Demokrasi Paketi'nde hangi maddeler var?

05 Aralık 2013 Perşembe 13:48

Demokratikleşme paketinde yer alan 17 madde yasalaşması için TBMM'ye gönderildi.

Demokrasi Paketi'nde hangi maddeler var?

 Demokratikleşme  paketinde  yer  alan, temel  hak ve hürriyetlerin  geliştirilmesi amacıyla  çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis'e sevk edildi.

Pakette   yer   alan  bazı maddeler şöyle:

- Siyasi  partiler  ve  adaylar  tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe'nin yanı sıra  farklı  dil ve lehçelerle de yapılabilir.

- Siyasi  partiler , tüzüklerinde  yer almak  ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık  sistemini  uygulayabilirler. Eş genel başkanlar, bu kanunda genel başkan için öngörülen hükümlere tabidir.

- Siyasi  partilerin  ilçe teşkilatı, ilçe kongresi, ilçe başkam, ilçe  yönetim kurulu  ve  kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir.  Parti  tüzüğünde ilçe disiplin  kurulu  teşkili de öngörülebilir. Beldelerde teşkilat  kurulması   zorunlu  değildir.

- Milletvekili genel  seçimlerinde  toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını  alan  siyasi partilere  de  devlet   yardımı  yapılır. Bu  yardım  en az  devlet   yardımı   alan  siyasi  partinin  ikinci fıkra gereğince almış olduğu  yardım  ve genel  seçimlerde  aldığı toplam geçerli oy esas alınarak  kazandıkları  oyla  orantılı  olarak yapılır. Bu fıkra  uyarınca  yapılacak  yardım  bir milyon Türk lirasından az olamaz. Bunun için her  yıl  Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

Toplantı  ve gösteri yürüyüşleri,  tüm  il ve ilçe sınırlan içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her  yerde  yapılabilir.

- İl ve ilçelerde  toplantı  ve gösteri yürüyüşü  yer  ve güzergahı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların  günlük   yaşamım   zorlaştırmayacak   şekilde  ve 22. maddenin birinci fıkrasında  sayılan  sınırlamalara uyulması kaydıyla  Türkiye   Büyük  Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi  partilerin  il ve ilçe  temsilcileri  ile en çok üyeye  sahip  üç sendikanın ve kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek   kuruluşlarının  il ve ilçe  temsilcilerinin   görüşleri  alınarak mahallin en  büyük  mülki amiri tarafından belirlenir.

- İl ve ilçenin  büyüklüğügelişmişliği  ve  yerleşim   özellikleri  dikkate alınarak birden fazla toplantı  ve gösteri yürüyüşü  yer  ve güzergahı belirlenebilir.
Belirlenen  toplantı  ve gösteri yürüyüşü  yer  ve güzergahı  yerel  gazeteler ile valilik ve kaymakamlık  internet   sitelerinden  ilan edilerek  halka  duyurulur.
Toplantı  ve gösteri yürüyüşleri  yer  ve güzergahı hakkında  sonradan  yapılacak değişiklikler de  aynı  yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş  gün   sonra  geçerli olur.

- Birden fazla  toplantı  ve gösteri yürüyüşü  yer  ve güzergahının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme   kurulu  kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların  günlükyaşamım   zorlaştırmayacak   şekilde  belirlenen  yer  ve güzergahlardan birisim  tercih edebilir .

Açık   yerlerdeki   toplantılar  ile yürüyüşler  güneş  batmadan önce dağılacak  şekildekapalıyerlerdeki   toplantılar  ise  saat  24.00'e kadar yapılabilir.

- Bu yükümlülüğün  yerine  getirildiğine dair tutulan tutanak  düzenleme   kurulu  tarafından hazırlanarak  yetkili  kolluk amirine teslim edilir.

Toplantı  ve gösteri yürüyüşlerinde  katılımcıların  ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve  suç  delillerinin tespiti dışmda başka bir amaçla kullanılamaz.
Kurul, toplantının amacı dışma çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkansız gördüğü takdirde dağılma karan alır ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirir.

- Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23. maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle, kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse:

a) Düzenleme kurulu toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan eder ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirir.

b) Düzenleme kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde, durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.

- Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla, özel öğretim kurumlan açılabilir. Bu kuramlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bu kuramların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

- Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkının kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kuramlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

- Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi halinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

- Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

- Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Anahtar Kelimeler Ve Demokrasi Paketi TBMMde!

Yorum Gönder

@name x