Memurların 2017 yılı fazla çalışma(mesai) ücretleri belli oldu

19 Ekim 2016 Çarşamba 22:29

Mesai saatleri dışında yapacakları fazla çalışma karşılığında Devlet memurlarına 2017 yılında saat başına 1,83 kuruş ödenecek. 2016 yılında 1,74 TL olan fazla çalışma saat ücreti 9 kuruş artmış olacak.

Memurların 2017 yılı fazla çalışma(mesai) ücretleri belli oldu

 Meclise gönderilen 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, 2017 yılında fiilen fazla çalışma yapacak kamu personeline ödenecek saat başı fazla çalışma ücretinin 1,83 TL olması öngörülüyor.

Öte yandan, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan ilgili hükümlerin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2017 yılında fazla çalışma yaptırılacak personel ve ödenecek fazla çalışma ücreti şöyle olacak:

**Bakanlık özel kalem personeli ve makam şoförleri

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görevli personele (makam şoförleri dahil), 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

**Bazı idarecilerle çalışan personel

Bazı idarecilerle birlikte çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

Fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için, birlikte çalışılması gereken makamlar: Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı.

Öte yandan, her bir makamda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık toplamı 450 saati geçemeyecek.

**Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. Toplu sözleşme hükümleri gereği bu ücret bir kat artırımlı (3,66 TL olarak) ödenecek. (18 kuruş zam)

**Diğer bazı personel

-Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

-Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, 2017 yılında ayda en çok 60 saat için saat başına 3,15 TL ödenecek. (16 kuruş zam)

-Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda en çok 60 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. (9 kuruş zam)

-Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), 2017 yılında ayda en çok 100 saat için saat başına 3,15 TL ödenecek. (16 kuruş zam)

-Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, 2017 yılında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. (9 kuruş zam)

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla saat başına en çok 7,55 TL ödenecek. (37 kuruş zam)

**399 sayılı KHK ve özel kanunlar gereği fazla çalışma yapacak olanlar

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, 2017 yılında fiilen yapılacak fazla çalışmalar için saat başına 1,83 TL ücret ödenecek. (9 kuruş zam)

Toplu Sözleşme ile belirlenenlere ödenecek fazla çalışma ücretinin hesabında, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alacak fazla çalışma saat ücreti (Tasarıda 1,83 TL) kullanılacak.
Toplu Sözleşme hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alacak olanlar

2017 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek Devlet memurlarından bazıları Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele ücret ödenmesi konusunda, kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarına ilişkin belirlemeler içeren Toplu Sözleşmede bazı hükümler yer aldı.

Toplu sözleşmede, fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak;

-Halen toplu sözleşme hükümlerine istinaden fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin aynı şartlarla fala çalışma ücretinden yararlanmasına,

-Halen çeşitli düzenlemelere istinaden fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin fazla çalışma ücretinde artışa gidilmesine ve/veya yararlanan personel sayısını artırılmasına,

-Daha önce fazla çalışma ücretinden yararlanmayan bazı personele 2016 yılından itibaren fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanmasına

yönelik kararlar yer aldı.

Toplu sözleşmenin fazla çalışma ücreti ödemesine ilişkin belirlemeleri

Fazla çalışma ücreti ödenecek personel Fazla çalışma ücretinin miktarı ile ödeme sınırı ve süresi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı taşra teşkilatında (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel (KYK yurtlarında görevli sözleşmeli personel dahil)

Kendilerine ilgili yıl bütçe kanununa göre ödenen saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı ödenecek.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan geçici personel Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlar Ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35’ini ve 2017 yılında ise %20’sini geçemez.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel

İlgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı ödenir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel Ayda 70 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel

Ayda 50 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personel

Ayda 50 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görevli sözleşmeli personelle birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlileri

Ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel (KYK yurtlarında görevli sözleşmeli personel dahil)

Kendilerine ilgili yıl bütçe kanununa göre ödenen saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı ödenecek.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personel

Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılacak. (2015 yılında, ayda 60 saat geçmeyecek şekilde ödeme yapılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen görev yapan öğretim elemanları ile idari personel

Ayda elli saati geçmemek üzere ilgili yılı bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %40’ını diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 15’ini geçemez. (2015 yılında, ikinci öğretimde idari personel sayısı sınırı %30, diğer birimlerde ise personel sayısı sınırı %10 olarak uygulanmaktadır)

Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel

Ayda 50 saati ve yılda 300 saati geçmeyecek şekilde ve ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %20’yi geçemiyor. (2015 yılında, ödeme yapılacak personel sayısı sınırı %10 olarak uygulanıyor)

4/C geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlar Ada 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yapmaları halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında çalışan sözleşmeli sanatçılar Saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında, ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)Yorum Gönder

@name x