SAĞLIK BAKANLIĞI TÜM PERSONEL İLLER ARASI TAYİNLERİ BAŞLADI

22 Aralık 2012 Cumartesi 20:54

Sağlık Bakanlığı kurum içi naklen atama yapacak

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜM PERSONEL İLLER ARASI TAYİNLERİ BAŞLADI

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.

EBE, HEMŞİRE, BİYOLOG, DİŞ TABİBİ VB. DİĞER PERSONELİN TAYİN İÇİN BOŞ KADRO LİSTESİ İÇİN TIKLA


Dönem tayini başvuruları; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 21.12.2012 tarihi Cuma günü başlayıp, 27.12.2012 tarihi Perşembe günü saat 18.00’da sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya notere onaylatmak suretiyle (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 03.01.2013 Perşembe günü saat 18.00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak şekilde APS, özel kargo ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını kuraya başvuran personel veya noterden vekâletli vekili tarafından teslim edilecektir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS, özel kargo şirketi ile gönderilen veya elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

1-İstihdam Planlama Komisyonu’nun 15.08.2012 tarihinde yapılan toplantısında 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.

Birinci paragraftaki kısıtlama 2013 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.

2- Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

3- 632 sayılı KHK gereği sağlık hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanan personelden 2013 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına 27.12.2012 tarihi itibarı ile bulundukları ilde bir yıl süre ile aralıksız olarak Bakanlığımız kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bir yıllık süreden sayılmayacaktır.

4- 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurası birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.

5- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 27.12.2012 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

6-Aday memur iken Aile Hekimliği Sisteminde sözleşme imzalayıp toplamda fiili çalışma süresi 1 (bir) yıl olan sağlık personeli hariç olmak üzere, aday memurluğu devam eden personel kuraya müracaat edemeyecektir.

7- Kuraya Başvuran personel tüm Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarını tercih edebilecektir.

8- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2013 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01.01.2013 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 18.01.2013 tarihinde PBS ’den ilan edilecek ve 18.01.2013 tarihinden 22.01.2013 tarihi saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.

b) Alınan itirazlar 30.01.2013 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.

c) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

9- 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 07.01.2013–17.01.2013 tarihleri arasında incelenerek değerlendirilecektir.

10- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 18.01.2013 tarihinde ilan edilecektir.18.01.2013 tarihinden 22.01.2013 tarihi saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 23.01.2013 – 25.01.2013 tarihleri arasında incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 30.01.2013 tarihinde ilan edilecektir.

11- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 03.01.2013 tarihi saat 18:00’dan sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-a) 2012 Ocak, 2012 Yılı Haziran, 2012 Eylül dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirmesi yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması resen iptal edilenlerin, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20. ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.

c) 27.12.2011 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

d) Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

e) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2013 yılı Ocak Dönemi kurum içi naklen atama kurasına müracaat edebileceklerdir. Ancak, kurada yerleşen bu personelin atamalarının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 27.12.2012 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

f) 27.12.2012 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

g) Stratejik personel (uzman tabip ve tabip) ve diş tabipleri dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde, bağlı bulundukları kurumda açılan münhal yerlere müracaatları halinde, dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven edilse dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edilebilecektir.

h) Kuraya başvuran personelden başvurusu Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 17.01.2013 tarihi 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.

13- Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.

14- Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 31.01.2013 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

15- Yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilecektir.

16- Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tercih edecek Uzman Tabipler, 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlara ilişkin yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; (*) ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, Müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak. Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ gerekmektedir.

(*) : (İlan metninin 12. Maddesinin ( f ) bendi hükümleri uygulanacaktır. )

17-Eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerini tercih eden ve ilan metninin 16. Maddesi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

18- Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


 

BAĞLI KURUM UNVAN AD BİRİM ADI SAYI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP ADANA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ADANA KOZAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ADANA KOZAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP ADANA 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ADIYAMAN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ADIYAMAN SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ADIYAMAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR ÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP AFYONKARAHİSAR ÇAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İLÇE HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AĞRI DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AĞRI DİYADİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AKSARAY DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AKSARAY GÜLAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP AKSARAY 5 NOLU (SULTANHANI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AMASYA MERZİFON TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANKARA ELMADAĞ DR.HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ANKARA HAYMANA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ANKARA KIZILCAHAMAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ANTALYA GÜNDOĞMUŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ANTALYA İBRADI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ANTALYA MANAVGAT 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ANTALYA SERİK DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ANTALYA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ARDAHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ARTVİN DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ARTVİN MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ARTVİN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP AYDIN BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AYDIN ÇİNE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AYDIN DİDİM DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP AYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR BURHANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BALIKESİR ERDEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR HAVRAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR MANYAS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BALIKESİR SAVAŞTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BALIKESİR SINDIRGI DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BALIKESİR SUSURLUK 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BALIKESİR 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BARTIN DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BAYBURT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİLECİK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİLECİK BOZÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİLECİK İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİLECİK OSMANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİLECİK SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BİLECİK 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP BİNGÖL İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BİTLİS GÜROYMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BİTLİS İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BOLU DÖRTDİVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BOLU GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BOLU KIBRISÇIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BOLU MUDURNU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BOLU SEBEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BOLU 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ 3
Sağlık Bakanlığı TABİP BURDUR BUCAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURDUR DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 5
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA İNEGÖL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA M.KEMALPAŞA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA MUDANYA ŞAZİYE RÜŞTÜ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA NİLÜFER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA ORHANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP BURSA YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA 11 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA 14 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP BURSA 7 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE EZİNE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇANAKKALE LAPSEKİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇANAKKALE YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ 3
Sağlık Bakanlığı TABİP ÇANKIRI İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇANKIRI KURŞUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP ÇORUM İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM KARGI İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇORUM KARGI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP ÇORUM MERKEZ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇORUM OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇORUM ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ÇORUM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DENİZLİ ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DENİZLİ BULDAN ARIF CERIT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DENİZLİ ÇAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DENİZLİ HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP DENİZLİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DENİZLİ KALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DENİZLİ SARAYKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DİYARBAKIR BİSMİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DİYARBAKIR ÇERMİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DİYARBAKIR DİCLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DİYARBAKIR HANİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP DİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP DİYARBAKIR SİLVAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DİYARBAKIR YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP DİYARBAKIR 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP DİYARBAKIR 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP DÜZCE KAYNAŞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP DÜZCE 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP EDİRNE ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP EDİRNE HAVSA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP EDİRNE İPSALA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP EDİRNE 4 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ 3
Sağlık Bakanlığı TABİP ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ERZİNCAN DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ERZURUM 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ERZURUM AZİZİYE 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM ÇAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ESKİŞEHİR BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ESKİŞEHİR ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ESKİŞEHİR ÇİFTELER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GAZİANTEP ARABAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP GAZİANTEP 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP GAZİANTEP 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP GAZİANTEP 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN BULANCAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN GÖRELE OP.DR.ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GİRESUN GÜCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN PROF.DR.İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİ M VE ARAŞTIRMA HAST 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP GÜMÜŞHANE İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GÜMÜŞHANE KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP GÜMÜŞHANE TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HAKKARİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HATAY ERZİN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP HATAY İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP HATAY İSKENDERUN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP HATAY SAMANDAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP HATAY 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP IĞDIR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP IĞDIR TUZLUCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ISPARTA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP ISPARTA YALVAÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL ARNAVUTKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL AVCILAR 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL BAĞCILAR 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL BAYRAMPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL BEYKOZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL ÇEKMEKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL GÜNGÖREN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL GÜNGÖREN 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP İSTANBUL K.ÇEKMECE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL MALTEPE CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL SANCAKTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL SARIYER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL SİLİVRİ PROF.DR.NECMİ AYANOĞLU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL SİLİVRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İSTANBUL ŞİLE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL ŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İSTANBUL TUZLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR BAYINDIR DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR DİKİLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP İZMİR ÖDEMİŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR SEFERİHİSAR NEJAT HEPKON DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR TİRE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP İZMİR URLA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ DR.SÜREYYA ADANALI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KARABÜK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KARABÜK SAFRANBOLU 1 NOLU 112 ACİL YARDIM İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KARABÜK YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KARAMAN DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KARAMAN ERMENEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KARAMAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KARS DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KARS SARIKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU ARAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU CİDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ 3
Sağlık Bakanlığı TABİP KASTAMONU İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KASTAMONU TOSYA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KASTAMONU TOSYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAYSERİ KOCASİNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KAYSERİ SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KAYSERİ YAHYALI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRIKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP KIRIKKALE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ 3
Sağlık Bakanlığı TABİP KIRKLARELİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRKLARELİ MERKEZ ATİYE-MEHMET GENÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRKLARELİ VİZE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KIRŞEHİR BOZTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KIRŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KIRŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KİLİS DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ BAŞİSKELE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ DARICA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ GEBZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KOCAELİ GEBZE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KOCAELİ GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ GÖLCÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KOCAELİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ İZMİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KOCAELİ İZMİT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KOCAELİ KANDIRA ECZ.KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP KOCAELİ KANDIRA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KOCAELİ KARAMÜRSEL 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ KARTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KOCAELİ KÖRFEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KONYA CİHANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KONYA ÇELTİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA ÇUMRA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KONYA ÇUMRA İÇERİÇUMRA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KONYA DOĞANHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KONYA EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA KULU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KONYA YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KONYA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP KONYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KÜTAHYA ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KÜTAHYA ASLANAPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KÜTAHYA DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU SİMAV DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP KÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP KÜTAHYA HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP KÜTAHYA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MALATYA ARAPGİR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MALATYA DARENDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MALATYA DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MALATYA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA AKHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MANİSA AKHİSAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MANİSA GÖLMARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA KULA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MANİSA SALİHLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA SARIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MANİSA TURGUTLU DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MANİSA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MARDİN KIZILTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MARDİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN BOZYAZI DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MERSİN BOZYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MERSİN GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MERSİN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MERSİN MEZİTLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MUĞLA FETHİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MUĞLA MARMARİS DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MUĞLA MİLAS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MUĞLA MİLAS 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MUĞLA ULA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MUĞLA YATAĞAN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP MUĞLA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP MUŞ DEVLET HASTANESİ 4
Sağlık Bakanlığı TABİP MUŞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP MUŞ VARTO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP NEVŞEHİR DERİN KUYU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP NEVŞEHİR DR.İ.ŞEVKİ ATASAGUN DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP NEVŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP NİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP NİĞDE BOR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP NİĞDE ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP NİĞDE ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP NİĞDE ÇİFTLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP NİĞDE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ORDU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ORDU KUMRU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ORDU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP OSMANİYE KADİRLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP OSMANİYE KADİRLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP RİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP RİZE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP RİZE FINDIKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRM A HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAKARYA AKYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAKARYA HENDEK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAKARYA KAYNARCATOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAKARYA KOCAALİTOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAKARYA PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAKARYA PAMUKOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAKARYA SAPANCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP SAKARYA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAMSUN ALAÇAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAMSUN LADİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAMSUN TEKKEKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SAMSUN VEZİRKÖPRÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SİİRT DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP SİİRT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİNOP ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP SİVAS DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP SİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP SİVAS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 5
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ŞANLIURFA BOZOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ŞANLIURFA HALFETİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ŞANLIURFA VİRANŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ŞANLIURFA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ŞANLIURFA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TEKİRDAĞ ÇORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TEKİRDAĞ HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP TEKİRDAĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TEKİRDAĞ MURATLI DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP TEKİRDAĞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TOKAT ALMUS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TOKAT DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP TOKAT TURHAL 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TOKAT YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP TOKAT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TRABZON AKÇAABAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TRABZON BEŞİKDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TRABZON ÇAYKARA DR.M.İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP TRABZON İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TRABZON MAÇKA MEHMET AKTÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TRABZON ŞALPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TRABZON TONYA DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP TRABZON 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP TUNCELİ DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP TUNCELİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP TUNCELİ PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP UŞAK EŞME DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP UŞAK EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP UŞAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP UŞAK SİVASLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP VAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ 4
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP VAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YALOVA DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı TABİP YALOVA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP YOZGAT AKDAĞMADENİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP YOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP YOZGAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP YOZGAT YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ZONGULDAK ÇAYCUMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TABİP ZONGULDAK GÖKÇEBEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı TABİP ZONGULDAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TABİP ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 2

Diğer sağlık personeli

Yorum Gönder

@name x