ÖĞRETMENEVLERİNDE YENİ YÖNERGE

12 Şubat 2013 Salı 00:12

Bakanlık, Öğretmenevlerinin işleyişinde büyük değişiklikler yaptı.

ÖĞRETMENEVLERİNDE YENİ YÖNERGE

ÖĞRETMENEVLERİ YÖNERGESİNDE  BÜYÜK  DEĞİŞİKLİK

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarının açılış, kapanış, yönetim, işletme ve denetim usul ve esaslarını düzenleyen yönergede değişiklikler yapıldı.

YENİ YÖNERGE İÇİN TIKLA


Yönergede; Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, Aslî fonksiyonları eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak olan, ayrıca yeme-içme, spor, eğlence ve eğitim ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulunduran kurumlar olarak tanımlanmakta.


YÖNETİM KURULU YERİNE DANIŞMA KURULU

Eski yönergeye göre Kurum işletmesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yer alırken yeni  yönergede bunların yerini Danışma Kurulu aldı.

Öğretmenevlerinin işleyişinde ve karar mekanizmasında etkisi olmayan Yönetim Kurulu kararları tavsiye niteliğinde iken, yeni Danışma Kurullarında da alınacak kararların bağlayıcılığı olmayacak. Bağlayıcılığı olduğu taktirde Kurum yöneticileri ile Yönetim Kurulu arasında sıkıntılar oluşmaktaydı. Bu açıdan Danışma Kurullarının da aldığı kararların bağlayıcılığı olmaması yerinde bir karar olarak göze çarpmakta.


Danışma Kuruluna kaç üye nasıl seçilir?5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir;

a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından, geçmiş hizmetleri değerlendirilmek suretiyle emekli öğretmenler arasından seçilecek bir asıl bir yedek üye,
b) Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulunun bulunduğu il/ilçe merkezi ile bağlı yerleşim birimlerindeki öncelikle muhasebe, finansman, turizm otelcilik ve ev ekonomisi branş öğretmenlerinden olmak üzere, eğitim-öğretim kurumlarında görevli öğretmenler arasından, öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulu toplantısında birer temsilci seçilir. Seçilen bu temsilciler millî eğitim müdürlüğünün tespit edeceği yer ve zamanda ilgili şube müdürü başkanlığında toplanır. Yapılacak seçim sonucunda en yüksek oyu alan üyeden başlamak üzere belirlenen iki asıl ve iki yedek üye,
c) Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulunun bulunduğu il/ilçe merkezi ile bağlı yerleşim birimlerindeki eğitim-öğretim kurumları müdürlerinin kendi aralarında seçecekleri bir asıl bir yedek üye,
ç) Asıl olarak öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürü ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı olmak üzere, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı, öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürüdür. Yapılacak ilk toplantıda kurul, başkan yardımcısını seçer.

Danışma Kurulunun çalışma esasları
 
Danışma Kurulu, iki takvim yılı için, ilgili dönemin öncesindeki Aralık ayı içinde oluşturulurken, Danışma Kurulunun kurum müdürü dışındaki üyeleri, üst üste en fazla iki kez seçilebilecek. Danışma Kurulu üyelerinden geçerli mazereti olmaksızın, kurul toplantılarına yılda iki kez üst üste katılmayanların görevi kendiliğinden sona erecek, yerine birinci sıradaki yedek üye asıl üyeliğe seçilecek.. Toplantı ve karar yeter sayısı ise 3 olarak belirlendi..
  Danışma Kurulunun görüş ve önerileri kayıt altına alınır ve kurum yönetimince dikkate alınır maddesi bulunmasına rağmen idare için bağlayıcılığı yine olmamakta.

Danışma Kurulunun görevleri
- Kurum müdürlüğünce hazırlanan bütçeye ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,
-.Kurum hizmet ünitelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin kurum yönetimine önerilerde bulunmak,
- Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında kurumun gelir-gider durumu, hizmet ünitelerinin verimliliği ve personelin performansı hususlarında malî ve idarî değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

Kurum açma esaslarında da değişiklikler yapıldı;
Valiliklerce yapılan çalışma sonucu açılması uygun bulunan kurumlar Millî Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda uygun görülen kurumların açılmasına izin verilirken, yeni açılacak kurumlarda konaklama ünitesi mecbur tutuldu.Ayrıca her odada Banyo ve Tuvaletin düzenlenmesi gerektiği de vurgulanmakta.
Öğretmenevlerinden bağımsız, konaklama ünitesi bulunmayan lokal ve benzeri kurumlar bundan sonra açılamayacak.

Kurum kapama esasları
Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okullarından, çeşitli nedenlerle kapatılması uygun bulunanlar Millî Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin uygun görüşü ile Bakanlıkça kapatılır maddesi eklenerek zarar edenlerin kapatılması da yönergeye girmiş oldu.

Buna göre;
Valiliklerce her yıl şubat ayı sonuna kadar yapılacak değerlendirme çalışmalarında, yıllık ortalama %20 doluluk oranının altında kalan veya makul bir gerekçesi olmaksızın son iki yıl üst üste zarar eden kurumlar tespit edilir. Bu kurumlara ilişkin Millî Eğitim Müdürlüğünün kapatma teklifi veya yukarıda belirtilen hususlar mevcut bulunmasına rağmen kurumun kapatılmaması gerektiğine ilişkin gerekçeli rapor, Valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda kapatılması uygun bulunan kurumlar kapatılır.Kapatılan kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ilişkin iş ve işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.
Kapatılan kurumların varsa borçları, öncelikle aynı il içerisindeki diğer öğretmenevlerinin işletme gelirlerinden karşılanır; varlıkları da öncelikle ilde bulunan öğretmenevleri olmak üzere diğer eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılır.

HİZMET SEKTÖRLERİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER YAPABİLECEKLER

Her öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunda, konaklama ünitesinin yanı sıra, binanın fizikî şartlarına ve imkânlarına uygun olarak yemek salonu, kantin, kütüphane, çok amaçlı salon, oturma, dinlenme ve bilgisayar odası, berber, kuaför, bahçe, havuz, çocuk oyun alanı, otopark gibi ihtiyaç duyulan üniteler açılabilirken,  müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bünyelerinde olsun ya da olmasın, karşılayamadıkları hizmetlerle ilgili olarak, benzeri hizmet sektörleri ile sözleşme yapabilirler.

ÖĞRENCİYE YÜZDE 20 İNDİRİM
Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanı ve yakınları öncelikli yararlanır.
Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda rahatsızlığını raporla belgeleyen eğitim çalışanı ve yakınları ile refakatçisine, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.
Öğrencilere, geçerli öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.
Bakanlık projeleri doğrultusunda yapılacak etkinlikler, iller arası spor müsabakaları, yarışmalar, kültürel aktiviteler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amaçlı düzenlenen konferans, panel, çalıştay gibi çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek organizasyonlarda, üye ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanabilecek.KAPORALAR İADE EDİLECEK

Konaklama rezervasyonlarını mazeretleri nedeniyle iptal ettirmek isteyenlere, konaklama tarihinden 3 gün önce; düğün, konferans gibi büyük organizasyon gerektiren rezervasyonlarda ise en az 30 gün önce kuruma bildirilmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilecek.
 
Konaklama mücbir sebeplerle erken sonlandırılmak istendiğinde ve en geç saat 10.00 itibariyle kuruma bildirildiğinde, konaklanmayacak günlere ait ücret iade edilebilecek.Rezervasyon iptali usulüne uygun yapılmadığı takdirde ücret iade edilmeyerek kuruma gelir kaydedilir ve rezervasyon kurum tarafından iptal edilir.Eğitim çalışanı ve emeklileri personel, kimlik kartı, emekli tanıtım kartı veya eğitim çalışanı olduğunu belgeleyen görev belgesi ibraz etmek suretiyle ünitelerden indirimli faydalanabilecekler.

ÖĞRETMENEVİ KİMLİK KARTLARI MECBUR DEĞİL

Eğitim çalışanı yakınları da durumlarını belgelemek zorundadır. Ancak, zorunlu olmamak kaydıyla, talep ettikleri takdirde öğretmenevleri tarafından düzenlenecek öğretmenevi kimlik kartı ile kurumlardan faydalanabilirler. Çift olarak konaklamak isteyenlerden evlilik cüzdanı ibraz etmeleri istenir.

Kurumların hizmet saatleri
24 saat hizmet esasına göre faaliyetlerini sürdüren öğretmenevlerinin konaklama ünitesi sürekli olarak açık tutulurken, diğer  ünitelerin çalışma saatleri kurum yönetimi tarafından belirlenir.

KONAKLAMA MÜSTECİRE VERİLEMEZ

 Kurumlar, konaklama ünitesi dışında kalan tüm hizmet ünitelerini, maliyet unsurları, hizmet kalitesi ve ekonomik olmak ölçütlerini göz önünde bulundurarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği ve Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ doğrultusunda müstecire verebilir.
Bir diğer değişiklik ise  Kurumun zararla çalıştırılamayacağı.

Bedel alma zorunluluğu
Kurumlarda, hiçbir resmî veya özel kuruluşa ya da şahsa maliyetinin altında veya bedelsiz iş yapılamaz, hizmet verilemez ve mal satılamaz.

İstihdam
MADDE 27- (1) Kurumlarda hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve yeterlilikte olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel,
b) 4857 sayılı İş Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 28/04/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer çalışma mevzuatı hükümleri doğrultusunda işçi,
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun izin verdiği hizmetler kapsamında, hizmet alımı yoluyla personel,
çalıştırılabilir.
(2) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre çırak ve beceri eğitimi öğrencisinin stajyer olarak istihdam edilmesi esastır.

ÖĞRETMENEVİ PERSONELİNE FAZLA MESAİ
Kurumlarda hizmetin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, ilgili yıla ait Bütçe Kanunu doğrultusunda fazla çalışma ücreti ödenir. Her kademedeki personel için brüt saat ücreti ayrı ayrı belirlenir. Fazla çalışma konusunda memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi, işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır maddeleri ile kurumda çalışan personele (işçi veya memur farketmez) fazla mesai ücreti ödeneceği belirtilmekte.Fazla çalışma ve mesai ücreti belirtilen azamî miktarı geçmemek üzere kurum yöneticisi tarafından belirlenir ve uygulanır.

*memurlarnet.biz özel haberidir. İsim belirterek alıntı yapılabilir
Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mustafa noyan 4 yıl önce yorumlandı

hani biz öfretmen evi calışanların müjdesi bızde isteriz başbakanim hakkimizi

0 Kişi beğendi.