Şube Müdürlüğü sınavında çıkacak konular

12 Ekim 2013 Cumartesi 13:43

Şube Müdürlüğü sınavında çıkacak konular

Şube Müdürlüğü sınavında çıkacak konular
MEB Şube Müdürlüğü Sınav Konuları ve Puan Ağırlığı


Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları 
 
MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ile araştırma ve planlama hizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
 
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
 
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
 
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon: %10,
 
ç) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
 
d) Yönetimde etik: %4,
 
e) Türk idare sistemi: %10,
 
f) Protokol kuralları: %2,
 
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,
 
ğ) Genel kültür: %8,
 
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve TopluSözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
 
(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolaragörevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
 
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
 
b) Halkla ilişkiler ve iletişim: % 5,
 
c) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
 
ç) Etik: %5,
 
d) Türk idare sistemi: %10,
 
e) Protokol kuralları: %5,
 
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %5,
 
g) Genel kültür: %10,
 
ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuatve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
 
(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak düzenlenir.
 
Yazılı sınav
 
MADDE 15- (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
 
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.
 
(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur.
 
(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
 
Sözlü sınav
 
MADDE 16- (1) Şube müdürlüğü ve tesis müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
 
(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi: %5,
 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneğive muhakeme gücü: % 20,
 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum vedavranışlarının göreve uygunluğu: %20,
 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı:%15,
 
d) Genel kültürü ve genel yeteneği: %20,
 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı:%20
 
esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
 

Yorum Gönder

@name x