nı ve sonuçlarını araştırınız.

10- Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni araştırınız

 

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

1.İsrail –Arap Savaşları ve İsrail –Filistin sorunu

2.Soğuk savaş dönemi Varşova Paktı ve Nato

3.II. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları

4.Kore Savaşı ve Türkler

5.Kıbrıs barış harekatı

 

12.Başarıyı arttıracak çalışmaların tespiti.

Tarih öğretmeni ................................... “ Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasını ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasının önemini belirtti”

Tarih öğretmeni .................................. “Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasını önemini belirti”

Tarih öğretmeni ................................ “Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması, edinecekleri bilgilerin onlara neler kazandıracağının anlatılması yararlı olur, dedi.

Tarih öğretmeni ................................... “Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti”

Tarih öğretmeni .................................... “Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına , işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının önemini vurguladı”

Tarih öğretmeni ................................... “Aile , öğrenci ve öğretmen iletişiminin sağlanmasının beraberinde başarıyı getireceğini vurguladı”

Tarih öğretmeni ................................... “Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arrtıracağını belirtti”

 

KARAR

Ders araç gereçlerinin en iyi şekilde kullanılması sağlanacak. Çeşitli haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılacak. Konularda adı geçen tarihi sözcükler tahtaya yazılarak açıklaması yapılacak. ÖSS’ye hazırlanabilmeleri için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmasına, öğrencilerin test tekniklerini artırıcı çalışmalar yapılmasına, karar verildi.

 

13- Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak olan uygulamaların karara bağlanması.

Tarih öğretmeni ................................ Vatanını milletini seven geleceğin bilim adamlarını, siyasetçilerini ,yöneticilerini ,doktorlarını mühendislerini ,diplomatlarını , öğretmenlerini , mimarlarını yetiştirmek amacıyla okul kütüphanelerinin daha aktif hale getirilerek kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemini belirtti.

Tarih öğretmeni ................................. Türk tarihi ve dünya tarihine mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarının okunmasına öğrenciler teşvik edilmeli

Tarih öğretmeni ................................................. Türk İslam Tarihine damga vurmuş örnek şahsiyetlerin öğrencilere anlatılması ve bu konuda hazırlanan kitapların okutulmasına teşvik edilmesinin gerektiğini söyledi.

 

KARAR

1.Tarihle ilgili kitapların okunması teşvik edilecektir.

2.Türk İslam Tarihine damga vurmuş örnek şahsiyetlerin öğrencilere anlatılması ve bu konuda hazırlanan kitapların okutulmasına teşvik edilmesine karar verildi.

 

14-Okulda ve çevrede Türkçenin doğru,güzel ,etkili ve kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için alınacak tebbirlerin görüşülüp karara bağlanması.

KARAR

1.Öğrencilerde gördüğümüz dil yanlışlıklarını düzeltmeye,

2.Okulda ve çevrede Türkçenin doğru güzel etkili ve kurallara uygun olarak kullanılmasına model olmaya ,

3.Öğrencilerde dil sevgisi ,dil şuuru bilinci oluşturmaya

4.Öğrencilerimizin Türkçeyi konuşurken yapmış oldukları hataları kırıcı olmadan üzmeden düzeltmesine karar verildi.

 

 

15- YGS ve LYS sınavlarında başarının arttırılması için yapılacak çalışmalar

KARAR

1- Tarih derslerinde ders özetleri hazırlanarak verilmesine

2- Test tekniğinin örneklerle öğretileceği özetler oluşturulmasını

3- Konular işlenirken her aşamada YGS ve LYS'de çıkmış soruların işlenmesine

4- Örnek sorular sorulmasına her üniteden sonra isteğe bağlı deneme amaçlı sınavlar yapılmasına

5- Tarama testleri uygulanmasına

6- Gerekli görülürse defter aldırılıp önemli yerlerin not tutturulabileceği

kararlaştırıldı.

 

16- Dilek ve temenniler- kapanış.

Zümre başkanı Tarih öğretmeni ................................ 2012-2013 Eğitim Öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı sona erdirmiştir.

 

......09.2012

 ...............................

(Okul Müdürü)

 


Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 3

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

serdar 4 yıl önce yorumlandı

çok teşekkürler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mustafa YILMAZ 5 yıl önce yorumlandı

çok teşekkürler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

hasanguzel25@hotmail.com 5 yıl önce yorumlandı

güzel bir zümre teşekkürler

0 Kişi beğendi.