KPSS'siz memur olunan istisnai memurluk nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 00:06

İstisnai memurluğa nasıl girilir, hangi şartlar aranır?

KPSS'siz memur olunan istisnai memurluk nedir?

İşe girmeleri ile görevde ilerleme ve yükselmeleri diğer memurlara göre farklı düzenlenmiş olan ve KPSS’ye girmeksizin Devlet memurluğuna atanmak için geçiş yolu olarak da kullanıldığı görülen memuriyet kadroları da vardır.

İstisnai memurluk denilen bu görevler, zaman içerisinde sürekli artmış ve adeta farklı bir personel rejimi halini almıştır. Bu kadrolar, atanmanın kolay olması ve tanıdığı ayrıcalıklar nedeniyle, suistimallere de konu olabilmektedir. 

İstisnai memurluklar nelerdir?

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin memurlukları,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının memurlukları,

-Bakan Yardımcılıkları,

-Başbakan Başmüşavirlikleri,

-Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları,

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürü(Uzman) kadroları,

-Başbakan Müşavirliği kadroları,

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları,

-Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları,

-Başbakanlık Basın Müşavirliği kadrosu,

-Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,

-Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıkları(İdari Hizmetler Başkanlığı hariç) kadrosu,

-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadroları,

-Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,

-Bakanlar Kurulu Sekreterliği kadrosu,

-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen kadrolar,

-Özel Kalem Müdürlüğü kadroları,

-Vali kadroları,

-Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları,

-Dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları,

-Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği(4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadroları,

-Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları,

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter Sekreterliği kadroları,

-Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği kadroları,

-Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının atanacağı kadrolar,

-Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacaklara ilişkin spor müşaviri kadroları

istisnai memur kadrolarıdır. 

İstisnai memurluğa nasıl girilir, hangi şartlar aranır? 

İstisnai memur kadrolarına atanmak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. İlgili istisnai kadro için atamaya yetkili kılınmış makam tarafından doğrudan atanırlar. 

İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklı olmakla birlikte, bazı unvanlar için yönetmelikle ek şartlar da getirilebilmektedir. (Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler yönetmelikle belirlendiği gibi, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak gerekir) 

Buna göre;

1.Türk Vatandaşı olmak,

2.Yaş şartlarını taşımak, (18 yaşını tamamlamış olmak ya da bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden en az 15 yaşını doldurmuş olup kazai rüşt kararı almış olmak)

3.Öğrenim şartlarını taşımak, (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.)

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6.Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak 

şartlarını taşıyanlar, ilgili kurumun yasal şartlarına da sahip olmaları halinde istisnai kadrolara atanabilirler. 

Asalet tasdiki ve ilerlemeleri nasıl olur?

Bu kadrolara atananlar hakkında asalet tasdiki uygulanmaz.

Hakkında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi de uygulanmaz. Atandıkları kadro derecesinin birinci kademe aylığını alırlar. Ancak, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümleri uygulanır. Emeklilik kıdemleri ise ilerlemeye devam eder. 

Başka bir kadroya nasıl geçerler?

-İstisnai bir kadroya atanmış olanlar, bu kadrodan durumlarına uygun başka bir kadroya herhangi bir sınav şartına tabi olmadan geçebilirler.

Başka kadrolara geçenler hakkında, aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmamış olsalar dahi, adaylık hükümleri uygulanmaz.

Başka bir kadroya geçebilmeleri için istisnai kadroda belli bir süre çalışmış olma şartı da aranmaz. İstisnai kadroya atandıktan 1 gün sonra bile başka bir kadroya geçiş yapma imkanı vardır. Bu nedenle, özellikle özel kalem müdürlüğü kadroları başka kadrolara geçiş sağlanması amacıyla kullanılmakta, sınavsız olarak özel kalem müdürlüğü kadrosuna alınanlar kısa süre sonra diğer kadrolara geçirilmektedir. Bu tür işlemler, Devlet memurluğuna girmek için çaba sarf eden, çeşitli zorlu sınav aşamalarından geçmek zorunda kalanlar açısından büyük bir haksızlık yaratmaktadır.  

-Başka bir kurumdaki memur kadrosuna atanabilmek için, istisnai memurun çalıştığı kurumdan muvafakat alması gerekir. İstisnai memur iken istifa edenlerin, istisnai olmayan bir memur kadrosuna yeniden atanabilmesi için bekleme sürelerine uyması gerekir. 

-Bir memurun başka bir kurumdaki istisnai kadrolardan birine atanması için eski kurumundan muvafakat alması şart değildir. Ayrıca, istisnai kadrolara atanmalarda bekleme sürelerine uyulması da gerekmez. 

-İstisnai memur kadrolarında iken 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak isteyenler, ilgili kurumun atamayı kabul etmesi halinde, sınav şartı olmaksızın sözleşmeli pozisyonlara atanabilirler.
Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kubra kızıloğlu 3 yıl önce yorumlandı

nasıl ve nerden baş vurabilirim

0 Kişi beğendi.