Özel sektörde çalışan eş için memurun tayin hakkı

01 Eylül 2016 Perşembe 17:27

Özel sektörde çalışan eş için memurun tayin hakkı var mı ?

Özel sektörde çalışan eş için memurun tayin hakkı

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklikle, Yönetmeliğin “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Yapılan düzenlemeyle, memurların aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliğinde,  eşinin kamu personeli olmaması durumunda uygulanan usul ve esasların, genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli (stratejik personel) için farklı belirlenebilmesine imkan getirildi.

Eşi kamu personeli olmayan memurların aile birliği mazeretine dayalı yer değiştirmesi

Yönetmelikte (14 üncü maddenin d bendi) yer alan mevcut düzenlemeye göre, memurun aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği; kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabiliyor.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik sonrasında, söz konusu düzenlemenin (14/d maddesi) stratejik personel olarak nitelendirilen genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında uygulanması, çıkarılacak bir yönetmelikle farklı usul ve esaslara göre yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2016/9097

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x