Kamu sözleşmeli personelin çalışma esasları

08 Eylül 2016 Perşembe 12:13

Kamu sözleşmeli personelin çalışma esasları ilk 11 madde

Kamu sözleşmeli personelin çalışma esasları

 1 Maaş ve Yük Hesapları Dairesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

1 Bakanlar Kurulu Kararının; Tarihi ve No’su : 6/6/1978 - 7/15754 Dayandığı Kanun :  14/7/1965 - 657,  28/2/1978 - 2143 Yayımlandığı Resmi Gazete : 28/6/1978 - 16330 

Madde 1 - (Değişik: 22 /1 1 /2010 - 2010/1169) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve  657  sayılı Devlet  Memurları Kanununun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  hükmü  uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile  çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkınd a uygulanır .

Madde 2 - (Mülga:  22/11 /2010 - 2010/1169)

Madde 3 - (Ek:  22/11 /2010 - 2010/1169)  Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon  unvanı,  bu unvana ilişkin eği tim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvan ında geçen hizmet  süresi dikka te alınarak tespit edilir. (Değişik: 6/1/1989 - 89/13691) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek  ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık  brüt  tutarını n  on  ikide  birinin  toplamı  4. 550,74 TL ’ yi 2 geçemez.  Ancak,  yurtdışı  teşkilatında çalıştırılan  personel  ile  Cumhurbaşkanlığı  ve  Devlet  Senfoni  Orkestralarında,  Devlet  Opera  ve  Balesinde  ve  Devlet  Konservatuvarlarında  görevlendirilecek  yabancı  misafir  şef,  solist  ve  sanatçılar  hakkında  bu  hüküm  uygulanmaz.  Bu  fıkrada  belirtile n  4. 550,74 TL ,  görevin  önemi  ve  özelliği  ile  çalıştırılacak  personelin  niteliği  dikkate  alınarak  Maliye  Bakanlığı’nın  görüşü  üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir. (Ek:3/1/2008 - 2008/13055) Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş  teknisyeni  pozisyonlar ıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim  kurumlarının  (Ek:5/1/2009 - 2009/14539) gemiadamı  pozisyonları  ile  araştırma - geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için  ikinci fıkrada  belirtilen tavan ücretin iki ka tını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç  katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir . ( Ek:  3/8/2005 - 2005/9245) Sözleşme  ile  çalıştırılacak  personele  sözleşme  ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda  hüküm konulamaz. (Ek: 3/8/2005 – 2005/9245) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu  personele  bulundukları  yerin  gelenek,  görenek  ve  yasal  düzenlemeleri  gereği  ödenecek  Noel,  Nevruziye  ve  Ramazan  ikramiyeleri, Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kur'an kursları  ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu  öğreticisi,  imam - hatip,  müezzin - kayyım  ve  vaizlere  ek  ders  ücreti, 3 Milli  Eğitim  1 2/7/1993 tarihli ve 484 sayılı KHK’nin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, bu Esaslarda geçen “Maliye ve  Gümrük  Bakanlığı”  ibareleri,  “Maliye  Bakanlığı”  olarak;  8/6/1984  tarihli  ve  217  sayılı  KHK’nin  30  uncu  maddesi uyarınca da bu Esaslarda geçen “Devlet Perso nel Dairesi” ibareleri, “Devlet Personel Başkanlığı” olarak  değiştirilmiştir. 2 201 6 ve 201 7 yıllarını kapsayan  3 . Dönem Toplu Sözleşme hükümleri ile ü cret tavanı belirlenmiş olup, Maliye  Bakanlığı  tarafından  çıkarılan  04 / 0 1 / 2 01 6 tarihli  ve  82 sayılı  Gene lge de  yer  verilen  tutar  metne  işlenmiştir. 3 25/4/2011 tarihli ve 2011/1782 sayılı BKK ile eklenmiştir. 2 Maaş ve Yük Hesapları Dairesi Bakanlığında  norm  kadro  sonucu  ortaya  çıkan  öğretmen  ihtiyacının  kadrolu  öğretmen  istihdamıyla  kapatılam aması  hallerinde  sözleşmeli  olarak  çalıştırılacak  öğretmenlere  ek  ders  ücreti  ve  her  öğretim  yılı  başında  verilecek  öğretim  yılına  hazırlık ödeneği ile 1 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına  göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri  dördüncü fıkra hükmü  dışındadır. (Ek:  22/11 /2010 - 2010/1169)  İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek  zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Memurlara  Yapılacak Giyecek  Yardımı  Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de  aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır. (Mülga: 6/1/1989 - 89/13691)  Personele  sözleşmelerle  verilmesi  öngörülen  ayni  menfaatler,  Maliye  Bakanlığı  v e  Devlet  Personel  Başkanlığınca  görevlendirilecek  ikişer  uzmandan  oluşacak  bir  kurul  tarafından  değerlendirilir.  Limiti  aşan  sözleşmelerin  yeniden  düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır. Bu  madde  hükümlerine  uyulmaması  hal inde  6183  sayılı  Kanun  uyarınca  gerekli işlem yapılır.

Madde    4 - Personel,  sözleşmelerinde  belirtilen  görev yeri dışında  çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245  sayılı  Harcırah  Kanunu  hükümlerinde  sap tanan  süreyi  ve  1  inci  derece  Devlet  memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.  (Ek:  24/4/2007 - 2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah  ödenemez. (Danıştay  İkinci  Dairesinin 26 / 1 2/201 3 tarih l i    ve E:2009/140,  K :20 13 / 12270 sayılı kararı ile  iptal edilmiştir .)

Madde  5 - (Değişik: 22/11 /2010 - 2010/1169) Sözleşme süreleri mali yıl ile  sınırlıdır.

Madde  6 - İlgililer  sözleşmelerinde  belirtilen  görev  dışında  başka  bir  işte  çalıştırılamaz.

Madde 7 - (D eğişik: 3/8/2005 - 2005/9245) Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yurt  dışı  teşkilatlarında  sözleşmeli  olarak  çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin  altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro son ucu ortaya çıkan  öğretmen  ihtiyacının  kadrolu  öğretmen  istihdamıyla  kapatılamaması  hallerinde  sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) 2 hariç olmak üzere (Değişik:  22 /1 1 /2010 - 2010/1169) kurumunda  fiilen,  askerlik  ve  doğum  dışında  ke sintisiz , en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; 1 Buradaki “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu  öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleş meli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve  her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile” ibaresi 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557  sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir. 2 Parantez içi hüküm 2006/10557 sayılı B KK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir. 3 Maaş ve Yük Hesapları Dairesi a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince  sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan  ödeme yapılması, b)Hizmetlerine   gerek   kalma dığı  için  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  yenilenmemesi, c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi, ç)  İlgilinin  işe  alınma  açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi  birini  sonradan kaybetmesi,  d) İlgilinin ölümü , ha llerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere,  görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre  girebilecekleri  hizmet  sınıfındaki  aynı  veya  benzeri  kadro  unvanı  esas  alınarak  hizmet  yılı  ve  öğren im  durumu  aynı  olan  emsali  personele  5434  sayılı  Türkiye  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek  azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere , kurumunda 1 çalışılan her tam  hizmet  yılı  için  ayrılış  tarihindeki  hizmet  sözleşmesinde  yazılı  aylık  brüt  ücret  tutarında  iş  sonu  tazminatı  ödenir.  Bir yıldan  artan  süreler  için  de,  tam  yıl  için  hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikr amiye ve kıdem  tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu  tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye  Cumhuriyeti  Emekli  Sandığı  Kanunu  hükümleri  uyarınca  ödenecek  ikramiye  he sabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak  tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir. Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yurt  dışı  teşkilatlarında  sözleşmeli  olarak  çalıştırılan  yabancı  uyruklu  personelden;  hizmetlerine  gerek  kalmaması  veya  yaş  haddi  nedenleriyle  sözleşmesi  fesh  edilen  veya  yenilenmeyenler,  yerel  sosyal  güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş  sonu  tazminatı  konusunda,  yerel  mevzuata  uyulmasının  zorunlu  olmadığı  durumlard a, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile  sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı  aralıksız  olarak  çalışılan  her  tam  yıl  için  son  aylık  sözleşme  ücretinin  %50'sini  geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye  isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. Bu  statüde  çalışanların  sözleşme  koşullarına  uymaması  nedeniyle  kurum  tarafından,  sözleşme  esasları  dışında  herhangi  bir  nedenle  çalışanlar  tarafından ,  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  yenilenmemesi  hallerinde,  iş  sonu  tazminatı  ödenmez. İş  sonu  tazminatı  ödemelerinde  emsal  belirleme  hususları  ile  uygulamada  ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde  8 - (Değişik:  3/2/19 82 - 8/4250) Sözleşme  ile  çalıştırılan  personel  dışarıda  kazanç  getirici  başka  bir  iş  yapamaz  (Avukat,  dava  vekili,  günün  veya  haftanın  belirli  saatlerinde  çalıştırılacak  hekim  ve  uzman  hekim,  ilçe  ve  bucak  belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 6 57 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve  13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde  görevlendirilecek editörler hariç). 1 22/11/2010 tarih li ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 4 Maaş ve Yük Hesapları Dairesi

Madde   9 - (Değişik:  9/2/197 9 - 7/17150)  160  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinde 1 sayılan  kurumlarda  (...) 2 Sosy al Güvenlik Kurumlarına prim ödemek  suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan person ele yirmi gün, on  yıldan fazla  olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek:  5/6/2006 - 2006/10557) Milli  Eğitim  Bakanlığında  norm  kadro sonucu  ortay a  çıkan  öğretmen  ihtiyacının  kadrolu  öğretmen  istihdamıyla  kapatılamaması  hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde  izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin  ver ilmez. (Değişik: 2/3/2009 - 2009/14799 ) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce  sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli  doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine  iki  ha fta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık  durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel,  isterse  doğumdan  önceki  üç  haftaya  kadar  işyerinde  çalışabilir.  Bu  durumda,  sözleşmeli  kadın  persone lin  isteği  halinde  doğum  öncesi  çalıştığı  süreler,  doğum  sonrası  izin  süresine  eklenir. (Ek:  2/3/2009 - 2009/14799 ) Doğum  izni  sebebiyle  Sosyal  Güvenlik  Kurumunca  ödenen  geçici  iş  göremezlik  ödeneği  ilgilinin  ücretinden düşülür. (Ek:   3/8/2005 - 2005/9245) S özleşmeli  personele,  bir  yaşından  küçük  çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin  kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. (Ek:  11/9/1990 - 90/902) Sözleşmeli  personele  isteği  üzerine;  eşinin  doğum  yapması h alinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının,  eşinin, çocuğunun veya k ardeşinin ölümü halinde ve her  olay için üç gün ücretli  mazeret izni verilir.  (Ek:  24/4/2007 - 2007/12061)  Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan  v e doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca  ücretli sağlık izni verilir. (Ek:  30/ 0 6/2014 - 2014/6576) Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında  engelli  ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumu nda  eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde  hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması  kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret  izni verilir.

Madde  10 - Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü  geçmemek üzere (Danıştay  Onikinci  Dairesinin 11 / 03 /201 3 tarih li  ve E:2009/3956,  K :20 13 / 1443 sayılı kararı ile  iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri  Ku rulunun  26/10/2015  tarihli  ve  E:2013/1713,  K:2015/3762  sayılı  kararı  ile  onanmıştır. ) ücretli  hastalık  izni  verilebilir.  Hastalık  sebebiyle,  Sosyal  Sigortalar  Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Madde  11 - Ödemeler her ay  başında peşin  yapılır.  (Değişik: 22 /1 1 /2010 - 2010/1169)  Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı  Kanun  hükümlerine göre  aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan  günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır. 1 657 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine  yapılan atıflar, 217 sayılı KHK’nin  ilgili maddesine yapılmış sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4  üncü madde, 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.  2 22/11/2010 tarih li ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metindeki “ve”  ibaresi çıkarılmıştır.

Yorum Gönder

@name x