Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı başvuruları

09 Temmuz 2012 Pazartesi 19:20

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı başvuru tarihleri ve sınav uygulama duyurusu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı başvuruları
SINAVIN ADI
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı
SINAV ÜCRETİ
Aday, 35 (Otuzbeş) TL sınav ücretini, 19 Temmuz 2012 - 08 Ağustos 2012 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden her hangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.
Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
SINAV BAŞVURUSU
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden 19 Temmuz -08 Ağustos 2012 elektronik başvuru işlemini bireysel olarak yapacaktır.
Aday, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı “aday başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.
Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Onaylanmamış başvuru geçersiz sayılacaktır.
Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, çalıştığı birim amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.
İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar sağlık kurul raporu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne APS veya kargo ile “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA” adresine göndereceklerdir.
Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.
Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Sınava, halen Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar, Taşra Teşkilatı ve Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
SINAV YERİ
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
01 Eylül 2012 Cumartesi günü Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
Görevde Yükselme Sınavı 120 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
Aday, sınava 16- 31 Ağustos 2012 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr, internet adresinden yayımlanan sınav giriş belgesini aldıktan sonra bağlı bulunduğu kuruma onaylatacaktır.Sınava giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan aday ile cep telefonu yanında olan aday sınava alınmayacaktır.
Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAV KONULARI
Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, 48’i atama yapılacak görevin niteliğine göre, 32 soru ise görevde yükselme ders notlarından hazırlanacaktır,
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP NU   GRUP ADI
1                 Memur
2                 V.H.K.İ.
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabileceklerdir.
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından yapılacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarları 04 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve internet adresinde yayımlanacaktır.
Adayların sınav sonuçları 20 Eylül 2012 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Aday, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 8 (sekiz) iş günü içerisinde SB YHGM’ye yapabilecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde SB YHGM’ye yapılacaktır. SB YHGM bu itirazları değerlendirildikten sonra YEĞİTEK’e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak SB YHGM’ye bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
Aday, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaktır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

Yorum Gönder

@name x