Tüm memurların 2017 yılı fazla çalışma ücretleri

20 Ekim 2016 Perşembe 08:42

Tüm memurların 2017 yılı fazla çalışma ücretleri belli oldu.

Tüm memurların 2017 yılı fazla çalışma ücretleri

TBMM'ye sunulan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre memurların fazla çalışma mücretleri aşağıdaki gibi belirlendi.
(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uya rınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme  1,83  Türk Lirasıdır. (399 sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunl arıyla  belirlenmesi gereken fazla çal ışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.) 

2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapıla n fazla  çalışma karşılığında;

a)  Bakanlıklar özel kalem müdürlükler inde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına  istinaden saat başına yapılacak ödeme  1,93  Türk Lirasıdır.

b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdü r ve daha üst birim yöneticileri,  Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Baka nlığı, kuvvet  komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Da ire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör,  Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak  ödeme  1,93  Türk Lirasıdır.

c) Bakanlıklar ve Yükseköğ retim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel  bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek  üzere makam  onayına istinad en saat başına yapılacak ödeme  1,93  Türk Lirasıdır.

ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan persone lden  gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin ver ilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek  azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapıla cak ödeme  1,83  Türk  Lirasıdır.

d) Anadolu  Üniversit esi  dışındaki  diğer  yükseköğretim  kurumları  kadrolarında  görev  yapan  personelden,  Anadolu  Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere n ormal  çalışma saatleri dışın da görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesinin talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek  azami  fazla  çalışma  saatleri  içinde  kalınmak  ve  Anadolu  Üniversitesi  tarafından  açıköğretim  programı  uygulayan  yükse köğre tim  kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat ba şına yapılacak  ödeme  3,15 Türk Lirasıdır.

e) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalış an (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla  çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan a zami fazla çalışma  saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme  1,83  Türk Lirasıdır. 

f) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekok ulları  ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğ retim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı  personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmem ek üzere saat başına  yapılacak ö deme   3,15  Türk Lirasıdır.

g) 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayıl ı  Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme  imkânı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık  olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel içi n ayda 90 saati  aşmamak üzere  saat başına yapılacak ödeme  1,83  Türk Lirası dır.

3 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin  gereği  olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı  hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati,  resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde gün de 8 saati, uygulama  oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati ge çmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından,  beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri  7,55  Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları  ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edil ir. 

4 -    Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının  tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti bir k atı fazlası ile birlikte geri  alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayanda n tahsil edilir.

5 - Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanla ra, yukarıdaki hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti  ödenmez.Yorum Gönder

@name x