2012 Güncel Jandarma Genel Komutanlığı yer değiştirme yönetmeliği

27 Temmuz 2012 Cuma 01:28

2012 Güncel Jandarma Genel Komutanlığ yer değiştirme yönetmeliği son hali için tıkla ...

2012 Güncel Jandarma Genel Komutanlığı yer değiştirme yönetmeliği
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

27 Temmuz 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28366
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA
 İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar.
(2) Aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
b) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,
c) Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığını,
ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,
d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken asgari süreyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Esaslar
Temel ilkeler
MADDE 5  (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda esas alınacak temel ilkeler şunlardır:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet alanlarındaki görevin sürekliliği esastır.
b) Yer değiştirme sureti ile atamalarda,  atanmak istenilen hizmet bölgesi ve alanındaki kadro imkânları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır.
c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere veya sürekli görevle atama yapılabilir.
ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımı sağlanır.
d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde asgari bölge ve eşiti birlik komutanları ile kurum amirlerinin görüşleri de dikkate alınır.
e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir.
Bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri
MADDE 6  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde atandığıilde dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde atandığı ilde üç yıl, üçüncü hizmet bölgesinde atandığı ilde ise iki yıllık zorunluçalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.
(2) Özürlü Devlet memuru olarak göreve alınan personel, adaylık süresinin sona ermiş olması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir.
İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma
MADDE 7  (1) Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.
Atama dönemleri
MADDE 8  (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 10, 11 ve 12 nci maddelerde ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, her yıl Haziran-Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.
Atamalarda göönünde bulundurulacak hususlar
MADDE 9  (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.
b) Aynı kurumda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.
c) Farklı kurumlarda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.
ç) Önceki görev yerinden disiplinsizlik nedeniyle atamaya tabi tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.
d) Özürlü memurların atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması halinde kadroları ile birlikte atamalarıyapılabilir.
e) Şehit veya vazife malulü olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev yapan eş,çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili yerlerce belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle gerçekleştirilir.
Hizmet gereği yapılacak yer değiştirmeler
MADDE 10  (1) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.
(2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmış hak aylığıderecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.
İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 11  (1) Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.
a) Sağlık Durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.
b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ile belgelendirmesi gerekir.
c) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için mevcut tahsil seviyesinin üzerinde, en az lisans, yüksek lisans veya doktora örgün eğitimini yapmak üzere sınavı kazanmışolması ve kaydını yaptırdığını belgelendirmesi öğrenim göreceği eğitim kurumunun bulunduğu ilde sınıf ve unvanına uygun münhal kadro bulunması şartları aranır. Eğitim durumu nedeni ile atanılan ilde eğitim tamamlamadan, başka bir ile eğitim durumu nedeni ile atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Eğitim durumu nedeni ile ataması yapılan memurun kalan zorunlu hizmet süresi, eğitim ve öğrenimini tamamlamasını veya herhangi bir nedenle okuldan ilişiğinin kesilmesini müteakip daha önce görev yaptığı aynı ilde tamamlattırılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atama hakkını kazananlardan/atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra birinci fıkrada belirtilen özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki süreleri tamamlamadan durumlarına uygun yere atanabilirler. Eşinin görev yaptığı ilde tercih edebileceği kadro bulunduğu halde başvuru ya da tercihlerinden herhangi birini eşinin görev yaptığı il dışındaki bir yer için yapanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak memurun atamasının yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra eşinin görev yaptığı ilin değişmesi durumunda, atanma istekleri değerlendirmeye alınır.
Zorunlu çalışma süresine uyulmadan yer değiştirilebilecek diğer haller
MADDE 12  (1) Aşağıda belirtilen istisnai hallerde, zorunlu çalışma süre şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.
a) Eşi kamu kurumu veya özel sektör kuruluşundan emekli olanlar,
b) Eşinden boşananlar,
c) Eşi veya çocuğu vefat edenler,
ç) Bulunduğu ilde istihdamına devam edilmesinin kendisi veya aile fertlerinin güvenliğini tehdit edeceği anlaşılanlar.
(2) Memurun birinci fıkradaki belirtilen nedenler ile yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilmesi için yukarıda belirtilen durumunu belgelendirmesi gerekir.
İdari ve zaruri sebeplerle yer değiştirmeler
MADDE 13  (1) İdari ve zaruri sebeplerle yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında atanacakların, bu esasları düzenleyen mevzuat hükümlerine göre atanmaları esastır.
b) İlk defa atandığı ilin zorunlu hizmet süresini tamamlayan ya da bu süreden muaf olan memurlardan başka illere atananlar, 11 inci maddede sayılan haller hariç olmak üzere atandığı ilin zorunlu hizmet süresini tamamlamadıkça başka illere atanma talebinde bulunamazlar.
c) Atamaya tabi tutulacak uzman memurlar atanacakları ilde sınıf/unvan ve öğrenim durumları ile ilgili münhal bir kadro bulunmaması halinde, uzman kadrolarına atanma hakkı saklı tutulmak kaydıyla, istekleri doğrultusunda sınıflarına ve öğrenim durumlarına uygun münhal bulunan diğer bir kadro yerine atanır.
ç) Devlet memuru temin ve istihdam esaslarına göre hizmet ihtiyacı fazlası olarak istihdam edilenler ile kurumun görev yerinin özelliğine göre istihdamına ihtiyaç duyulanlar isteklerine bağlı kalmaksızın, kazanılmış hak aylığıderecesiyle her zaman aynı veya dengi görev yerlerine atanabilirler.
Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler
MADDE 14  (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde, ihtiyacıkarşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 15  (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler
MADDE 16  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler
Başvurma şekli
MADDE 17  (1) Atama isteğinde bulunan memur, atanma istek nedenini ve nereye atanmak istediğini bildirir bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçeye atanma isteğine neden olan belgeler eklenir. Birlik komutanı veya kurum amiri ilgili memurun atanması konusundaki açık düşüncesini de belirtir bir yazı ile dilekçeyi atamaya yetkili makama gönderir.
Yer değiştirme suretiyle atama yetkisi
MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki
a) Jandarma Genel Komutanlığı emrindeki Devlet memurlarının atama ve nakil yetkisi İçişleri Bakanına aittir.İçişleri Bakanı bu yetkisini;
1) Özür grupları, mahkeme kararları, kadro değişikliği, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve görev grupları arasındaki geçiş kapsamındaki atamalar için Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanına,
2) (1) numaralı alt bent dışındaki atamalar için, Jandarma Genel Komutanına veya Jandarma Genel KomutanlığıKurmay Başkanına devredebilir.
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli Devlet memurlarının atamaları 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılıSahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesi hükümlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Yönerge
MADDE 19  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde tespit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
EK-1
HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ
I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE
1.ADANA 41.MUĞLA 1.ADIYAMAN 1.HAKKÂRİ
2.AFYONKARAHİSAR 42.NEVŞEHİR 2.AĞRI 2.SİİRT
3.AKSARAY 43.NİĞDE 3.ARDAHAN 3.ŞIRNAK
4.AMASYA 44.ORDU 4.ARTVİN 4.TUNCELİ
5.ANKARA 45.OSMANİYE 5.BATMAN  
6.ANTALYA 46.RİZE 6.BAYBURT  
7.AYDIN 47.SAKARYA 7.BİNGÖL  
8.BALIKESİR 48.SAMSUN 8.BİTLİS  
9.BARTIN 49.SİNOP 9.DİYARBAKIR  
10.BİLECİK 50.SİVAS 10.ELAZIĞ  
11.BOLU 51.TEKİRDAĞ 11.ERZİNCAN  
12.BURDUR 52.TOKAT 12.ERZURUM  
13.BURSA 53.TRABZON 13.GÜMÜŞHANE  
14.ÇANAKKALE 54.UŞAK 14.IĞDIR  
15.ÇANKIRI 55.YALOVA 15.KARS  
16.ÇORUM 56.YOZGAT 16.KİLİS  
17.DENİZLİ 57.ZONGULDAK 17.MARDİN  
18.DÜZCE   18.MUŞ  
19.EDİRNE   19.ŞANLIURFA  
20.ESKİŞEHİR   20.VAN  
21.GAZİANTEP      
22.GİRESUN      
23.HATAY      
24.ISPARTA      
25.MERSİN      
26.İSTANBUL      
27.İZMİR      
28.KAHRAMANMARAŞ      
29.KARABÜK      
30.KARAMAN      
31.KASTAMONU      
32.KAYSERİ      
33.KIRIKKALE      
34.KIRKLARELİ      
35.KIRŞEHİR      
36.KOCAELİ      
37.KONYA      
38.KÜTAHYA      
39.MALATYA      
40.MANİSA      

Yorum Gönder

@name x