ÖYP Araştırma görevlisi atamalarında yapılan değişiklikler

07 Temmuz 2012 Cumartesi 17:32

YÖK, Öğretim Üyesi Yetiştirme programında 5 Temmuz 2012 tarihi itibariyle değişikliğe gitti.

ÖYP Araştırma görevlisi atamalarında yapılan değişiklikler

Yapılan değişiklikte, ÖYP puanının hesaplama şekli değişti. ALES'in ağırlığı yüzde 60'a çıkarılırken, lisans not ortalamasının ağırlığı yüzde 25'e indirildi. Değişiklikleri görmek için başlığa tıklayınız.

Aşağıdaki metinde, yapılan değişiklikler büyük harfle gösterilmiştir.

ÖYP PUANI HESAPLAMASINDA ALES'İN AĞIRLIĞI ARTTI

ALES YÜZDE 60, LİSANS NOT ORTALAMASI YÜZDE 25, YABANCI DİL YÜZDE 15 ETKİLİ OLACAK

Tanımlar

Madde 3- h) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın%60’ı ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puanı

ÖYP BAŞVURULARI YÖK SİTESİNDEN ONLİNE ALINACAK

YÖK YERLEŞTİRMEYİ MERKEZİ OLARAK YAPACAK

BEYANLARIN KONTROLÜNÜ İLGİLİ ÜNİVERSİTE YAPAR

YABANCI DİL PUANI 50'İN ALTINDA OLANLAR 1 YIL SÜREYLE, 50-64 ARASI OLANLAR İSE 2 YIL SÜREYLE ATANIR

ÖYP KAPSAMINDA ATANAN AMA GÖREVE BAŞLAMAYAN, İSTİFA EDEN VEYA YANLIŞ BEYANDA BULUNANIN PUANI DÜŞÜRÜLECEK

Başvuru, değerlendirme ve atama

MADDE 5 – (1) Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır.

(2) İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca; Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 puan olanlar için ise iki yıl süreyle yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

(3) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.

YABANCI DİL PUANI 65 ALTINDA OLANLAR MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİYLE EĞİTİME GÖNDERİLECEK,

YABANCI DİL EĞİTİMİNE DEVAM ZORUNLUDUR, DİL EĞİTİMİNE KATILMAYANLARIN İLİŞİĞİ KESİLİR

EĞİTİM SONUNDA YABANCI DİL PUANI 50'İN ALTINDA OLANLAR 1. YIL SONUNDA, 50-65 ARASINDA OLANLAR 2. YILIN SONUNDA, KADROLARIYLA İLİŞİĞİ KESİLİR

YABANCI DİL PUANI 65 VE ÜZERİ OLANLAR İSTEKLERİ HALİNDE 6 AYLIĞINA YURT DIŞINA GÖNDERİLİR. ŞARTLAR YÖK YÜRÜTME KURULUNCA BELİRLENİR

Yabancı dil eğitimi

MADDE 6 —(1) Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(5) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARINA YÖK TARAFINDAN MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ KABUL ETME DURUMUNDA, ÖYP PUANININ YÜZDE 75'İ ESAS ALINIR

Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme

MADDE 7 – (3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES, yabancı dil ve not ortalaması) Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

KURULUŞUNDAN İTİBAREN 10 YILI GEÇEN ÜNİVERSİTELER ÖYP İLE ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNE, YÖK'TEN ONAY ALMAKSIZIN DOKTORA EĞİTİMİ VEREBİLİR

ÖYP KAPSAMINDA ATANMADAN ÖNCE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE AYNI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ALANLARIN BU DURMUNA YÖK KARAR VERECEK

(4) Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarında görevlendirilirler. Ancak ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri;

(a) Yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarında alabilirler.

(b) Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı, kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen Yükseköğretim Kurumları için, YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir. Diğer Yükseköğretim Kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitime başlatabilirler.

Ancak; ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

YABANCI DİL PUANI 65 VE ÜZERİ OLANLARA İKİ YARI YIL BEKLEME HAKKI

(5) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, iki yarıyıl içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği lisansüstü eğitim programlarından birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

FARKLI BİR DALDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALANLARIN DURUMU, ATAMA TARİHİ ÖNCESİ VE SONRASINA GÖRE DEĞİŞECEK

(6) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir.

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz.

YÜKSEK LİSANSINI TAMAMLAYAN ARAŞ.GÖR.'ÜN BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE DOKTORA EĞİTİMİ GÖRMESİ İÇİN ÜNİVERSİTE TEKLİFİ, YÖK'ÜN ONAYI GEREKECEK

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

ÖYP KADROSUYLA İLİŞİĞİN KESİLMESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLE DE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ANLAMINA GELMEYECEK

Öğrenim süresi

MADDE 8 —(4) Bu Usul ve Esaslara göre ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişik kesilmesi neticesini doğurmaz.

 

Memurlar.Net


Yorum Gönder

@name x