Diyanet, atama yönetmeliğinde neleri değiştirdi?

19 Ocak 2013 Cumartesi 10:13

Diyanet, atama yönetmeliğinde neleri değiştirdi?

Diyanet, atama yönetmeliğinde neleri değiştirdi?


Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklik sırasında şube müdürlüğüne atama için şeflikte aranan bekleme süresi kaldırıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İÇİN TIKLA


HUKUK MÜŞAVİRİ ATAMASI İÇİN SINAV ŞARTI KALDIRILDI

h) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

VAİZLİK VE ÜSTÜ GÖREVLERDE 5 YIL ÇALIŞMAK, GENEL MÜDÜRLÜK İÇİN YETERLİ

e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü görevlerde geçirmiş olmak üzere veya vaiz olarak on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Başkanlık teşkilatında beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde olmak üzere toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

5 YIL GÖREV YAPMIŞ ÖĞRETİM ÜYESİ İLÇE MÜFTÜSÜ OLABİLECEK. DAHA ÖNCE BU SÜRE 10 YIL İDİ.

p) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak (Beş yıl ve daha fazla Başvaizlik yapmış olanlar il müftüsü olarak atanabilir),
2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak (ancak vaiz olarak 15 yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olanlarda ilçe müftüsü veya dengi görevlerde bulunma şartı aranmaz),

EĞİTİM GÖREVLİSİNİN İL MÜFTÜ YARDIMCISI OLMA ŞANSI DARALTLDI
BAYAN İL MÜFÜT YARDIMCISI ATAMASINDA, ÖĞRETİM ÜYELİĞİNDE BULUNMANIN AVANTAJI KALDIRILDI

r) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim görevlisi olarak geçirmiş olmak,
2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü olarak geçirmiş olmak,
3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavı başarmış olmak,
3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında vaiz olarak on yıl görev yapmış olmak veya Kur’an kursu öğreticisi veya üstü sayılan görevlerde beş yıl görev yapmış ve yapılacak sınavda başarılı olmak,

İLÇE MÜFTÜSÜ ATAMASINDA SÖZLÜ SINAV YAPILAMAYABİLECEK

s) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,
4) Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,

EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASINDA YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU OLMA ŞARTI KALDIRILDI

u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kur’an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için, yüksek öğrenim mezunu ve aşere, takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,
3) Kur’an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için aşere, takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

İL VAİZLİĞİNE ATAMA ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

v) İl vaizi olarak atanabilmek için;
1) Cezaevi vaizliği veya ilçe vaizliği görevlerinde en az beş yıl çalışmış olmak,
1) Vaiz olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMADA "ŞEF" ŞARTI KALDIRILDI

b) Şube müdürü olarak atanabilmek için;
1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında şef veya üstü unvanlarda en az beş yıl görev yapmış olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

İHTİSAS KURSUNU BİTİRENLER DE EĞİTİM UZMANI OLABİLİR

d) Eğitim uzmanı ve Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,
2) İlahiyat veya eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursunu bitirmiş olmak.
3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

DİN HİZMETİ UZMANI KADROSUNA ATAMA ŞARTLARI

e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak.
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak.”

EĞİTİM GÖREVLİLERİ SINAVINDA BAŞARILI OLANLAR STAJA TABİ TUTULACAK

“(5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında başarılı olanlar bir yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirilmeleri alınarak Başkanlıkça oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak sınavda başarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.”

İLLER DE VAİZLER, İLÇELER DE ŞUBE MÜDÜRLERİ DE ZORUNLU HİZMETE TABİ TUTULACAK

Gruplandırma, sınıflandırma, grup ve sınıf hizmetine tabi olan unvanlar

MADDE 9 – (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak beş sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede gösterilmiştir.”

ZORUNLU HİZMET SÜRELERİNDE DÜZENLEME

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

MADDE 10 – (1) Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır.

(1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflardahizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından müftüler ile müftü yardımcıları hariç azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.”

İL MÜFTÜSÜ, İL MÜFTÜ YARDIMCISI, İLÇE MÜFTÜSÜ, VAİZ VE ŞUBE MÜDÜLERİNİN GRUP VE SIBIFLAR ATAMALARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu konudaki düzenleme için yönetmelik değişikliğinin 4. maddesine bakınız.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI 1-31 MART ARASINDA YAPILACAK
YER DEĞİŞTİRMELER 1 HAZİRAN İLE 1 TEMMUZ ARASINDA SONUÇLANDIRILACAK

Yer değiştirme zamanı

MADDE 21 – (1) Hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talebinde bulunan müftü, müftü yardımcısı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, müracaatlarını Mart ayı sonuna kadar ulaştırmaları şartıyla 15 Mayıs- 15 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

“(1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, her yıl 1 Mart -31 Mart tarihleri arası ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran- 1 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.”

EŞDEĞER KADROLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Eşdeğer kadrolar

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve eğitim görevlisi.
a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz.

b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.
b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp.

c) Üçüncü kademe: Öğretmen, araştırmacı, sosyolog, psikolog, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.
c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.

ç) Dördüncü kademe: İmam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman.
ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin, tabip, diş tabibi.

d) Beşinci kademe: Müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.
d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf.
e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, santral memuru, daktilograf.

f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.
f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.
(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.

(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, öğretmen, cami rehberi, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavda başarılı olmak şarttır.
(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, şube müdürü, öğretmen, şef, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına Başkanlıkça yapılacak sınavla atama yapılabilir.

TAŞRAYA ŞUBE MÜDÜRÜ ATANIRKEN GRUP KURALLARI OLMAYACAK

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki hükümlere bağlı kalmaksızın şube müdürü kadrolarına naklen veya ilk defa atama yapılabilir.”

Madde 11- (3) ç) Taşra teşkilatında şube müdürü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, üçüncü veya ikinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
2) Dördüncü grup illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanmış olan ve azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürü diğer grup illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
3) Bütün gruplarda azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanır.

VAİZLER YERİNDE BIRAKILABİLECEK

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında toplam beş yıl veya daha fazla fiilen vaizlik hizmeti bulunanlar üç ay içinde müracaatları halinde bulundukları yerde bırakılabilirler.”

İLÇE SINIFLANDIRMASI DEĞİŞTİ

5 sınıfa ayrılmış olan ilçe sınıflandırma cetveli değişti. Yeni cetvel için tıklayınız.


MEMURLAR NET

Yorum Gönder

@name x