2012-Ağustos Denizli Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

22 Temmuz 2012 Pazar 11:47

Pamukkale Ünv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı zamanı,gerekli belgeler ve alım şartları için tıkla ...

2012-Ağustos Denizli Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara 2010 yılında KPSS (B) grubu katılanlardan puan sıralaması esas alınmak suretiyle 19 adet 4/B sözleşmeli hemşire alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER Yüksekokulların (lisans) Hemşirelik programından mezun olmak (belgelendirmek) NOT : Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup,-sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde A fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Ödemeler 3 Hemşirenin özel bütçeden, 16 Hemşirenin döner sermayeden karşılanacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR: 1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçiar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat ^karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR : 1 - Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak..

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

III. BAŞVURU: Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Diploma fotokopisi,

3- 2010 yılı KPSSP3 puanını gösterir belge

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge Pamukkale Üniversitesinin (pau.edu.tr) adresinden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) İletişim Telefonları: 0 258 296 22 50, 296 22 19, 296 22 67 ve 296 22 68

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Pamukkale Üniversitesinin (pau.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Her kadro için Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelen tamamlayıp Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekledir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayıp teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yorum Gönder

@name x