Polis vazife (görev) salâhiyat kanunu maddeleri

19 Eylül 2016 Pazartesi 19:30

657 Polis vazife (görev) salâhiyat kanunu maddeleri

Polis vazife (görev) salâhiyat kanunu maddeleri

POLİS VAZİFE VE SAL Ȃ HİYET KANUNU

(1)(2) (3)Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934

Yayımlandığı R. Gazete :

Tarih : 14/7/1934   Sayı : 2751

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 

  Cilt : 15   Sayfa : 575 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümler i için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt : 1 Sayfa : 225 Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. Bu Kanun ile ilgili olarak Bak anlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı "nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1  – Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malı nı  muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım  istiyenlerle  yardıma  muhtaç  olan  çocuk,  alil  ve  acizlere  muavenet  eder.  Kanun  ve  nizamnamelerinin  kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Madde 2  – (Değişik: 16/7/1965  - 694/2 md.) Polisin genel emniyet le ilgili görevleri iki kısımdır.

A)  Kanunlara,  tüzüklere,  yönetmeliklere,  Hükümet  emirlerine  ve  kamu  düzenine  uygun  olmıyan  hareketlerin  işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Us ulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve  yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildiri r. Ancak, amir emrinde ısrar eder  ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil  eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

—————————— (1)  Bu Kanunun 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, aynı Kanunun 25 inci ma d desinin b/2 fıkrası gereğince Jandarma  Teşkilatı için uygulanmaz. (2)  Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine  ayk ı rılı k bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun  hükümlerinin uygulanacağı,  söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile h ü küm altına alınmıştır.  (3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda, belediy e nin sorumlu ve yetkili kılınd ığı görev ve  hizmetlerle  sınırlı  olarak , 5393  sayılı  Belediye  Kanunu  hükümlerine  aykırılık  bulunması  durumun da  mezkur  kanun  hükü m lerinin  uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Aşağıda yazılı hallerde:  I  – Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, II  – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için, III  – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları  yakalamak,  veya  bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için, IV  – Hükümete  karşı,  şiddet  kullanan  veya  gösteren  veya  mukavemet  edenlerin  yakalanması,  taarruz  veya  mukavemet edenlerin def edilmesi için, V  – Zabıtaca muhafa za altına alınan şahıslara,bina veya tesislere,meskün veya gayrımeskün yerlere vakı olacak  münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için, VI  – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan  şahısların  yakalanması için, VII  – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için, VIII  – Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç  faillerinin ya kalanması maksadiyle yapılacak aramalar için, IX  – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için, X  – Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gere ken tedbirler için, XI  – Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak  için, XII  – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için, XIII  – Y ukardaki  maddeler  dışında  diğer  kanunlarda  istisnai  olarak  zabıtanın  sözlü  emirle  yapmaya  mecbur  tutulduğu haller için, Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez.  Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.  (1)

Madde 3  – (Mülga: 2/6/2007 - 5681/6 md.)

Madde 4  – Polis hiç bir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz. Durdurma ve kiml ik sorma 

Madde 4/A - (Ek: 2/6/2007 - 5681/1 md.) 
Polis, kişileri ve araçları; 

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç ve ya kabahatlerin faillerinin kimliklerini  tespit etmek, 

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yöneli k  mevcut  veya  muhtemel  bir  tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir. Durdurma  yetkisinin  kullanılabilmesi  için  polisin  tecrübesine  ve  içinde  bulunulan  durumdan  edindiği  izlenime  dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Sürekli lik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma  işlemi yapılamaz. ——————————

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 ncü maddeye bakınız.

Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular s orabilir; kimliğini veya  bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.  Durdurma süresi,  durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için z o runlu olan süreden fazla  olamaz.  Durdurma sebebinin ortadan kalkması ha linde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşy a nın bulunduğu hususunda  yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar v e rilmesini önleme k amacına yönelik gerekli tedbirleri  alabilir.  Bu  amaçla  kişinin  üzerindeki  elbisenin  çıkarılması  veya  aracın,  dışarıdan  bakıldığında  içerisi  görünmeyen  bölümlerinin açılm a sı istenemez. 

(Ek cümleler: 27/3/2015 - 6638/1  md.) 
Ancak, el ile dıştan kontrol hariç , kişinin üstü ve  eşyası  ile  aracının  dışarıdan  bakıldığında  içerisi  görünmeyen  bölümlerinin  aranması;  İçişleri  Bakanlığı  tarafından  belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit  edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu  fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.  (1) Bu Kanun ve diğe r kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tar a fından gerekli işlemler için  durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır. Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdi k ten  son ra, kişilere kimliğini  sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kola y lık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beya n da bulunması dolayısıyla ya  da sair surette kimliği belirlenemey en kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği  açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi v e  usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakeme si Kanunu hükümleri uygulanır.  Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte b u lunması halinde, bu amaçla  tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğ i nin  belirlenmesi  durumunda,  bu  neden le gözaltına  alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir. Nüfusa  kayıtlı  olmadığı  için  kimliği  tespit  edilemeyen  kişilerin  nüfusa  kayıtlarının  temini  için  gerekli  işlemler  yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek  kayda alınır.  Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı  Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Parmak izi ve fotoğrafların ka yda alınması

Madde 5 - (Değişik: 2/6/2007 - 5681/2 md.)  Polis; 


a) Gönüllü,
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan,
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi  ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen,
ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,
d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı, 
e) Gözaltına alınan, kişilerin parmak izini alır. Birinci fı kraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından  alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek sa k lanır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı  sisteme kaydedilmez. 

–––––– –––––––––––– (1)  27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “Ancak bu” ibaresi “Bu” şeklinde  değiştirilmiştir.

Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait olduğ u tespit edilinceye  kadar, ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme kaydedilir.  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güve n lik Tedbirlerinin İnfazı  Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alı nan parmak izleri de bu sisteme kaydedilir. (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları alınarak, ikinci fıkrada  belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir.  Bu  sistemde  yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma  kapsamında  maddî  gerçeğin  ortaya  çıkarılması  amacıyla  mahkeme,  hâkim,  Cumhuriyet  savcısı  ve  kolluk  tarafından  kullanılabilir.  Kolluk birimleri, kimlik tesp iti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşıla ş tırmak amacıyla doğrudan bu  sistemle bağlantı kurabilir.  Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının denetlenebilmesine imkân  tanıyan bir güvenlik sis temi kurulur.  Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.  Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren  seksen yı l geçtikten sonra sistemden silinir.  Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yara r lanmaya ilişkin diğer esas ve  usûller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikl e düzenlenir.

Madde 6  – (Mülga: 13/1/1986  - 3257/13 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2004 - 5259/1 md.)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, b) Açık ve kapalı bulunacağı saatler e uymayan, c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il  daimi  encümeni  tarafından  verilir.  Verilen  idarî  para  cezalarına  dair  kararlar  ilgililere  7201  sayılı  Tebligat  Kanunu  hükümlerine göre teb liğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine  itiraz edilebilir. İtiraz, idar e ce verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz,  zaruret görülmeyen h allerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı  Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, e n son uygulanan para cezası bir kat artırılarak  uygulanır.

Madde 7  – (Değişik: 24/11/2004 - 5259/2 md.)
Kişilerin  tek  tek  veya  toplu  olarak  eğlenmesi,  dinlenmesi  veya  konaklaması  için  açılan  otel,  motel,  pansiyon,  kamping  ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili  yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştiric i nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu  elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. Sabit  veya  seyyar  olarak  kullan ılan  kara,  deniz,  hava  ve  her  çeşit  taşıma  araçlarında,  birinci  fıkrada  belirtilen  faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kollu k kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye  ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüş ünü  yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınm adan açılan umuma açık istirahat ve eğlence  yerleri kapatılır. Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu  amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir al an sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel  idareleri yetkilidir. Umuma  açık  istirahat  ve  eğlence  yerlerinin  bulunacağı  alanların  tespiti  ve  bu  yerlerin  ruhsatlandırılmasında  uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı taraf ından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş  yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlen ir. Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.

Madde 8 - (Değişik: 24/11/2004 - 5259/3 md.) Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde; A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller, B) Mevzuata aykırı bir şek ilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler, C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler, D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne , Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı  dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izi n  verilen yerler, E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulü plere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve  kuruluşlara  ait  ve  yalnız  üyelerinin  yararlanması  için  açılan  lokallerden,  birden  fazla  denetim  sonunda  ve  yazılı  ihtara  rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,

F)  (Ek: 28/12/2006 - 5571/1 md.)  Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve  hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul eder ken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek  yöntemler kullananlar, Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa  faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği  takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idares i  tarafından beş iş günü içinde iptal edilir. Önleme  araması

Madde 9 - (Değişik: 2/6/2007 - 5681/3 md.)  Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu  sebeplere  bağlı  olarak  gecikmesinde  sakınca  bulunan  hâllerde  mülk î  âmirin  vereceği  yazılı  emirle;  kişilerin  üstlerini,  araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sa yılı  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.  Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.  Arama kararında veya emrinde;

a) Aramanın sebebi,

b) Aramanın konusu ve kapsamı,

c) Ara manın yapılacağı yer, ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre, belirtilir. Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı  yerde veya yakın çevresinde.

b)  Özel  hukuk  tüzel  kişileri  ile  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluşları  veya  sendikaların  genel  kurul  toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.  c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.

ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurumlarının idarecilerinin  talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula uy gun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının  içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında. d) Umumî veya umuma açık yerlerde. e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda. Konutta, yerl eşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.  Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların  oluştuğu hallerde gecikmesinde s akınca bulunan hal var sayılır. Polis,  tehlikenin  önlenmesi  veya  bertaraf  edilmesi  amacıyla  güvenliğini  sağladığı  bina  ve  tesislere  gelenlerin;  herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol  etmeye  ve  aramaya  yetkilidir.  Bu  yerlere  girmek  isteyenler  kimliklerini  sorulmaksızın  ibraz  etmek  zorundadırlar.  Milletlerarası anlaşmalar hükümleri saklıdır. Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren  merci veya makama bir tutanakla bildirilir.

Madde 10  – Taşınması memnu olan kama, hançer ve saldırmanın yapılması ve satılması da yasaktır. Eski eserlerden olupta kıymetli olanların satışı bu hükümden müstesnadır.

Madde 11  – (Değişik: 16/6/1985  - 3233/3 md.) Polis;

A) Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve  davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanları,

B) Çocuklar, kız ve kadınla r ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara  ve hertürlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri,

C)  (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10  md.)  Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eser leri,  kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları, Herhangi bir müracaat veya şikayet olmasa bile engeller, davranışlarının devamını durdurarak yasaklar, sanıklar  hakkında tanzim olunacak evrakı derhal şikayete bağlı suçlar hakkındaki evrakı  da şikayet ve müracaat vukubulduğu takdirde  adliyeye tevdi eder. (Mülga: 3/8/2002 - 4771/12 md.)

Madde 12 - (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10 md.) 
Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı  yerle rde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli  ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder. Bu  madde  hükümlerine  aykırı  hareket  edenler  hakkında 17 nci,  işyerleri hakkında da 6 ncı madde hükümlerine  göre işlem yapılır. (1)

Madde 13 - (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10 md.)  Polis,


A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işle ndiğine veya suça teşebbüs edildiğine  dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüphelileri,

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları,

C)  Halkın  rahatını  bozacak  veya  rezalet  çıkaracak  derecede sarhoş  olanları  veya  sarhoşluk  hâlinde  başkalarına  saldıranları,  yapılan  uyarılara  rağmen  bu  hareketlerine  devam  edenler  ile  başkalarına  saldırmaya  yeltenenleri  ve  kavga  edenleri,

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme ve ya geri verme kararı alınanları,

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri,      F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tüzükte belirtilen  esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturuc u  madde veya alkol bağımlısı serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri,

_______________
_ (1) Bu fıkrada geçen “8 inci” ibaresi, 24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “6 ncı” olarak  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kaynak ve Diğer maddeler:
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2559.pdf

Yorum Gönder

@name x