İşte 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

27 Temmuz 2012 Cuma 11:01

MEB 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu yayınladı.

İşte 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu İÇİN TIKLAYINIZ

2012 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU
1. GENEL AÇIKLAMALAR
1.1. Öğretmenler; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak
özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
1.2. Alanlar itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek norm kadro açığı bulunan eğitim kurumları, Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, öğretmenlerin yer değiştirme
başvurularına sunulacaktır.
1.3. Yer değiştirme başvuruları il içinde ve iller arasında atanmak üzere yapılabilecektir. Yer
değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve onay işlemleri ile atamalar, Yer Değiştirme Takviminde
belirtilen sürelerde tamamlanacaktır.
1.4. Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde
de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı
aranacaktır. Özel dershanelerden alınan adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate
alınmayacaktır.
1.5. 2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanı p hâlen öğretmen kadrolarında bulunanlardan,
bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle
öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlar
arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü
atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır. 632
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe
geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri 1 (bir) yıllık sürenin hesabına dâhil
edilecektir.
1.6. Sağlık durumu ve eş durumu özrü bulunduğu hâlde, 2012 yılı yaz döneminde il içi ya da iller
arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir sonraki özür grubu yer
değiştirme dönemine kadar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
1.7. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı
etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi
hâlinde, yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.
1.8. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşacakları MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme
Başvuru Formunu doldurarak istenen belgeleri eğitim kurumu müdürlüğüne teslim etmek suretiyle
yapacaklardır.
1.9. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan
öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla
başvuru süresi içinde gönderecek ve iletişim araçlarıyla eğitim kurumu müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Eğitim kurumu yöneticileri
başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru
Formunun çıktısı okul müdürlüklerince onay günü alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında
imzalattırılacaktır.
1.10. Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler
başvuruları onaylanmadan, eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme
talebinde bulunabileceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri
dikkate alınmayacak, bu öğretmenlerin başvuruları reddedilecektir. Başvurusu reddedilen
öğretmenler bilgi düzeltmelerini yaptırdıktan sonra yeniden başvuru yapabileceklerdir. Yer
değiştirme atamaları yapıldıktan sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 3 / 9
1.11. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî
eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmekte olup başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî
eğitim müdürlüklerinden birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
1.12. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı
olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan
öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
1.13. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya
da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir.
Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.
1.14. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan,
gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik
Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak,
geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme atamaları iptal edilecektir.
1.15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
1.16. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda
yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesinden eğitim kurumları ile ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri
yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.
1.17. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek,
bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.
1.18. Bu kılavuzda yapılan açıklamaların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığ          ın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına
uğramamaları bakımından öğretmenlerimizce takip edilebilecektir.
1.19. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem
yapılacaktır.
2. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
2.1. Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu
raporunda;
a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık
durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,
b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise,
anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu
ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.2. Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda,
ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin
de belirtilmesi gerekir.
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 4 / 9
2.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları
için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne
ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim
müdürlüklerinden alınacak belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.4. Başvuruda istenecek belgeler;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından
alınan sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı
il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim
kurumunun bulunmadığına dair belge.
Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması veya
vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği
onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.
3. EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
3.1. Öğretmenlerden eşi;
a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl
içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,
c) 506 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına
tabi olarak çalışanlar,
ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar
eşlerinin görev yaptığı yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
e) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde bir defaya
mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir
(Eşi 14/09/2011 tarihinden sonra emekli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.).
3.2. Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen
görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında
sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak
çalışanlardan; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi
(Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve başka bir il’e atamasının yapıldığını
belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),
b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı
olarak çalışanlardan;
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 5 / 9
1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin hâlen faaliyette olduğunu gösterir bağlı bulunduğu
vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,
3. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı
hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge.
3.4 Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan
öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları
hâlinde öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin
faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer
şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan
alacaklardır.).
3.5 Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin
hesabında; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
3.6 Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.
3.7 Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık
süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte
geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
3.8 Öğretmenlerden;
a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
4. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
4.1. Öğretmenlerden;
a) Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği
yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu
yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını belgelendirenler, olay tarihinden
itibaren bir yıl içinde,
b) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,
c) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren
6 (altı) ay içinde,
ç) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu
çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın
meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,
d) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu
belgelendirenler,
e) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan
çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 6 / 9
4.2. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
Genel hayatı etkileyen durumlarda:
a) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kriz masasından alacağı maddi ve
manevi zarara uğradığına dair belge,
Özel hayatı etkileyen durumlarda:
a) Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin
belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,
b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,
c) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği
yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge
istenecektir.
5. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
5.1. Yer değiştirme başvuruları, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihlerde istenilen belgeler
teslim edilmek suretiyle elektronik ortamda açılan başvuru sayfası kullanılarak şahsen
yapılacaktır.
5.2. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılacaktır.
5.3. Elektronik Başvuru Formunda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.
5.4. Form doldurulurken, özür durumuna ilişkin bütün belgelerin, Kılavuzdaki şartlara uygun biçimde
düzenlenmiş olması gereklidir.
5.5. Öğretmenler herhangi bir bilgisayardan özür durumundan yer değiştirme başvurularını yaptıktan
sonra özür durumuna ilişkin belgeleri onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek
belgeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde
ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumlu olacaklardır.
5.6. Eğitim kurumu müdürlüklerince ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular
onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
5.7. Eğitim kurumu müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay
için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
5.8. Başvurular, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Belgelerde tereddüde düşülmesi
durumunda tereddüt edilen belge ayrıca internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten
sonra onay işlemi gerçekleştirilecektir.
5.9. Onay birimlerinin onay işlemlerini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular
değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenler başvuru ve onay işleminin aşamalarını, internet
aracılığıyla takip edebileceklerdir.
6. BAŞVURU VE TERCİHLER
6.1. Başvurular
6.1.1. Öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da bu atama döneminde özür grubu ataması
yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki
aşamalı olarak kabul edilecektir.
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 7 / 9
a) Birinci aşamada; öğretmenler, özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan
sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi
seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır.
b) İkinci aşamada ise; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan eğitim
kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak eğitim
kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak,
birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin, atanmak istedikleri eğitim kurumu
tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını
tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.
c) Tercih aşamasında muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak bu
kurumlardan ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan
kurumları tercih eden öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.2. Tercihler
6.2.1. Öğretmenler, yer değiştirmek amacıyla 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. Alanlarında
atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri
tercihlerine atanamamaları durumunda 41 inci seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş
normu bulunan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini mutlaka
belirteceklerdir.
6.2.2. Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına
rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin
kullandırılacaktır.
6.2.3. Tercihine sunulan eğitim kurumlarından daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak
istemeyen öğretmenler sadece tercihlerine atanabileceklerdir.
7. İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ESASLARI
7.1. Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri,
büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir
yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu
yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür
durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
7.1.1. İl içinde yer değiştirme başvuruları
a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında
özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün
bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim
kurumlarını tercih edeceklerdir.
c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki
farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki
ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir
belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir
belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 8 / 9
7.1.2. İller arasında yer değiştirme başvuruları
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il
merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir
statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını
gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki,
büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece
özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
7.1.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları
a) İstanbul’un; Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye,
Üsküdar, Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü,
Beyoğlu, Fatih, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile İstanbul dışındaki illerde
çalışmakta olanlardan bu yakalara dahil yukarıda sayılan ilçelerden birine atanmalarını
gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü
bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı yakaya dahil
ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında eşinin görev
yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki
eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
7.1.4. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer
değiştirme başvuruları
a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ,
Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine
atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
b) Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı,
Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere
ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
c) Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince,
İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam,
Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
d) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler
dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,
e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü
bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının
bulunduğu ilçedeki,
f) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler
dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler
dâhil)
eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
7.2. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar, güzel
sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve
sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını,
7.3. Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim
ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını,
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
Sayfa 9 / 9
7.4. Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan
sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen görev
yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde
bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer eğitim kurumlarını,
7.5. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler; fen liseleri, sosyal
bilimleri ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve
beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer eğitim kurumlarını
tercih edebileceklerdir.
8. ATAMALAR
8.1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki eğitim
kurumlarına tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler istekleri hâlinde 657
sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda aylıksız izinli
sayılacaklardır.
8.2. Atama sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
9. TEBLİGAT VE İPTAL İSTEKLERİ
9.1. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme
Takviminde belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.
9.2. Yer değiştirmeler kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri
iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra Yönetmelikte belirtilen özür
durumlarından birinin oluşması veya atamaya esas özrünün ortadan kalkması hâlinde ve eski
görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal
edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde
alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valilikçe atanacaklardır.
9. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
2012 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
13 - 17 Ağustos 2012
Saat: 17.00
II. AŞAMA
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 22 - 27 Ağustos 2012
Saat: 17.00
Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 28 Ağustos 2012
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması
29 Ağustos 2012
Tarihinden İtibaren

Yorum Gönder

@name x